Visum afgewezen wat nu? Bezwaar

avatar

Visum afgewezen wat nu? Bezwaar

Visum afgewezen wat nu? Bezwaar

Is uw visum kort verblijf (bezoekvisum, toeristenvisum, Schengenvisum) direct afgewezen zonder dat u in de bezwaarprocedure bent gehoord door de IND? Dan hoeft u hier geen genoegen mee te nemen. Advocaat Mr. E.C. Boon tekent voor u bezwaar aan tegen de visumweigering. Neem contact op met onze visum advocaat te Amsterdam. Onze visum advocaat kan u bijstand verlenen gedurende de:

  • Aanvraagprocedure
  • Bezwaarprocedure
  • Beroepsprocedure

Visum

Meermalen heeft de rechtbank geoordeeld dat de IND moeten horen indien de bezwaren mogelijk hadden kunnen leiden tot een andersluidend besluit. Bepalend hierbij is of het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft. Onlangs heeft rechtbank Den Haag nog in haar uitspraak d.d. 11 juli 2017 besloten dat het uitgangspunt ten aanzien van het horen in bezwaar is dat ingevolge artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het bestuur een hoorplicht bestaat, behoudens de in artikel 7:3 van de Awb genoemde uitzonderingen. Onze visum advocaat Amsterdam houdt nauwgezet de laatste ontwikkelingen in de gaten en kan u hierover uitgebreid adviseren. Visum advocaat mr. Boon heeft ruime ervaring met visum zaken.

Van een kennelijk ongegrond bezwaar als bedoeld in artikel 7:3, aanhef en onder b, van de Awb is sprake indien,

  • aan de hand van de inhoud van het bezwaarschrift,
  • in samenhang met hetgeen in eerste instantie door de vreemdeling is aangevoerd en met de motivering van de primaire beslissing,
  • naar objectieve maatstaven bezien,
  • op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit.

Visum Beroep

In beroep kunt u de IND erop aanspreken dat u in bezwaar niet bent gehoord. Het heeft vrijwel altijd zin om je te beroepen op het recht om te worden gehoord. Onze visum advocaat Amsterdam zal u in beroep vertegenwoordigen.

De rechtbank Den Haag was in dezelfde uitspraak van oordeel dat de IND zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat er aan de hand van de inhoud van het bezwaarschrift, in samenhang met hetgeen in eerste instantie door de vreemdeling is aangevoerd en met de motivering van de primaire beslissing, naar objectieve maatstaven bezien, op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat de betrokkene in de aanvraag heeft ingevuld dat zij getrouwd is, hetgeen ook blijkt uit het door eiseres bij de aanvraag overgelegde kopie paspoort en de ten behoeve van de voorgenomen reis afgesloten reis- en ziektekostenverzekering, en dat vier van haar vijf kinderen bij haar in huis wonen en (ten tijde van de aanvraag) in leeftijd varieerden van 18 tot 24 jaar. In bezwaar heeft betrokkene aangevoerd dat haar echtgenoot op hetzelfde adres woont als eiseres en haar kinderen. Hoewel betrokkene pas in beroep een kopie huwelijksakte, een family registration certificate en nadere onderbouwing van het woonadres en de economische activiteiten van haar echtgenoot heeft overgelegd, is de rechtbank van oordeel dat de IND gelet op de hiervoor genoemde aspecten ten tijde van de aanvraag en het bezwaar, in onderlinge samenhang bezien, betrokkene in bezwaar had moeten horen, omdat niet op voorhand kon worden gesteld dat het bezwaar geen redelijke kans van slagen had.

Contact visum advocaat

advocaat visum advocaat bezwaarWilt u meer informatie over visum zaken? Neem contact op met onze vreemdelingenrecht advocaat die onder meer gespecialiseerd is in visum zaken. Uiteraard kunt u ook voorafgaand aan een visumaanvraag contact met onze advocaat visum opnemen zodat u wellicht direct geholpen bent en uw visumaanvraag succesvol zal zijn.

 

 

 

 
advocaat amsterdam