Advocaat visum kort verblijf

avatar

Advocaat visum kort verblijfMiddelenvereiste

Hoe verhoudt het middelenvereiste zich tot de aanvraag voor een visum kort verblijf? Raadpleeg onze visum advocaat in Amsterdam.

  • Toeristenvisum
  • Schengenvisum
  • Visum kort verblijf

Bezoekvisum

Hoe zit het eigenlijk met het inkomen van de referent die overkomst van zijn of haar partner, familie en of vrienden wenst te realiseren? Hoe hoog moet uw inkomen zijn op het moment dat u iemand naar Nederland laat overkomen? Op deze vragen wordt in dit artikel verder ingegaan.

Het middelenvereiste

Het middelenvereiste wordt vaak in verward met het inkomensvereiste zoals deze is vastgesteld in reguliere verblijfsprocedures. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst zelf “IND” toetst dikwijls middels het reguliere middelenvereiste. Toch is dat niet juist. Niet voor niets geldt de gehanteerde inkomenseis voor de reguliere verblijfsprocedures. Onlangs heeft de rechtbank in een gevoerde procedure geoordeeld dat de eis dat middelen van bestaan ten minste gelijk moeten zijn aan het minimumloon, met inbegrip van de vakantiebijslag, bedoeld in de Wml, die is neergelegd in artikel 3.74, eerste lid, aanhef en onder a, Vb. betrekking heeft op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

Visum kort verblijf

De IND kan volgens de rechtbank die bepalingen niet zonder meer overeenkomstig toepassen op een aanvraag tot het verlenen van een visum voor kort verblijf. Anders dan bij een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, is er immers geen sprake van een situatie waarin eiseres voor een periode van langdurig verblijf moet kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan om te voorkomen dat zij een beroep op de openbare kas zal doen. Een visum kort verblijf geldt immers maximaal voor de duur van 90 dagen.

Visumcode

De rechtbank oordeelde dat de IND bij de beoordeling van de middelen van bestaan ter uitvoering van zijn beleid, neergelegd in paragraaf A1/4.7 Vc, overeenkomstige toepassing had moeten geven aan het bepaalde in artikel 3.75 Vb en aan het bepaalde in artikel 3,74, eerste lid, aanhef en onder a, Vb, dat beleid buiten toepassing moeten laten wegens strijd met de Visumcode. Volgens de rechtbank, geheel terecht, verhouden voormelde artikelen zich niet tot de beoordeling die de Visumcode voorschrijft.

Garantstelling en logiesverstrekking

Volgens de Visumcode moet worden beoordeeld of de beschikbare middelen voldoende zijn voor de duur en het doel van het voorgenomen verblijf van korte duur, rekening houdend met particuliere logiesverstrekking, en voor de terugreis. Van belang hierbij is ook de uitspraak van rechtbank Haarlem d.d. 19 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17088.

Het feit dat u als referent logies verstrekt aan uw gast heeft uiteraard ook weer invloed op de beoordeling of er voldoende middelen zijn om het verblijf in Nederland te bekostigen. Ook is het mogelijk als referent om garant te staan voor degene die voor korte tijd in Nederland zal verblijven. Dit is noodzakelijk op het moment dat iemand niet kan aantonen zelf over voldoende financiële middelen te beschikken om het verblijf te kunnen financieren. Voor de duur van maximaal 90 dagen kan je verklaren garant te staan voor degene die wenst over te komen. Hiertoe kan je het formulier bewijs van

  • garantstelling
  • en/of particuliere logiesverstrekking

invullen en meesturen.

Informatie visum kort verblijf

Buiten het middelenvereiste spelen uiteraard ook andere factoren die bepalen of het visum wordt geweigerd of verleend. Wat is de situatie van de aanvrager in zijn of haar land van herkomst, is er sprake van een vast dienstverband, wel of geen partner, kinderen, eigen bezit? Al deze punten kunnen een rol spelen bij visumprocedures.

Wilt u meer informatie over visa, raadpleeg dan onze advocaat in Amsterdam. Met regelmaat schrijfven wij artikelen over visum kort verblijf. Aan bod komen het middelenvereiste, sociale en economische binding et cetera. Is uw visum afgewezen en wenst u bezwaar aan te tekenen? Neem dan contact op met de visum advocaat. U kunt deskundige daadkrachtige bijstand verwachten.

Bezwaar visum kort verblijf

Indien u wordt geconfronteerd met een afwijzing van uw aanvraag voor een visum kort verblijf dan hebt u vier weken de tijd om hiertegen in bezwaar te gaan. Onze visum advocaat helpt u hier graag bij. Normaliter wordt er een voorlopig bezwaarschrift ingediend (zonder gronden) waarbij kenbaar wordt gemaakt dat er bezwaar is tegen de afwijzing en wordt verzocht om het onderliggend dossier. Hiermee is dan voorlopig de bezwaartermijn veilig gesteld. Na ontvangst van het dossier van de IND wordt opnieuw een termijn gegeven, ditmaal van twee weken, voor indiening van de aanvullende gronden. Houd er rekening mee dat een visumprocedure gemiddeld 18 tot 24 weken kan duren. Dit heeft te maken met de wettelijke beslistermijn die de IND heeft.

Pro deo

Onze visum advocaat procedeert ook op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). Hierdoor kost een bezwaarprocedure doorgaans slechts € 143,- in totaal. Informeer bij ons naar de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bel gerust voor een vrijblijvend advies met onze vreemdelingenadvocaat in Amsterdam

advocaat amsterdam