Verstoorde arbeidsverhouding tussen collega’s en ontslag

avatar

Mijn medewerkers hebben onderling ruzie, kan ik personeel daarvoor ontslaan?

Wat kan een werkgever met hulp van een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam ondernemen als bepaalde collega’s op het werk niet meer samen door een deur kunnen wegens een verstoorde verhouding? Kan hij een van die collega’s middels een advocaat ontslaan via de rechter? Soms komt het voor dat een conflict tussen collega’s zo hoog is opgelopen, dat ze absoluut niet meer kunnen of willen samenwerken. Een onwerkbare situatie.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Horizontale verstoring van de arbeidsverhouding

Dan is er sprake van een zogenaamde ‘horizontale verstoring van de arbeidsverhouding’ tussen de collega’s. Maar dat betekent nog niet dat meteen ook de verhouding tussen de werkgever en die medewerker verstoord is, wat een voorwaarde is om het contract via de rechter te kunnen laten ontbinden.

Geen verstoorde arbeidsrelatie tussen de werknemer(s) en werkgever

De beleidsregels van het UWV zeggen hier wat meer over:

Indien twee werknemers die niet in een hiërarchische lijn tot elkaar staan, een verstoorde werkrelatie hebben, hoeft er op zich nog geen sprake te zijn van een verstoorde arbeidsrelatie tussen de werknemer(s) en werkgever. De verstoorde relatie tussen beide werknemers kán echter tot gevolg hebben dat de arbeidsrelatie tussen de werkgever en één of beide betrokken werknemers eveneens ernstig en duurzaam verstoord raakt. Die doorwerking kan dan toch leiden tot een zodanig ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever enerzijds en één of beide werknemers anderzijds dat werkgever één of beiden voordraagt voor ontslag.

Verstoorde relatie in de horizontale gezagsverhouding

Dat betekent dat een verstoorde arbeidsrelatie (op grond waarvan aan de kantonrechter ontbinding kan worden gevraagd) in beginsel alleen ziet op de ‘verticale gezagsverhouding’ tussen werkgever en werknemer en niet op de ‘horizontale relatie’ tussen de werknemer en zijn collega’s. Een werkgever kan in principe dus alleen een ontbindingsverzoek doen als de relatie tussen de betrokkene en de werkgever ook ernstig is verstoord.

Verstoring van de verhoudingen tussen werknemers onderling ook een verstoorde arbeidsverhouding met de werkgever

Alleen in bijzondere gevallen kan een verstoring van de verhoudingen tussen werknemers onderling ook een verstoorde arbeidsverhouding met de werkgever opleveren. Dat kan het geval zijn wanneer de verstoorde relatie tussen de werknemers óók een verstoorde arbeidsverhouding van een van hen, of van beiden, met de werkgever oplevert.

Samenwerkingsproblemen oplossen

Helaas, de verhouding is ernstig verstoord, wat moet de werkgever dan doen om van die onwillige werknemer af te komen? De werkgever moet zich volgens de rechter eerst inspannen om de samenwerkingsproblemen op te lossen.

Als sprake is van een slechte samenwerkingsrelatie tussen collega’s geldt immers het volgende volgens der Beleidsregels ontslagtaak UWV, Hoofdstuk 27 paragraaf 4:

“De werkgever zal derhalve aannemelijk moeten maken dat hij er alles aan heeft gedaan om een dergelijk samenwerkingsprobleem tussen werknemers op te lossen. Hij zal moeten aangeven welke maatregelen hij daartoe heeft getroffen (bijvoorbeeld mediation) en waarom dit niet het beoogde resultaat had, te weten normalisatie van de relatie tussen de werknemers. De oplossing van het conflict kan ook liggen in overplaatsing van (één van) beiden naar een andere afdeling of het aanbieden van een alternatieve functie.”

In een soortgelijk geval overwoog Gerechtshof Arnhem over secretaresses die niet meer met elkaar wilden werken:

… dat de sfeer gespannen en ziekmakend was geworden, dat alle pogingen om tot verbetering van de samenwerking te komen waren mislukt en dat nu ook de ultieme arbeidsmediation van [F] was mislukt omdat een van de secretariaatsmedewerkers, [verzoekster] , zich niet meer wilde inzetten voor een gezamenlijke oplossing … geldt dat SWW redelijkerwijs na de rapportage van [F] in september 2018 mocht concluderen dat het conflict binnen het secretariaat niet was opgelost, dat de verlangde samenwerking niet mogelijk bleek en dat haar pogingen, gedurende drie jaar, om een oplossing te bereiken waren mislukt … De slotsom is dat de arbeidsverhouding tussen [verzoekster] en SWW zodanig ernstig en duurzaam verstoord was geraakt dat van SWW in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Mediation als oplossing bij een verstoorde verhouding

Uit deze uitspraak volgt dat ook de rechter veronderstelt dat de werkgever er eerst alles aan doet om de problemen op de werkvloer tussen de collega’s op te lossen. Met name verwijst het hof, net als in de beleidsregels, naar de mogelijkheid van mediation. In dit geval had de mediator geconcludeerd dat mediation vanwege een gebrek aan medewerking niet mogelijk was waardoor de mediation was mislukt.

Zolang er geen serieuze mediation(poging) heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld onder leiding van een onafhankelijke, gecertificeerde mediator, zal een ontbindingsverzoek bij de rechter in dit stadium zal stranden. Pas als de werkgever er werkelijk alles aan heeft gedaan, heeft een ontbindingsverzoek bij de rechter een kans van slagen om een verstoorde verhouding op te lossen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontbinding bij een verstoorde arbeidsverhouding

Kunnen collega’s samen niet meer door een deur en u wilt het oplossen? Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Paul Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals ontslag wegens een verstoorde verhouding tussen collega’s. 

arbeidsrecht-advocaat-amsterdam

Call Now Button