Advocaat Verklaring van Geen Bezwaar voor burgerambtenaren en militairen van Defensie in Amsterdam

avatar

Advocaat Verklaringen van Geen Bezwaar voor burgerambtenaren en militairen van DefensieVerklaringen van Geen Bezwaar. Veiligheidsonderzoeken binnen de krijgsmacht. Justitiële en strafvorderlijke gegevens. Onze specialist militair recht advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan militairen en burgerpersoneel in juridische procedures over Verklaringen van Geen Bezwaar bijstaan. Waar wordt door de MIVD allemaal op gelet? Met ingang van 21 februari 2018 is de nieuwe Beleidsregel veiligheidsonderzoeken in werking getreden. Deze beleidsregel is onder meer binnen het Ministerie van Defensie van kracht. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) doen veiligheidsonderzoeken naar personen die in aanmerking komen voor een vertrouwensfunctie (burgerambtenaren en militairen van Defensie. De veiligheidsonderzoeken binnen Defensie naar burgerambtenaren en militairen worden uitgevoerd door de MIVD.

Veiligheidsonderzoek Defensie voor burgerambtenaren en militairen van Defensie

Een vertrouwensfunctie is een functie waarbij het mogelijk is misbruik te maken van kennis of bevoegdheden waardoor de nationale veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat ernstig worden bedreigd. Een veiligheidsonderzoek is erop gericht risico’s te minimaliseren door te onderzoeken of een persoon kwetsbaar is. In een veiligheidsonderzoek worden mogelijke justitiële en strafvorderlijke gegevens van de burgerambtenaar of militair onderzocht.

Justitiële en strafvorderlijke gegevens defensiepersoneel

Bij justitiële en strafvorderlijke gegevens gaat het om gegevens in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Bij de beoordeling van deze gegevens wordt altijd rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval.

Volgens artikel 4 van de Beleidsregel veiligheidsonderzoeken en de bijbehorende toelichting wordt in het bijzonder gelet op de volgende factoren:

  • De aard van het gegeven. Een veroordeling. Een strafbeschikking en een transactie wegen even zwaar in de veroordeling, omdat deze gegevens in gelijke mate twijfel geven of betrokkene de plichten uit de vertrouwensfunctie onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen. Een strafbaar feit waarvan de militair is vrijgesproken of waarbij hij is ontslagen van alle rechtsvervolging wordt in beginsel niet in de beoordeling betrokken;
  • Het aantal binnen de beoordelingsperiode vastgestelde gegevens. Indien sprake is van meerderde vastgelegde gegevens kan sprake zijn van recidive of een gedragspatroon. Van recidive is sprake wanneer de militair meerdere keren voor eenzelfde soort strafbare feiten is veroordeeld.
  • De strafbedreiging. Het plegen van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een mogelijke gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. Hierbij is het van belang op te merken dat pogingen tot een misdrijf gelijk worden beoordeeld als een voltooid delict. De reden hiervan is dat het oogmerk van de dader gericht is geweest op het plegen van het feit. Dat dit feit niet is voltooid, is gelegen in omstandigheden die zouden liggen buiten de invloedsfeer van de dader van het strafbare feit;
  • De pleegdatum van het strafbare feit. Belangrijk is ook te onthouden dat de pleegdatum van belang is. En niet de datum waarop de justitiële gegevens zijn vastgelegd. Het is immers niet redelijk de militair de tijd tegen te werpen die justitie nodig heeft om de strafzaak administratief af te handelen;
  • De zwaarte van de opgelegde straf op maatregel waarop het gegeven betrekking heeft. In het algemeen geldt voor veiligheidsonderzoeken dat een vrijheidsstraf van ten minste 20 dagen, dan wel een taakstraf van 40 uur of een geldboete van ten minste 1000 euro is opgelegd, sprake is van een zware straf.
  • De leeftijd van betrokkene op de pleegdatum. Bij het plegen van een strafbaar feit voor het bereiken van de volwassen leeftijd en waarbij de veroordeling onder het jeugdstrafrecht heeft plaatsgevonden, kan sprake zijn van een jeugdzonde. Jeugdzondes zullen in beginselniet aan een weigering of intrekking van de verklaring te grondslag worden gelegd. In beginsel omdatgeweldsdelicten of delicten met een geweldselement volgens jurisprudentie niet als zodanig worden beschouwd. Volg hiervoor de uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 18 januari 2011 (ECLI:NL:RBAMS:2011:732).
  • De relatie van de gegevens tot de specifieke (te vervullen) vertrouwensfunctie. Bij de beoordeling van de gegevens dient expliciet een relatie te worden gelegd tussen de betreffende gegevens en de desbetreffende te vervullen vertrouwensfuncties.

Wordt uw Verklaring van Geen Bezwaar ingetrokken of wordt uw Verklaring van Geen Bezwaar niet afgegeven (ofwel afgekeurd)?

Indien uit het veiligheidsonderzoek volgt dat, vanwege uw justitiële en strafvorderlijke gegevens of anderszins, aan u geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) wordt afgegeven of dat uw VGB wordt ingetrokken, kunt u advies inwinnen bij onze defensiespecialiste en oud-officier van de Koninklijke Marechaussee mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies.

Contact met advocaat militair strafrecht in Amsterdam 

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag of een strafrechtelijke procedure, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen. Onze specialist militair recht advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan militairen en burgerpersoneel in alle voorkomende juridische procedures bijstaan, ook in strafzaken.

Call Now Button