Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig?

avatar

Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig amsterdam advocaatVeel arbeidsovereenkomsten eindigen met ontslag via een vaststellingsovereenkomst of  een beëindigingsovereenkomst. De wet stelt strenge eisen aan de toestemming van de werknemer voor zo’n ontslag. De werknemer moet “duidelijk en ondubbelzinnig” hebben verklaard de arbeidsovereenkomst zo te willen beëindigen. De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer moet de werkgever ook hebben bereikt. Een andere voorwaarde is dat deze instemming schriftelijk moet zijn gegeven, en dat een werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst een bedenktijd krijgt van 14 dagen na zijn instemming. Is een akkoordverklaring per WhatsApp hiervoor voldoende? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst. 

Concept beëindigingsovereenkomst met bedenktermijn niet getekend

Aan rechtbank Overijssel werd deze vraag voorgelegd. Een werknemer was werkzaam als private banker. Werkgever en werknemer waren al langer in gesprek over zijn ontslag. Zo had de werkgever hem eerst een Tijdelijk Ouderdoms Pensioen (Top)-regeling aangeboden. Dit voorstel was neergelegd in een beëindigingsovereenkomst. Na dit voorstel te hebben besproken met de werknemer, ontving de werkgever via WhatsApp een bericht dat de werknemer aan de regiodirecteur had laten weten akkoord te zijn met het voorstel zoals neergelegd in het concept van de vaststellingsovereenkomst. Daarop stuurde de werkgever de ondertekende beëindigingsovereenkomst naar de werknemer.

Overeenstemming over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Deze weigerde de beëindigingsovereenkomst echter te ondertekenen. In plaats daarvan verzocht hij via zijn advocaat om vernietiging van de opzegging en wedertewerkstelling bij zijn werkgever. Uiteindelijk moest de rechter oordelen of partijen overeenstemming hadden bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een van de vragen daarbij was of de beëindigingsovereenkomst schriftelijk was aangegaan.

Duidelijke en ondubbelzinnige instemming met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, bedenktermijn (bedenktijd)

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever er op mocht vertrouwen dat werknemer heeft ingestemd met de beëindigingsovereenkomst. De werknemer had immers het WhatsApp-bericht op zijn initiatief verzonden. Daarin verklaarde hij de beëindigingsovereenkomst te accepteren. Daarbij stond de werknemer niet onder (tijds)druk. Integendeel, volgens de rechter had hij welbewust en weloverwogen kenbaar gemaakt dat hij akkoord was met het laatste voorstel. Dat is een duidelijke en ondubbelzinnige instemming met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, ook omdat in het WhatsApp-bericht niet bleek van enig voorbehoud. Bovendien had de werknemer in zijn geval nog gebruik kunnen maken van de bedenktermijn (bedenktijd waarin hij de vaststellingsovereenkomst kan ontbinden).

Instemming vaststellingsovereenkomst via WhatsApp rechtsgeldig

Dat de overeenkomst niet door beide partijen was ondertekend, zoals de advocaat van de werknemer aanvoerde, vond de kantonrechter geen probleem. Over de concept beëindigingsovereenkomst had de werknemer immers kunnen nadenken. De instemming via WhatsApp was voor beide partijen raadpleegbaar. Dat betekent dat het ontslag door de vaststellingsovereenkomst daarmee rechtsgeldig was.

Vereisten voor het aangaan van een geldige vaststellingsovereenkomst

De vereisten voor het aangaan van een geldige vaststellingsovereenkomst zijn neergelegd in artikel 7:670 b BW:
“1. Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is slechts geldig, indien deze schriftelijk is aangegaan.

2. Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden”.

Whats-App, e-mail en sms

Het doel van deze regeling is:

 • voorkomen dat de werknemer onder druk van de werkgever instemt met een ontslagvoorstel;
 • dat hij onvoldoende kan overzien welke gevolgen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag) voor hem heeft;
 • hij moet dan ook de mogelijkheid krijgen om juridisch advies in te winnen;
 • het moet duidelijk aantoonbaar zijn wanneer de bedenktijd van veertien dagen ingaat.

Op basis hiervan is de conclusie dat mededelingen per Whats-App, maar bijvoorbeeld ook akkoordverklaringen per e-mail en sms, bij vaststellingsovereenkomsten normaalgesproken voldoende zijn om aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag te voldoen.


Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig amsterdam advocaat advocatenkantoor Amsterdam advocatenContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over (terugkomen op) vaststellingsovereenkomst

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, vaststellingsovereenkomst, bedenktermijn en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten
Call Now Button