Vaststellingsovereenkomst UWV: WW uitkering

avatar

Vaststellingsovereenkomst UWV
WW uitkering en vaststellingsovereenkomst UWV: advies van advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst UWV en ww? Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst en het recht op een WW uitkering. Wij beoordelen en controleren als advocaat de vaststellingsovereenkomst UWV of beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen. Alleen een vaststellingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op een WW uitkering.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst UWV

Vaststellingsovereenkomst UWV en recht op WW uitkering

De vaststellingsovereenkomst UWV (ook wel beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling, exitregeling of ontslag met wederzijds goedvinden genoemd) kunt u -gratis- laten controleren door onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam. Deze beoordeelt bij voorbeeld de noodzaak van het ontslag, de aangeboden transitievergoeding of andere ontslagvergoeding, het risico van ontslag bij ziekte en het recht op WW. Als nodig onderhandelen onze juristen over de verdere inhoud van de beëindigingsovereenkomst met de werkgever voor het beste en maximale resultaat, ook over de ontslagvergoeding en de kosten van juridisch advies.

Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een conflict. Ook bij boventalligheid of reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Wij adviseren als gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam sinds 1997 over de vaststellingsovereenkomst.

Niet altijd recht op WW uitkering bij een vaststellingsovereenkomst UWV

Alleen het UWV bepaalt of er een (WW)uitkering na ontslag wordt toegekend. Een vaststellingsovereenkomst waarmee een arbeidscontract eindigt met wederzijds goedvinden, geeft alleen recht op een uitkering als aan alle eisen van het UWV wordt voldaan. De eisen die het UWV aan het recht op WW (werkloosheidswet) en ZW (ziektewet) bij een vaststellingsovereenkomst stelt, zijn verschillend. Niet in alle gevallen is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst UWV een garantie voor het ontvangen van een uitkering van het UWV. Het UWV kan een (WW) uitkering o.a. weigeren op de volgende gronden:

 • als een werknemer akkoord gaat met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid die korter heeft geduurd dan twee jaar,
 • als er sprake is van een ontslag op staande voet,
 • als het initiatief niet van de werkgever afkomstig is maar van de werknemer,
 • als het gaat om een arbeidscontract voor bepaalde tijd, die niet tussentijds kan worden opgezegd.

Alleen in uitzonderingsgevallen wil het UWV dan nog wel eens akkoord gaan met een dergelijk tussentijds ontslag, maar het risico dat er helemaal geen uitkering wordt verleend blijft erg groot.

Het UWV zal wel, als de werknemer werkloos raakt, de inhoud van de vaststellingovereenkomst kritisch beoordelen. Dit gezien het recht op een WW-uitkering.

Tips: waar let het UWV op bij een vaststellingsovereenkomst UWV en de aanvraag van een WW uitkering?

 • wie het initiatief heeft genomen voor de vaststellingsovereenkomst UWV? De werkgever of de werknemer?
 • wat is de reden van ontslag? Een verschil van inzicht, langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen?
 • Is er een dringende reden is voor het ontslag is zoals bij ontslag op staande voet (bijvoorbeeld fraude of werkweigering)?
 • Is er in de vaststellingsovereenkomst UWV bij de einddatum rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn? Zo nee, dan geen uitkering over de wachttermijn;
 • Is er sprake van een zieke werknemer die korter dan 2 jaar arbeidsongeschikt is? Zo ja: weigering WW en Ziektewet uitkering;
 • Is er sprake van een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd? Zo niet: de WW-rechten gaan pas in nadat de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken.
 • Is er een transitievergoedingbedongen? Zonder transitievergoeding kan het UWV menen dat er sprak is van een verkapt ontslag op staande voet.

Pas als alle voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst zijn gecheckt door het UWV is er recht op een (WW) uitkering.

Ontslag met wederzijds goedvinden tekenen tijdens ziekte: wanneer recht op een UWV uitkering?

Vrijwillig akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte binnen twee jaar door middel van een vaststellingsovereenkomst UWV, ook bij een reorganisatie, is niet verstandig. Om de reden adviseren wij zieke werknemers altijd om zich juridisch goed voor te laten lichten door een van onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam over de gevolgen van een vaststelling overeenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid. Vaak levert het problemen op met het UWV:

 • Het UWV vat dit als een benadelingshandeling op,
 • met als gevolg dat de ziektewetuitkering door het UWV wordt geweigerd.

Doorbetaling van het salaris tijdens ziekte

Vaststellingsovereenkomst UWV: Uitgangspunt hierbij is dat een zieke werknemer gedurende twee jaar recht heeft op doorbetaling van het salaris. Door vrijwillig akkoord gaan met ontslag binnen de periode van twee jaar, doet de werknemer ten onrechte afstand van zijn recht op salaris. De enige manier om te voorkomen dat de werknemer zonder uitkering vertrekt, is door zich voor de eind datum weer beter te melden. Bij ernstige vormen van arbeidsongeschiktheid is dat echter niet altijd mogelijk. Mocht de werknemer desondanks ziek uit dienst gaan, dan zal het UWV een sanctie toepassen bij de aanvraag van de ziektewetuitkering. Meestal komt dit er op neer dat de gehele uitkering wordt geweigerd.

Ontslagvergunning bij ziekte

Vaststellingsovereenkomst UWV: Pas na 2 jaar ziekte kan de werkgever aan het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen met een ontslagvergunning. Daarbij moet duidelijk zijn dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden, en dat binnen deze periode het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht door de werknemer. Dit moet blijken uit de gegevens van de arbodienst en het UWV.

Bij een vaststellingsovereenkomst UWV komt de kantonrechter of het UWV er niet meer aan te pas.

Afspraken beëindigingsovereenkomst

Onze advocaten arbeidsrecht adviseren en onderhandelen over alle onderwerpen van een vaststellingsovereenkomst UWV, zoals:

 • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
 • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
 • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
 • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
 • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
 • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
 • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
 • het recht op WW.

Vaststellingsovereenkomst en WW uitkeringContact met advocatenkantoor in Amsterdam over vaststellingsovereenkomst UWV en WW uitkering

Neem contact op met onze advocaat mr. P.Chr. Snijders voor advies over een vaststellingsovereenkomst UWV en het recht op WW. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in (gratis) juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button