Vaststellingsovereenkomst, UWV en transitievergoeding

avatar

Vaststellingsovereenkomst, UWV en transitievergoeding amsterdam
Advies door advocaat arbeidsrecht over UWV en transitievergoeding

Vaststellingsovereenkomst ontvangen om te tekenen en u heeft juridisch advies of een beoordeling over uw ontslag van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam nodig? De aangeboden transitievergoeding en de opzegtermijn laten controleren? Is de vaststellingsovereenkomst wel WW proof? De vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling, exitregeling of ontslag met wederzijds goedvinden genoemd) kunt u -gratis- laten controleren door onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Deze beoordeelt bij voorbeeld de noodzaak van het ontslag, de aangeboden transitievergoeding of andere ontslagvergoeding, het risico van ontslag bij ziekte en het recht op WW. Als nodig onderhandelen onze juristen over de verdere inhoud van de beëindigingsovereenkomst met de werkgever voor het beste en maximale resultaat, ook over de ontslagvergoeding en de kosten van juridisch advies. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een conflict. Ook bij boventalligheid of reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Wij adviseren als gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam werkgevers en werknemers sinds 1997 over de vaststellingsovereenkomst.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Beëindigingsovereenkomst inhoud

Wat wordt er geregeld in een vaststellingsovereenkomst? In de beëindigingsovereenkomst wordt allereerst de reden van beëindiging van het arbeidscontract vermeld op een neutrale manier.

Deze ontslagreden moet neutraal zijn (met het oog op het recht op een WW uitkering), ook al is er sprake van een geschil. Neutrale redenen zijn:

Verwijtbaar ontslag is benadelingshandeling voor het UWV

Als het ontslag aan werknemer is te wijten, komt het recht op WW in gevaar. Het UWV ziet een verwijtbare reden als een benadelingshandeling. Het gevolg is dat het UWV de uitkering weigert, of een korting of wachttijd oplegt.

Vaststellingsovereenkomst: inhoud en recht op WW uitkering

Met een vaststellingsovereenkomt gaat een werknemer akkoord met ontslag. Werkgever en werknemer maken in overleg, met wederzijds goedvinden, in de vaststellingsovereenkomst afspraken over het uit elkaar gaan. De kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV is dan niet meer nodig. Het UWV zal wel, als de werknemer werkloos raakt, de inhoud van de vaststellingovereenkomst kritisch beoordelen. Dit gezien het recht op een WW-uitkering.

 • wie het initiatief heeft genomen voor de vaststellingsovereenkomst? De werkgever of de werknemer?
 • wat is de reden van ontslag? Een verschil van inzicht, langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen?
 • Is er een dringende reden is voor het ontslag is zoals bij ontslag op staande voet (bijvoorbeeld fraude of werkweigering)?
 • Is er in de vaststellingsovereenkomst bij de einddatum rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn? Zo nee, dan geen uitkering over de wachttermijn;
 • Is er sprake van een zieke werknemer die korter dan 2 jaar arbeidsongeschikt is? Zo ja: weigering WW en Ziektewet uitkering;
 • Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd? Zo niet: de WW-rechten gaan pas in nadat de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken.
 • Is er een transitievergoeding bedongen? Zonder transitievergoeding kan het UWV menen dat er sprake is van een verkapt ontslag op staande voet.

Pas als alle voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst zijn gecheckt door het UWV is er recht op een (WW) uitkering.

UWV en fictieve opzegtermijn

Gedurende de opzegtermijn is er geen recht op WW. De opzegtermijn die in een vaststellingsovereenkomst in acht moet worden genomen is wettelijk geregeld. Meestal is die een maand. De termijn wordt bepaald door het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest:

 • Een arbeidsovereenkomst korter dan 5 jaar: één maand;
 • Een arbeidsovereenkomst tussen vijf tot tien jaar: twee maanden;
 • Een arbeidsovereenkomst tussen de tien tot vijftien jaar: drie maanden;
 • Een arbeidsovereenkomst van vijftien jaar of langer: vier maanden opzegtermijn.

Berekening opzegtermijn

In de arbeidsovereenkomst of bij CAO kan worden afgeweken van deze wettelijke opzegtermijn. Ook een langere termijn is toegestaan, als dit schriftelijk is vastgelegd. De opzegtermijn voor de werkgever moet dan minstens 2 keer zo lang is als de opzegtermijn voor de werknemer. Deze mag niet langer zijn dan 6 maanden. In een vaststellingsovereenkomst tellen alleen hele maanden mee. Dat betekent dat in de vaststellingsovereenkomst met deze opzegtermijn rekening moet worden gehouden. Dat kan door de opzegtermijn in te laten gaan op de datum van ondertekening (of wilsovereenstemming) en er voor te zorgen dat de einddatum (de dag waarop het arbeidscontract eindigt) niet eerder is dan de datum waarop WW wordt ontvangen.

Instemming werknemer met vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een vorm van opzegging, en is pas definitief als werkgever en werknemer allebei hebben getekend. Sommige rechters vinden schriftelijke toestemming van de jurididisch adviseurs al voldoende, bijvoorbeeld als dit uit e-mails van de juristen blijkt. Zonder schriftelijke instemming blijft de arbeidsovereenkomst gewoon bestaan. Mondelinge overeenstemming is onvoldoende voor het bestaan van een beëindigingscontract.

Bedenktijd werknemer voor ontbinding vaststellingsovereenkomst

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Dit is drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

Herroepen vaststellingsovereenkomst

Herroepen door de werknemer kan binnen de bedenktijd, zonder opgaaf van redenen, gebeuren. Men moet schriftelijk aan de werkgever laten weten dat de ontbinding van de overeenkomst door de werknemer wordt ingeroepen. Dan herleeft het arbeidscontract.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Bij een vaststellingsovereenkomst komt de kantonrechter of het UWV er bij deze vorm van ontslag niet meer aan te pas. Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam adviseren over de noodzaak en inhoud van een vaststellingsovereenkomst.

Afspraken wederzijds goedvinden in de beëindigingsovereenkomst

Veel voorkomende onderwerpen in vaststellingsovereenkomst zijn:

 • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
 • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
 • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
 • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
 • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
 • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
 • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
 • het recht op WW.

Ontslagvergoeding en transitievergoeding

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de transitievergoeding in het leven geroepen. De transitievergoeding is enerzijds een schadevergoeding voor verlies van de baan, en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht bij een vaststellingsovereenkomst. Maar de transitievergoeding wordt wel vaak gebruikt als (minimum) uitgangspunt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het sociaal plan dat voorschrijft, wordt de oude kantonrechtersvergoeding (kantonrechtersformule) nog toegepast in plaats van de huidige transitievergoeding. Onze ontslagspecialisten in Amsterdam kunnen voor u onderhandelen en u juridisch advies geven over de gehele inhoud van de vaststellingsovereenkomst inclusief de transitievergoeding. Zo weet u wat een maximaal resultaat is en waar u precies voor tekent.

Hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding?

Met name bij een

 • verstoorde arbeidsrelatie
 • of ontslag wegens niet goed functioneren

kan onze advocaat arbeidsrecht vaak een hogere vergoeding dan de transitievergoeding bedingen. Er hoeft immers geen gerechtelijke procedure worden gevolgd als men het met elkaar eens wordt. Dat risico heeft men er vaak niet voor over, vooral als er geen sterk dossier voorhanden is.

Transitievergoeding berekenen

De transitievergoeding wordt grofweg als volgt berekend: 1/6 maandelijks bruto salaris per half jaar dat het dienstverband heeft geduurd. Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, krijgen er 1/4 maandloon per half jaar erbij. De transitievergoeding is maximaal 77.000,- bruto, of een jaarsalaris als dat meer is. Uiteraard rekent onze advocaat deze transitievergoeding voor u uit. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

Doorgaans nemen werknemer en werkgever definitief afscheid van elkaar door middel van ‘finale kwijting’ in de vaststellingsovereenkomst. Dat betekent dat partijen na het tekenen en uitvoeren van de overeenkomst niets meer aan elkaar zijn verschuldigd wat betreft de arbeidsovereenkomst. Men gaat dan echt uit elkaar en heeft niets meer over en weer te vorderen.

Kosten advocaat arbeidsrecht bij controleren vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies door onze advocaat bij het checken van de overeenkomst worden bijna altijd door de werkgever vergoed. Zo worden discussies en procedures achteraf voorkomen. Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer dat de werknemer vooraf juridische hulp wordt geboden bij de beëindigingsovereenkomst. Het is dan ook gebruikelijk dat het advies gratis is omdat wij de advocaatkosten verhalen op de werkgever.

Kosten juridisch advies bij ontslag: vast bedrag budget; gratis rechtshulp voor werknemer

Vaak gaat het om een vast bedrag aan vergoeding van de gemaakte juridische kosten. Wij blijven vrijwel altijd binnen het (redelijk) budget dat de werkgever voor juridisch advies ter beschikking stelt, zodat de rechtshulp uiteindelijk (grotendeels) gratis is voor de werknemer. Mocht gratis bijstand niet mogelijk zijn dan hanteren wij een concurrerend tarief.

advocaat-ontslag-amsterdam

Contact met ontslagspecialist arbeidsrecht voor advies over vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Neem telefonisch contact op met onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders als u uw vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief juridisch wilt laten controleren.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button