Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding: advocaat Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding advocaat Amsterdam
Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Is een transitievergoeding als ontslagvergoeding verplicht als men met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst sluit? Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam zijn specialist ontslagrecht en geven juridisch advies over beëindigingsovereenkomsten en de transitievergoeding. Meestal is dit advies voor de werknemer gratis omdat de werkgever de juridische advieskosten van de advocaat vergoedt.

Transitievergoeding niet verplicht bij een VSO

Het toekennen van een transitievergoeding is op zich niet verplicht bij ontslag door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Wel is het gebruikelijk dat in de overeenkomst een ontslagvergoeding wordt opgenomen als de werknemer geen verwijt treft en de werkgever het ontslag wenst. Om die reden is het verstandig om een aangeboden vaststellingsovereenkomst eerst voor te leggen aan een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht voor dat u met het aanbod akkoord gaat.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslag met wederzijds goedvinden

Veel werknemers denken dat een transitievergoeding verplicht is, ook als het gaat om een vaststellingsovereenkomst. Deze veronderstelling is onjuist. Als partijen met wederzijds goedvinden uiteengaan, dan hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De verplichting om een transitievergoeding te betalen is er alleen als de arbeidsovereenkomst eindigt door toedoen van de werkgever. Niettemin is het betalen van een transitievergoeding gebruikelijk als partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten.

Vaststellingsovereenkomst: ontslag op initiatief werkgever

In de hieronder te bespreken zaak kwam de vraag aan de orde of een werknemer, aan wie in een vaststellingsovereenkomst geen transitie vergoeding was toegekend (ontslagvergoeding) achteraf in een procedure alsnog aanspraak kan maken op een transitievergoeding. In goed overleg hadden de werkgever en werknemer een overeenkomst gesloten. Daarin was o.a. opgenomen dat op initiatief van werkgever de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden  wordt beëindigd. In de overeenkomst was echter geen transitievergoeding opgenomen voor de werknemer. Achteraf diende de werknemer bij de kantonrechter een verzoek in om alsnog deze transitievergoeding te krijgen.

Opzegging arbeidscontract door de werkgever

Een vaststellingsovereenkomst is geen opzegging van de arbeidsovereenkomst en dus kan er achteraf geen transitievergoeding worden gevorderd als deze niet in de overeenkomst is opgenomen. Dat blijkt uit de hieronder genoemde uitspraak. Als reden voor het alsnog ontvangen van een ontslagvergoeding voerde de advocaat van de werknemer tevergeefs aan dat de arbeidsovereenkomst feitelijk door de werkgever is ‘opgezegd’. Verder meende de advocaat van de werknemer

advocaat vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst is geen opzegging

De kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) overwoog dat sinds 1 juli 2015 de mogelijkheid bestaat

 • dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt
 • en dat de werknemer hiermee schriftelijk instemt.

Bij deze opzegging is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De kantonrechter concludeerde echter dat het hier niet om een opzegging ging, maar om een vaststellingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), temeer omdat in de overeenkomst werd verwezen naar de bepaling van artikel 7:900 BW (vaststellingsovereenkomst). Uit de mondelinge behandeling kwam ook naar voren dat het juist de werknemer was die weg wilde om een eigen kapperszaak te beginnen en al elders had gesolliciteerd.

Vaststellingsovereenkomst en WW

De kantonrechter oordeelde dat de overeenkomst vooral bedoeld was om het recht op een WW-uitkering voor de werknemer veilig te stellen. Daardoor was er

 • geen sprake van opzegging door de werkgever,
 • maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden,
 • waardoor er geen transitievergoeding verplicht is.

Onderhandelen en juridisch advies over transitievergoeding

Wel stond het partijen volgens de kantonrechter vrij om te onderhandelen over een eventuele vergoeding. Dit was in dat geval echter niet gebeurd en kwam voor rekening en risico van de werknemer.

Mededelingsplicht over transitievergoeding

Ook was er volgens de kantonrechter geen mededelingsplicht aanwezig waarin de werknemer zou moeten worden gewezen op het recht op een mogelijke transitievergoeding.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Iedere werknemer heeft volgens de rechtbank immers bedenktijd om advies bij een advocaat in te winnen, en dat is volgens de kantonrechter voldoende voor de werknemer om juridisch geïnformeerd te worden over financiële voorwaarden van het ontslag. Ook dit nalaten kwam voor rekening van de werknemer.

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een vaststellingsovereenkomst juist wel een transitievergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een vaststellingsovereenkomst veelal voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook samen met de advocaat andere afspraken worden gemaakt. In dit geval had de werknemer echter geen juridisch advies ingewonnen voordat hij de vaststellingsovereenkomst tekende. Dat er uiteindelijk geen transitievergoeding werd toegekend was geen fout van de werkgever, maar het gevolg van de beslissing van de werknemer om geen juridisch advies in te winnen voordat hij de vaststellingsovereenkomst tekende.

Contact met advocaat vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding in Amsterdam

advocaat-vaststellingsovereenkomst-transitievergoedingOnze advocaat ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders is gespecialiseerd in (gratis) juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding. Voor meer informatie en juridisch advies kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button