Vaststellingsovereenkomst tekenen? Vraag altijd eerst juridisch advies

avatar

Vaststellingsovereenkomst en ontslag achteraf vernietigen kan alleen in uitzonderingsgevallen

Vaststellingsovereenkomst tekenen vernietigen juridisch advies Advocaat Amsterdam jurist ontslagenOnze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst als een werknemer hierdoor wordt ontslagen. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst betekent geregeld ontslag met wederzijds goedvinden. Uw vaststellingsovereenkomst kunt u in geval van ontslag  juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door een advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Onze advocaten vaststellingsovereenkomst zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij geven juridisch advies bij ontslagen en stellen de overeenkomst op. Ook checken onze specialisten arbeidsrecht de aangeboden vaststellingsovereenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. Tevens onderhandelen onze advocaten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst met de werkgever. De kosten van advies zijn normaalgesproken voor rekening van de werkgever. 

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Tekenen vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden zonder juridisch advies vooraf is voor risico van werknemer

Een beëindigingsovereenkomst, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dat gebeurt dan tussen werkgever en werknemer in goed overleg. In de vaststellingsovereenkomst (vso) worden alle details over het ontslag door werkgever en werknemer uitonderhandeld en schriftelijk vastgelegd. Het akkoord gaan met een ontslagvoorstel betekent uiteengaan met wederzijds goedvinden. Het is het definitieve einde van een arbeidscontract waar men later niet meer op terug kan komen. Vaak gebeurt het aanbieden van een beëindigingsovereenkomst na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Het is ook mogelijk dat een werkgever een ontslag op staande voet intrekt, en dat partijen de arbeidsovereenkomst vervolgens afwikkelen met een beëindigingsovereenkomst. Het is gebruikelijk dat de werkgever de kosten van juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst vergoedt. 

Een vaststellingsovereenkomst en dus ontslag kan ernstige (financiële) gevolgen hebben. Denk aan het recht op een WW uitkering. Daarom is het gebruikelijk dat een advocaat of jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht de werknemer juridisch voorlicht over de consequenties van de overeenkomst en het ontslag. 

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst tekenen

Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat het tekenen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden niet zonder risico is. Vooral als een werknemer tekent zonder het inwinnen van juridisch advies vooraf. De werknemer kan later immers niet meer zomaar onder zijn ontslag uit. 

Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 27 februari 2018 dat een vaststellingsovereenkomst achteraf niet zomaar door de werknemer kan worden vernietigd. De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) kan alleen in uitzonderingsgevallen achteraf ongeldig worden verklaard door de rechter. Hof Amsterdam oordeelde dat er ‘terughoudend dient te worden omgegaan met een beroep op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst, gelet op het karakter van een dergelijke overeenkomst‘. Dat betekent dat een beëindigingsovereenkomst, die juist bedoeld is om afspraken vast te leggen en om later procedures te voorkomen bindend is. Het is een bijzonder soort overeenkomst, waarvan het de bedoeling is dat partijen daar niet meer op terugkomen. Om die reden heeft de wet bepaald dat er ook een bedenktermijn moet zijn bij deze vorm van ontslagen worden.

Vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Anderzijds geldt volgens het gerechtshof Amsterdam dat een werkgever er niet te snel op mag vertrouwen dat een werknemer akkoord gaat met vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag). Er moeten ‘hoge eisen’ worden gesteld aan het aannemen van die instemming. Uit een uitspraak van de Hoge Raad volgt dat een werknemer er ‘volledig van doordrongen’ moet zijn dat de arbeidsovereenkomst door de vaststellingsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden.

Vaststellingsovereenkomst na op non-actief stellen

In het door het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep behandelde geval was de werknemer onverwacht uit een teamoverleg weggelopen. Achteraf bleek dat de werknemer leed aan een cannabisverslaving en ernstige psychische problemen. De werkgever had op allerlei manieren de werknemer tevergeefs benaderd, telefonisch, schriftelijk, per e-mail en per sms-bericht. Ook had de werkgever per sms-bericht als per brief en e-mail geadviseerd om juridische bijstand in te schakelen. Aanvankelijk was de werknemer op non-actief gesteld en vervolgens ontslagen op staande voet. Daarbij was haar geadviseerd om juridische bijstand te zoeken.

Vaststellingsovereenkomst en ontslag op staande voet

Uiteindelijk had de werkgever, na bemiddeling, aan de werknemer een concept-vaststellingsovereenkomst toegestuurd. Die is ondertekend waarna de ondertekende beëindigingsovereenkomst is teruggestuurd. Achteraf de heeft de werknemer de vaststellingsovereenkomst vernietigd op grond van dwaling dan wel misbruik van omstandigheden. Zij verkeerde in de veronderstelling dat het eerder gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig was en dat zij de beëindigingsovereenkomst moest tekenen omdat zij anders geen werkloosheidsuitkering zou krijgen. Zij wist niet dat zij ook nog het ontslag op staande voet kon aanvechten.

Transitievergoeding

Zij wist ook niet dat zij mogelijk recht had op een transitievergoeding na het ontslag op staande voet. Ook had zich niet gerealiseerd dat zij haar recht daarop prijsgaf door de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Bovendien bevond zij zich in een precaire psychische situatie.

Hof Amsterdam: zoek juridische bijstand en advies

Het Hof Amsterdam oordeelde het feit dat de werknemer er niet voor heeft gekozen om voor het tekenen juridisch advies in te winnen, voor haar risico komt vanwege het volgende:

 • De werkgever is voor die keuze om geen advies in te winnen niet verantwoordelijk
 • ze had voldoende tijd gehad om zich juridisch te laten adviseren
 • In plaats van advies door een advocaat koos de werknemer er voor om kiezen voor begeleiding en vertegenwoordiging door een niet-jurist (persoonlijk begeleidster).

Concept-vaststellingsovereenkomst

Toen de werkgever de concept-vaststellingsovereenkomst had toegestuurd, was de werkgever (nog) niet op de hoogte van de cannabisverslaving en de ernstige psychische problemen van de werknemer. Wel was de werkgever op de hoogte van het huiselijk geweld, de financiële problemen en de problemen met haar zoon. De werkgever had volgens het hof Amsterdam echter niet hoeven op te maken uit het gedrag van de werknemer dat zij de beëindigingsovereenkomst niet heeft willen aangaan.

Juridisch advies vooraf bij het tekenen van een beëindigingsovereenkomst

Uit deze uitspraak van hof Amsterdam blijkt dat het belangrijk is dat een werknemer juridisch advies inwint voordat men een vaststellingsovereenkomst tekent. Laat de werknemer dat na, dan is dat voor risico van de werknemer.

Controleren vaststellingsovereenkomst door ervaren advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst tekenen amsterdam zonder juridisch advies advocaat of jurist specialist arbeidsrecht voor risico werknemerVoor (gratis) juridisch controleren van uw vaststellingsovereenkomst, het opstellen of het checken van een beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam en omgeving: 020-5221999.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button