Vaststellingsovereenkomst

avatar

Vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst: onderhandelen, beoordelen en juridisch advies 

De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor kan vanuit Amsterdam uw vaststellingsovereenkomst juridisch beoordelen en hier over onderhandelen. Wij treden landelijk op. De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Wij weten als jurist waar wij bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst op moeten letten. Onze advocaten beoordelen en controleren en onderhandelen in geval van ontslag over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (ontslagregeling met instemming), bij voorbeeld na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie). Alleen met een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV is er recht op (behoud van) een WW uitkering en is de werknemer niet verwijtbaar werkloos.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst nakijken

Als ontslagspecialist controleren en beoordelen wij landelijk de overeenkomst (vso) en geven wij juridisch advies op alle punten. Waar nodig onderhandelen wij voor het beste resultaat. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding beoordelen

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze vergoeding bij ontslag met wederzijdse goedkeuring is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, is dit wel vaak het uitgangspunt, en wordt er vaak aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslag. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen wij over elk punt onderhandelen.

Hoogte transitievergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. Wij rekenen de transitievergoeding voor u uit. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Transitievergoeding als vergoeding bij ontslag verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Het toekennen van een vergoeding is niet verplicht bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat hier om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst.

Dat blijkt uit de hieronder genoemde uitspraak. In deze zaak voerde de advocaat van de werknemer tevergeefs aan dat de arbeidsovereenkomst feitelijk door de werkgever is ‘opgezegd’. Verder meende de advocaat van de werknemer dat er op de werkgever op grond van goed werkgeverschap, de verplichting rust om de werknemer te wijzen op ‘het recht’ op een transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst: transitievergoeding niet verplicht

De kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) overwoog dat sinds 1 juli 2015 de mogelijkheid bestaat dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en dat de werknemer hiermee schriftelijk instemt. Bij deze opzegging is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De kantonrechter concludeerde echter dat het hier niet om een opzegging ging, maar om een beëindigingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), temeer omdat in de overeenkomst werd verwezen naar de bepaling van artikel 7:900 BW (vaststellingsovereenkomst). Uit de mondelinge behandeling kwam ook naar voren dat het juist de werknemer was die weg wilde om een eigen kapperszaak te beginnen en al elders had gesolliciteerd. De kantonrechter oordeelde dat er geen sprake van opzegging door de werkgever, maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waardoor er geen transitievergoeding verplicht is.

Vaststellingsovereenkomst Beëindigingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een ontslagovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook samen met de advocaat andere afspraken worden gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij het UWV een probleem opleveren voor de WW uitkering.

Juridische kosten controleren en beoordelen ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst AmsterdamOnderhandelen over vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding 

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding. Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button