Vaststellingsovereenkomst achteraf door advocaat laten vernietigen?

avatar

Vaststellingsovereenkomst en ontslagbrief vernietigen advocaat AmsterdamAdvocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam: ontslagbrief en vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, gespecialiseerd in vaststellingsovereenkomsten, geeft juridisch advies over ontslag en de vaststellingsovereenkomst (ontslagbrief met wederzijds goedvinden). Vaak komen werkgever en werknemer samen overeen om een arbeidscontract te beëindigen met wederzijds goedvinden, door middel van een vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst worden de gevolgen van het ontslag geregeld. Niet elk ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst (of een beëindigingsovereenkomst) is volgens het arbeidsrecht echter rechtsgeldig. Een werknemer kan een ontslagbrief of vaststellingscontract binnen 2 of 3 weken herroepen. Dat is in de wet geregeld. Het kan voorkomen dat een werkgever niet mag afgaan op een verklaring van een werknemer, waarin deze akkoord gaat met ontslag. Volgens een recente uitspraak kan dit alleen als een werknemer er ‘volledig van doordrongen’ is dat de arbeidsovereenkomst door zijn akkoord eindigt met wederzijds goedvinden, hij moet ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ hebben verklaard in te stemmen met het ontslag.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Dwaling bij een vaststellingsovereenkomst

Daarnaast kan een vaststellingsovereenkomst ook achteraf worden vernietigd, bijvoorbeeld als de werknemer ontoelaatbaar onder druk is gezet of als hij door de werkgever niet goed op zijn (WW)rechten is gewezen. In die gevallen kan er sprake zijn van dwaling of misbruik van omstandigheden. Algemeen bekend is immers dat een werkgever meer kennis heeft van het arbeidsrecht, zoals ontslag en de gevolgen daarvan, dan een werknemer. Als een werknemer door de werkgever onder druk wordt gezet om een ontslagbrief of een vaststellingsovereenkomst te tekenen, kan dit gevolgen hebben voor de werkgever. Deze moet bij deze manier van ontslag zorgvuldig omgaan met de belangen van de werknemer. Soms wordt een werknemer, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude, door de werkgever apart genomen en voor de keuze gesteld:

 • of het tekenen van een ontslagbrief,
 • of de werkgever doet aangifte.

Vaststellingsovereenkomst niet altijd einde arbeidsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland heeft op 14 juli 2016advocaat-ontslag-vaststellingsovereenkomst-amsterdam beslist dat in zo’n geval een door de werknemer getekende opzegbrief, die als een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kan worden gezien, waarin men met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, niet automatisch betekent dat daarmee de arbeidsovereenkomst eindigt. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij er op toeziet dat de werknemer door een advocaat wordt voorgelicht over zijn rechten, bijvoorbeeld die op WW, voordat hij tekent en dat dit tekenen in alle rust en uit vrije wil gebeurt, aldus de rechtbank.

Opzeggingsbrief tekenen zonder juridisch advies van een advocaat

De werknemer was in dienst in de functie van pakketbezorger. Hij had een rembourspakket afgeleverd, waarvoor hij € 201,75 aan zijn werkgever had moeten betalen. De werkgever had het betreffende bedrag niet ontvangen. De werkgever had vervolgens de opzeggingsbrief getypt en aan de werknemer voorgelegd. In het gesprek voorafgaand aan het tekenen van de brief bleek dat de werknemer ontkende geld te hebben gestolen en dat hij zijn baan nooit op het spel zou zetten door het stelen van € 200,00. Hij had aangeboden het bedrag op zijn salaris in te houden als zou blijken dat hij een fout had gemaakt. De werknemer koos niettemin voor ontslag. Maar omdat:

was volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat de werknemer door ondertekening van de opzeggingsbrief had voldaan aan de volgende eisen, namelijk dat hij:

 • duidelijk en ondubbelzinnig had verklaard
 • dat hij met onmiddellijke ingang
 • zijn dienstverband wilde beëindigen.

Opzegging arbeidscontract: geen recht op WW

De door de werkgever  opgestelde brief ‘opzegging arbeidscontract’ vermeldde onder andere:

“Bij dezen wil ik u laten weten dat ik onze arbeidsovereenkomst per direct wil ontbinden. Dit houdt in dat 25 maart 2016 mijn laatste werkdag is geweest. Na overleg zijn wij akkoord gegaan met het feit dat het ontslag per direct is en er geen maand opzegtermijn wordt gehanteerd.”

Herroepen vaststellingsovereenkomst

De advocaat van de werknemer heeft daarop de brief, mocht dit opzegging of een vaststellingsovereenkomst betreffen met betrekking tot het einde van het dienstverband met wederzijds goedvinden, herroepen. De werknemer verzocht de kantonrechter om de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen, wedertewerkstelling en veroordeling van de werkgever tot doorbetaling van loon.

De kantonrechter overwoog dat aan een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer strenge eisen moeten worden gesteld:

‘Een duidelijke en ondubbelzinnige, op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte verklaring of gedraging. Bovendien moet de werkgever met een redelijke zorgvuldigheid nagaan of de werknemer de beëindiging, met alle nadelige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband kan hebben, werkelijk wenst’.

Onmiddellijke beëindiging dienstverband

Aldus was volgens de kantonrechter niet komen vast te staan dat de werknemer door ondertekening van de opzeggingsbrief duidelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard dat hij met onmiddellijke ingang zijn dienstverband wilde beëindigen, althans heeft de werkgever zich er onvoldoende van vergewist dat de werknemer de onmiddellijke beëindiging van zijn dienstverband heeft beoogd.

Daarmee is de arbeidsovereenkomst niet door opzegging door de werknemer geëindigd en heeft de werknemer recht op loon. Ook de toelating tot de bedongen werkzaamheden als pakketbezorger werd toegewezen op straffe van een dwangsom van € 10.000,00. De proceskosten kwamen voor rekening van de werkgever. De werkgever had voorwaardelijk om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd, maar dit werd afgewezen.

Juridisch advies door advocaat Amsterdam over ontslag en vaststellingsovereenkomst

Deze uitspraak is in lijn met de rechtspraak over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zonder juridisch advies. Als de werknemer de overeenkomst of ontslagbrief niet door een jurist of advocaat heeft laten beoordelen voordat hij tekent, kan de werknemer onder bepaalde omstandigheden niet aan de opzegginsbrief worden gehouden. Dit speelt vooral als de werknemer

 • niet is gewezen op zijn WW-rechten,
 • geen bedenktijd heeft gekregen,
 • zich niet juridisch heeft laten voorlichten,
 • en zich de nadelige gevolgen van het ontslag onvoldoende bewust is.

Duidelijke en ondubbelzinnige instemming met ontslag: ‘volledig van doordrongen’

Bij de beoordeling of een beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen, wordt rekening gehouden met de positie van de werknemer. De werkgever zal niet spoedig mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking. De verklaring van de werknemer kan zijn beïnvloed door o.a. emoties of onkunde. Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 8 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:AG0623, JAR 1993/33 volgt dat het belang van de werknemer bij zekerheid omtrent zijn dienstbetrekking en arbeidsvoorwaarden een zo zwaarwegend belang is dat ‘hoge eisen’ moeten worden gesteld aan het – bij gebreke van uitdrukkelijke instemming van de werknemer met de wisseling van werkgever – louter op grond van de omstandigheden aannemen van die instemming. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (advies van het OM van 22 december 2017) volgt dat een werknemer er ‘volledig van doordrongen’ moet zijn dat de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden:

Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat [eiseres] als nauw betrokkene er volledig van doordrongen was dat zij vanaf 1 april 2001 niet meer in dienst was van Devagarden. Daarmee ligt in rov. 3.4 mijns inziens het oordeel besloten dat sprake was van duidelijke en ondubbelzinnige instemming.

Uit het bovenstaande blijkt dat het inmiddels vaste rechtspraak is dat uit de verklaringen of gedragingen van de werknemer moet blijken van een ‘duidelijke en ondubbelzinnige instemming‘ met de beëindiging. Niet voldoende is dat de werknemer de schijn heeft gewekt dat hij zich neerlegt bij de beëindiging. Is dat niet aan de orde, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagbrief vernietigen advocaat AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam over vaststellingsovereenkomst

Neem voor meer juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en ontslag contact op met een ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button