Vaststellingsovereenkomst getekend en ernstig ziek, wat nu?

avatar

Kun je een vaststellingsovereenkomst bij ernstige ziekte achteraf vernietigen ondanks finale kwijting?

ziekte vaststellingsovereenkomst advocaat Amsterdam Vaststellingsovereenkomst getekend en ernstig

Vaststellingsovereenkomst en ziek, wat nu? Iedereen kan na verloop van tijd ziek worden, ook als u -al dan niet met hulp van een advocaat ontslagrecht- een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever voor ontslag heeft getekend. Kunt u met hulp van uw advocaat op de beëindigingsovereenkomst terugkomen als u ziek uit dienst gaat?

Meestal staat in de vaststellingsovereenkomst vermeld dat werkgever en werknemer afscheid nemen tegen finale kwijting. Dat betekent dat u achteraf niet zomaar op die overeenkomst terug kunt komen. Maar wat als u veel later, soms na jaren, er achter komt dat u toen al ziek was, bijvoorbeeld wegens een beroepsziekte die pas later bekend wordt? Sommige ziektes openbaren zich vaak pas jaren later, zoals Parkinson of (long)klachten als u met asbest of chroom hebt gewerkt.

Vernietigen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak waarin bleek dat een medewerker leed aan Parkinson, geoordeeld dat deze achteraf terecht een beroep doet op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst, als beide partijen tijdens het tekenen niet van de ziekte op de hoogte waren.

Gezondheid: onjuiste voorstelling van zaken bij sluiten overeenkomst

De advocaat arbeidsrecht van de werknemer voerde aan dat beide partijen bij het sluiten van de ontslagovereenkomst van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken uitgegaan waren. Beiden wisten immers toen nog niet, dat de werknemer toen al aan de ziekte van Parkinson leed. Ze gingen er allebei van uit dat de werknemer gezond en arbeidsgeschikt was op het moment van tekenen.

Finale kwijting in beëindigingsovereenkomst

Het feit dat partijen in de overeenkomst elkaar finale kwijting hebben verleend, maakt volgens de advocaat van de werknemer geen verschil. De advocaat vond ook dat het beroep van de werkgever op deze bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

Misvatting over ‘zeker en onbetwist’ bij VSO

Het hof Amsterdam stelt voorop dat de rechter een beroep op dwaling (artikel 6:228 BW) met terughoudendheid moet toepassen. Alleen als een misvatting bestaat ten aanzien van hetgeen partijen ‘als zeker en onbetwist aan hun overeenkomst ten grondslag te hebben gelegd’, dan is een  beroep op dwaling wel mogelijk.

Diagnose ziekte pas na jaren bekend: dwaling

Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst waren partijen ervan uitgegaan dat de werknemer gezond was. Aannemelijk was echter, dat de werknemer op dat moment al leed aan de ziekte van Parkinson. De artsen hadden immers vastgesteld dat

  • mensen gemiddeld al vijf tot tien jaar klachten van de ziekte van Parkinson hebben voordat de diagnose gesteld wordt
  • en dat de patiënt zeker al de ziekte van Parkinson had ten tijde van het tekenen van de overeenkomst (in juni 2015).

Gelet op deze verklaringen moet er volgens de rechter in Amsterdam dan ook van worden uitgegaan dat de burn-out/depressie van de werknemer kan worden gerelateerd aan de ziekte van Parkinson.

Wederzijds gedwaald over ziekte: vaststellingsovereenkomst achteraf vernietigen?

Bij een juiste voorstelling van zaken (indien de werknemer had geweten dat hij aan de ziekte van Parkinson leed) zou hij de overeenkomst niet hebben gesloten. Ook de werkgever ging van dezelfde onjuiste veronderstelling – te weten diens goede gezondheid en arbeidsgeschiktheid – uit, terwijl ook de werkgever bij een juiste voorstelling van zaken ervan zou hebben afgezien om deze overeenkomst ter tekening voor te leggen.

Het hof Amsterdam is daarom van oordeel dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst wederzijds hebben gedwaald.

Het feit dat partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun bevoegdheid in of buiten rechte, gehele of gedeeltelijke ontbinding en/of vernietiging van de vaststellingsovereenkomst te vorderen, zoals standaard in een vaststellingsovereenkomst staat vermeld, doet volgens het hof Amsterdam aan het voorgaande niet af. Ook dat beding is immers onder invloed van diezelfde dwaling aanvaard.

De vaststellingsovereenkomst werd vernietigd en de werknemer kreeg recht op doorbetaling van zijn loon tot einde van het tweede ziektejaar.

vragen over ziekte en vaststellingsovereenkomst jurist specialist Amsterdam Heeft u vragen over ziekte en vaststellingsovereenkomst? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam. 

Vaststellingsovereenkomst getekend en ernstig ziek, wat nu? Amsterdam

Call Now Button