Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

avatar

vaststellingsovereenkomst bij ziekte
Vaststellingsovereenkomst bij ziekte tekenen

Onze advocaten vaststellingsovereenkomst in Amsterdam zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij checken en beoordelen de aangeboden vaststellingsovereenkomst bij ziekte voor de werknemer in Amsterdam en omgeving op alle onderdelen en onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Ook geven wij als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies over de aangeboden overeenkomst bij ziekte. Niet in alle gevallen is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte een garantie voor het ontvangen van een uitkering van het UWV.

Met name als een werknemer akkoord gaat met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid die korter heeft geduurd dan twee jaar, kan het aanvragen van een uitkering op problemen stuiten. Alleen in uitzonderingsgevallen wil het UWV dan nog wel eens akkoord gaan met een dergelijk tussentijds ontslag, maar het risico dat het UWV helemaal geen uitkering verleent blijft erg groot.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999   

Ontslag tijdens vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Vrijwillig akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte binnen twee jaar door middel van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, ook bij een reorganisatie, is dus niet verstandig. Om die reden adviseren wij zieke werknemers altijd om zich juridisch goed voor te laten lichten door een van onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam over de gevolgen van een vaststelling overeenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid. Vaak levert het problemen op met het UWV:

 • Het UWV vat dit als een benadelingshandeling op,
 • met als gevolg dat de ziektewetuitkering door het UWV wordt geweigerd.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte: uitgangspunt hierbij is dat een zieke werknemer gedurende twee jaar recht heeft op doorbetaling van het salaris. Door vrijwillig akkoord gaan met ontslag binnen de periode van twee jaar, doet de werknemer ten onrechte afstand van zijn recht op salaris. De enige manier om te voorkomen dat de werknemer zonder uitkering vertrekt, is door zich voor de eind datum weer beter te melden.

Bij ernstige vormen van arbeidsongeschiktheid is dat echter niet altijd mogelijk. Mocht de werknemer desondanks ziek uit dienst gaan, dan zal het UWV een sanctie toepassen bij de aanvraag van de ziektewetuitkering. Meestal komt dit er op neer dat het UWV de gehele uitkering weigert.

Zieke werknemer: boventalligheid en reorganisatie

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte: wat gebeurt er als een zieke werknemer wegens

een beëindigingsovereenkomst tekent maar de werknemer niet waarschuwt voor de gevolgen? Maakt het verschil of in de beëindigingsovereenkomst staat vermeld dat de werkgever niet garandeert dat de werknemer een uitkering zal ontvangen van het UWV? Kan de werkgever zijn schade dan verhalen op de werkgever als hij geen WW ontvangt?

Ontslagvergunning

Pas na 2 jaar ziekte kan de werkgever aan het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen met een ontslagvergunning. Daarbij moet duidelijk zijn dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden, en dat binnen deze periode de werknemer het werk niet in aangepaste vorm kan verrichten.

Dit moet blijken uit de gegevens van de arbodienst en het UWV. Rechtbank Overijssel heeft op 23 december 2015 een uitspraak gedaan over de gevolgen als een zieke werknemer tijdens de eerste 2 ziektejaren akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Wederzijds goedvinden bij reorganisatie

In het kader van een reorganisatie kreeg zij een brief toegestuurd waarin stond dat

In de brief staat ook dat de voorkeur is om in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Dit heet ook wel met wederzijds goedvinden ofwel in minnelijk overleg.

Juridisch advies van een advocaat over een vaststellingsovereenkomst bij ziekte

De werknemer had de overeenkomst zonder juridisch advies van een advocaat getekend. Daarin stond o.a. dat de werknemer er van op de hoogte was dat werkgever niet kon garanderen dat de werknemer een uitkering zou ontvangen.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte en UWV

Betrokkene ontving van het UWV geen ziektewetuitkering omdat zij zelf ontslag had genomen. Het UWV vond dat zij de arbeidsovereenkomst uit moest dienen. Daarop spande zij met een advocaat een kort geding aan tegen de ex-werkgever waarin zij zich beriep op dwaling.

Ziektewet-uitkering na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

De rechtbank overwoog dat in de brief waarin gevraag was om de vaststellingsovereenkomst bij ziekte te tekenen, niets was opgenomen over de gevolgen voor de Ziektewet-uitkering. Van de werknemer kon niet worden verwacht dat zij uit zichzelf op de hoogte was van de consequentie voor het recht op een ziektewetuitkering.

Een goed werkgever had haar daarover volledig moeten informeren, voorafgaand aan de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, aldus de rechtbank.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte vernietigen wegens dwaling

Als de werknemer had geweten dat zij niet voor een ziektewetuitkering in aanmerking kwam, dan had zij het aanbod van de werkgever om de overeenkomst te tekenen niet aanvaard. Dit betekent dat de beëindigingsovereenkomst met succes wegens dwaling buitengerechtelijk was vernietigd door de advocaat van de werknemer.

De medewerker bleef daardoor in loondienst en heeft recht op haar loon conform de regels voor het tweede ziektejaar.

Vaststellingsovereenkomst en recht op uitkering: WW en ziektewet

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte waarmee een arbeidscontract eindigt met wederzijds goedvinden, geeft alleen recht op een uitkering als die aan de eisen van het UWV voldoet. De eisen die het UWV aan het recht op WW (werkloosheidswet) en ZW (ziektewet) bij een vaststellingsovereenkomst bij ziekte stelt, zijn verschillend. 

De werknemer kwam hier goed weg, maar lang niet in alle gevallen houdt de rechter de werknemer de hand boven het hoofd als de werknemer een vaststellingsovereenkomst zonder goed juridisch advies tekent.

vaststellingsovereenkomst ziekte advies advocaat amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over vaststellingsovereenkomst en ziekte

Neem contact op met onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst bij ziekte  juridisch wilt laten checken. Laat u (gratis) adviseren door een advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht over uw recht op uitkering en of de overeenkomst wel WW-proof is, ook bij ziekte, voordat u akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button