Vaststellingsovereenkomst en vergoeding

avatar

Vaststellingsovereenkomst advocaat en vergoeding

Vaststellingsovereenkomst Advocaat

Uw vaststellingsovereenkomst en vergoeding kunt u -gratis- laten controleren door onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam. Een vaststellingsovereenkomst heet ook wel beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling, exitregeling of ontslag met wederzijds goedvinden. Onze ontslag advocaten in Amsterdam controleren niet alleen uw vaststellingsovereenkomst en de vergoeding, maar ook het recht op een WW uitkering. Wij beoordelen als advocaat gespecialiseerd in ontslagrecht verder de noodzaak van het ontslag, en alle onderdelen van het ontslag met wederzijds goedvinden, waaronder het risico van ontslag bij ziekte

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst en vergoeding

Als nodig onderhandelen onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam met uw werkgever voor een betere ontslagregeling. Wij controleren de inhoud van de beëindigingsovereenkomst en onderhandelen met de werkgever voor het maximale resultaat, niet alleen over de vaststellingsovereenkomst en vergoeding maar ook over een vergoeding van onze kosten van juridisch advies.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst advocaat en vergoeding Beëindigingsovereenkomst: wat moet er in staan?

Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict, maar ook ook bij boventalligheid of reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. In de beëindigingsovereenkomst wordt allereerst de reden van beëindiging van het arbeidscontract vermeld. De ontslagreden moet neutraal zijn (met het oog op het recht op een WW uitkering), ook al is er sprake van een geschil. Neutrale redenen kunnen zijn:

Verwijtbaar ontslag

Als het ontslag aan werknemer is te wijten, komt het recht op WW in gevaar. Het gevolg is dat het UWV de uitkering weigert, of een korting of wachttijd oplegt.

Vaststellingsovereenkomst en UWV: inhoud en recht op WW uitkering

Werkgever en werknemer maken met hulp van de advocaat, in overleg, met wederzijds goedvinden, in de vaststellingsovereenkomst afspraken over het uit elkaar gaan. De kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV is dan niet meer nodig. Het UWV zal wel, als de werknemer werkloos raakt, de inhoud van de vaststellingovereenkomst kritisch moeten beoordelen. Dit gezien het recht op een WW-uitkering.

Waar let onze advocaat op bij een vaststellingsovereenkomst

 • wie heeft het initiatief heeft genomen voor de vaststellingsovereenkomst? De werkgever of de werknemer?
 • wat is de reden van ontslag? Een verschil van inzicht, langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen?
 • Is er een dringende reden is voor het ontslag is zoals bij ontslag op staande voet (bijvoorbeeld fraude of werkweigering)?
 • Is er in de vaststellingsovereenkomst bij de einddatum rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn? Zo nee, dan geen uitkering over de wachttermijn;
 • Is er sprake van een zieke werknemer die korter dan 2 jaar arbeidsongeschikt is? Zo ja: weigering WW en Ziektewet uitkering;
 • Is er sprake van een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd? Zo niet: de WW-rechten gaan pas in nadat de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken.
 • Is er een transitievergoeding bedongen? Een vaststellingsovereenkomst en vergoeding moeten begrijpelijk zijn. Zonder transitievergoeding kan het UWV menen dat er sprak is van een verkapt ontslag op staande voet.

Pas als alle voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst zijn gecheckt door het UWV is er recht op een (WW) uitkering.

UWV en opzegtermijn

Gedurende de opzegtermijn is er geen recht op WW. De opzegtermijn die in een vaststellingsovereenkomst in acht moet worden genomen is wettelijk geregeld. Meestal is die een maand. De termijn wordt bepaald door het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest:

 • korter dan 5 jaar: één maand;
 • tussen vijf tot tien jaar: twee maanden;
 • tussen de tien tot vijftien jaar: drie maanden;
 • arbeidsovereenkomst van vijftien jaar of langer: vier maanden opzegtermijn.

Instemming werknemer met overeenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een vorm van opzegging, en is pas definitief als werkgever en werknemer allebei hebben getekend. Sommige rechters vinden schriftelijke toestemming van de jurididisch adviseurs al voldoende, bijvoorbeeld als dit uit e-mails van de juristen blijkt. Zonder schriftelijke instemming blijft de arbeidsovereenkomst gewoon bestaan. Mondelinge overeenstemming is onvoldoende voor het bestaan van een beëindigingscontract.

Vaststellingsovereenkomst met hulp van advocaat zonder UWV en rechter

Bij een vaststellingsovereenkomst via onze advocaat komt de kantonrechter of het UWV er bij deze vorm van ontslag niet meer aan te pas. Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam adviseren over de noodzaak en inhoud van een vaststellingsovereenkomst.

Afspraken beëindigingsovereenkomst

Veel voorkomende onderwerpen in vaststellingsovereenkomst zijn:

 • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
 • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
 • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
 • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
 • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
 • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
 • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
 • het recht op WW.

Ontslagvergoeding

Met de inwerkingtreding van de WWZ is de transitievergoeding in het leven geroepen. Daardoor zijn vaststellingsovereenkomst en vergoeding onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vaststellingsovereenkomst en vergoeding zijn bedoeld als een een schadevergoeding voor verlies van de baan, maar ook om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht bij een vaststellingsovereenkomst maar wordt wel vaak gebruikt als uitgangspunt. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het sociaal plan dat voorschrijft, wordt de oude kantonrechtersvergoeding (kantonrechtersformule) nog toegepast.

Onze ontslagspecialisten in Amsterdam kunnen voor u onderhandelen en u juridisch advies geven over de vaststellingsovereenkomst en vergoeding. Zo bereikt u een maximaal resultaat bij uw ontslag.

Hogere vergoeding uitonderhandelen dan de transitievergoeding

Een vaststellingsovereenkomst en vergoeding komen in sommige gevallen hoger uit, bijvoorbeeld bij:

  • verstoorde arbeidsrelatie
  • of ontslag wegens niet goed functioneren

kan onze advocaat arbeidsrecht vaak een hogere vergoeding dan alleen de transitievergoeding bedingen. Er hoeft immers geen gerechtelijke procedure worden gevolgd als met het met elkaar eens wordt.

Kosten ontslag advocaat in Amsterdam bij controleren vaststellingsovereenkomst

Het advies van de vaststellingsovereenkomst advocaat is vrijwel altijd gratis omdat wij de advocaatkosten kunnen verhalen op de werkgever. Dat is meestal het geval. Mocht gratis bijstand niet mogelijk zijn dan hanteren wij een concurrerend tarief.

Vaststellingsovereenkomst en vergoeding gratis controleren door advocaat in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst advocaat en vergoeding

Neem contact op met onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en vergoeding.

 

 

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam