Geen transitievergoeding bij ontslag: alleen in uitzonderingsgevallen bij verwijtbaar gedrag

avatar

Transitievergoeding na ontslag (ontslagvergoeding) bij ernstig verwijtbaar gedrag?

transitievergoeding ontslag ernstig verwijtbaar gedrag amsterdam

 

Transitievergoeding en ontslag

Ontslag en transitievergoeding is geen vanzelfsprekende combinatie. Wanneer moet een werkgever bij ontslag een transitievergoeding betalen? Onze specialist arbeidsrecht advocaat mr. Snijders in Amsterdam heeft in cassatie bij de Hoge Raad gelijk gekregen over een vraag over ontslag en transitievergoeding. Was de werkgever verplicht om bij ontslag een transitievergoeding te betalen als hij de werknemer een verwijt maakt? Advocaat mr Snijders was via cassatie advocaat mr. Alt in beroep (cassatie) gegaan tegen een uitspraak van gerechtshof Amsterdam over ontslag en transitievergoeding. Het hof Amsterdam onthield de cliënte van advocaat mr. Snijders bij ontslag ten onrechte de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ook had het hof Amsterdam geoordeeld dat het ontslag het gevolg was van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van de werknemer. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken waaronder afspraken op het gebied van het maken van onderscheid tussen werk en privé niet zou zijn nagekomen Ook zou zij niet meteen openheid van zaken hebben gegeven over haar betrokkenheid bij een wandelvakantie.

Ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten: geen transitievergoeding

Omdat volgens het hof Amsterdam hierdoor sprake was van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten met al ontslag tot gevolg, was volgens het hof Amsterdam in dit geval ontslag en transitievergoeding niet vanzelfsprekend. De werkgever hoefde geen ontslagvergoeding te betalen aan de werknemer. Het hoogste rechtscollege in arbeidsrecht, de Hoge Raad, heeft deze uitspraak over ontslag en transitievergoeding echter vernietigd.

Hoge Raad (cassatie) over ontslag en transitievergoeding

Mr Snijders was het beslist niet eens met deze uitspraak van hof Amsterdam en schakelde namens de werknemer een advocaat in Den Haag in die bij de Hoge Raad mag procederen over ontslag en transitievergoeding. De Hoge Raad was het eveneens niet eens met de uitspraak van het hof Amsterdam en vond deze ook niet begrijpelijk.

Ontslag zonder transitievergoeding alleen in uitzonderlijke gevallenTransitievergoeding en ontslag Amsterdam

Inderdaad hoeft een werkgever volgens de Hoge Raad niet altijd bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding te betalen. Dat hoeft niet als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, aanhef en onder c, BW). Deze uitzonderingsgrond heeft echter volgens de Hoge Raad een beperkte reikwijdte en moet door hof Amsterdam terughoudend worden toegepast. De werknemer kan zijn recht op een transitievergoeding bij ontslag dus alleen kwijtraken in uitzonderlijke gevallen. Het moet dan wel evident zijn dat er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag bij ontslag.

Ontslag en transitievergoeding: persoonlijke omstandigheden van de werknemer tellen mee

Hierbij kunnen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer van belang zijn. Die moeten dan wel te maken hebben met de verwijtbaarheid van het gedrag dat tot het ontslag heeft geleid.

Transitievergoeding en ontslag AmsterdamFeiten en omstandigheden bij ontslag m.b.t. transitievergoeding: karakter en goede bedoelingen

Het hof Amsterdam had bij zijn oordeel dat er bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen ontslagvergoeding hoeft te worden betaald, volgens de Hoge Raad niet, althans niet kenbaar, alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen. Mr. Snijders namens de werkneemster immers zowel bij de kantonrechter als het hof Amsterdam veel argumenten aangevoerd waarom er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wel een ontslagvergoeding moest worden betaald.

Persoonlijkheidskenmerken

Het gaat hierbij volgens de Hoge Raad bij ontslag en ontslagvergoeding onder meer om de volgende feiten en omstandigheden:

  • – de uit een assessmentrapport blijkende persoonlijkheidskenmerken. Daar bleek uit dat zij zeer bevlogen is en betrokken bij de bewonersgroep, en van daaruit soms impulsief handelt;
  • – dat geen sprake was van onverschilligheid, nalatigheid of opzet. Wel had zij moeite met het toepassen van regels, vooral als deze verschillend uitgelegd kunnen worden. Dat was het geval met de regelgeving van deze werkgever;
  • – dat zij als woonbegeleider bij de woongroep woonde en zowel binnen als buiten werktijd het aanspreekpunt was voor bewoners, hun familie en omwonenden. Daardoor was werk en privé minder goed te scheiden;
  • – dat in de praktijk vaker sprake was van vermenging van werk en privé, ook bij andere werknemers;
  • – dat zij steeds handelde met de beste bedoelingen en zonder enig eigen belang.

Transitievergoeding en ontslag AmsterdamTransitievergoeding en ernstig verwijtbaar handelen of nalaten: aspecten meewegen

De Hoge Raad meende dat deze feiten en omstandigheden relevant kunnen zijn voor de vraag of de werkneemster bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verwijt kan worden gemaakt van haar gedragingen en dus voor het antwoord op de vraag of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Het hof Amsterdam had deze feiten en omstandigheden, die advocaat mr. Snijders ook eerder al had aangevoerd niet, althans niet kenbaar, in de uitspraak betrokken, Daardoor is ofwel niet voldaan aan de terughoudendheid of het hof Amsterdam heeft de beslissing beslissing onvoldoende gemotiveerd. De beschikking (uitspraak) van het hof Amsterdam over de ontslagvergoeding kan daarom niet in stand blijven. De zaak is verwezen naar een ander hof om op dit punt, met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad, verder te beslissen.

Recht op transitievergoeding (ontslagvergoeding) bij ernstig verwijtbaar gedrag na ontslag advocaatContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag, transitievergoeding en verwijtbaar gedrag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoeding, verwijtbaar gedrag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button