Vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en UWV

avatar

Vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en UWV

Transitievergoeding en UWV bij een vaststellingsovereenkomst

De transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst is gebruikelijk. Onze advocaten controleren uw vaststellingsovereenkomst o.a. op de transitievergoeding en het recht op een WW uitkering. De vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling, exitregeling of ontslag met wederzijds goedvinden genoemd) kunt u -gratis- laten controleren door onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Deze beoordeelt o.a. de hoogte van de aangeboden transitievergoeding, het risico van ontslag bij ziekte en het recht op WW uitkering.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Onderhandelen over de transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst

Als nodig onderhandelen onze juristen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst voor het beste en maximale resultaat, ook over de hoogte van de ontslagvergoeding en de kosten van juridisch advies.

Vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en UWVBeëindigingsovereenkomst: inhoud

Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict. Ook bij boventalligheid of reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden.

Wat wordt er geregeld in een vaststellingsovereenkomst? In de beëindigingsovereenkomst wordt allereerst de reden van beëindiging van het arbeidscontract vermeld. De ontslagreden moet neutraal zijn (met het oog op het recht op een WW uitkering). Neutrale redenen zijn:

Verwijtbaar ontslag

Een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld bij verwijtbaar gedrag. Het UWV ziet een verwijtbare reden als een benadelingshandeling. Het gevolg is dat het UWV de uitkering weigert, of een korting of wachttijd oplegt.

Waar let het UWV op bij een vaststellingsovereenkomst

 • wie heeft het initiatief heeft genomen voor de vaststellingsovereenkomst? De werkgever of de werknemer?
 • wat is de reden van ontslag? Een verschil van inzicht, langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen?
 • Is er een dringende reden is voor het ontslag is zoals bij ontslag op staande voet (bijvoorbeeld fraude of werkweigering)?
 • Is er in de vaststellingsovereenkomst bij de einddatum rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn? Zo nee, dan geen uitkering over de wachttermijn;
 • Is er sprake van een zieke werknemer die korter dan 2 jaar arbeidsongeschikt is? Zo ja: weigering WW en Ziektewet uitkering;
 • Is er sprake van een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd? Zo niet: de WW-rechten gaan pas in nadat de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken.
 • Is er een transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst bedongen? Zonder transitievergoeding kan het UWV menen dat er sprak is van een verkapt ontslag op staande voet.

Pas als alle voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst zijn gecheckt door het UWV is er recht op een (WW) uitkering.

UWV en opzegtermijn

Gedurende de opzegtermijn is er geen recht op WW. De opzegtermijn die in een vaststellingsovereenkomst in acht moet worden genomen is wettelijk geregeld. De termijn is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest:

 • korter dan 5 jaar: één maand;
 • tussen vijf tot tien jaar: twee maanden;
 • tussen de tien tot vijftien jaar: drie maanden;
 • vijftien jaar of langer: vier maanden opzegtermijn.

Instemming werknemer met overeenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een vorm van opzegging, en is pas definitief als werkgever en werknemer allebei hebben getekend. Sommige rechters vinden schriftelijke toestemming van de jurididisch adviseurs al voldoende, bijvoorbeeld als dit uit e-mails van de juristen blijkt. Zonder schriftelijke instemming blijft de arbeidsovereenkomst gewoon bestaan. Mondelinge overeenstemming is onvoldoende voor het bestaan van een beëindigingscontract.

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

Veel voorkomende onderwerpen in vaststellingsovereenkomst zijn:

 • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
 • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
 • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
 • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
 • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
 • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
 • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
 • het recht op WW.

Vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en UWVWaar komt de transitievergoeding vandaan?

Met de inwerkingtreding van de WWZ is de transitievergoeding in het leven geroepen. De transitievergoeding is enerzijds een schadevergoeding voor verlies van de baan, en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht bij een vaststellingsovereenkomst maar is wel het uitgangspunt.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het sociaal plan dat voorschrijft, wordt de oude kantonrechtersvergoeding (kantonrechtersformule) nog toegepast.

Onze ontslagspecialisten in Amsterdam kunnen voor u onderhandelen en u juridisch advies geven over de vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding. Zo bereikt u een maximaal resultaat.

Hogere transitievergoeding

Met name bij een

 • verstoorde arbeidsrelatie
 • of ontslag wegens niet goed functioneren

kan onze advocaat arbeidsrecht vaak een hogere vergoeding dan alleen de transitievergoeding bedingen. Er hoeft immers geen gerechtelijke procedure worden gevolgd als met het met elkaar eens wordt.

Kosten juridisch advies bij controleren vaststellingsovereenkomst

Ons advies over de transitievergoeding is gratis als wij de advocaatkosten kunnen verhalen op de werkgever. Dat is meestal het geval. Mocht gratis bijstand niet mogelijk zijn dan hanteren wij een concurrerend tarief. Vraag dus eerst of uw werkgever de kosten vergoedt.

Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren en checken door advocaat in Amsterdam

 transitievergoeding bij een Vaststellingsovereenkomst

Neem telefonisch contact op met onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over de transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst.

 

 

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button