Transitievergoeding bij ambtenaar en opvolgend werkgever

avatar

Transitievergoeding bij ambtenaar en opvolgend werkgever advocaat amsterdamTransitievergoeding voor ambtenaar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De Wet werk en zekerheid (WWZ) bepaalt dat werknemers die na een dienstverband van minstens 24 maanden worden ontslagen, recht hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden, ook als de werknemer arbeidsongeschikt uit dienst gaat. De vergoeding is verschuldigd na twee jaar als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd. Dat is ook het geval als de arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en hij recht krijgt op een WIA uitkering. Telt bij het bepalen van de vergoeding ook de jaren mee dat een werknemer eerder als ambtenaar hetzelfde werk heeft gedaan? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.

UWV

Werknemer was vanwege gezondheidsproblemen uitgevallen. Het UWV had de werkgever toestemming gegeven voor opzegging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. In de rechtszaakbij de kantonrechter en het Hof  was in discussie of de vorige werkgever moest worden aangemerkt als rechtsvoorgangster van PCOK, waar hij werkte uit hoofde van een ambtelijke aanstelling bij een gemeente.

Ambtenaar en toch transitievergoeding

Het Gerechtshof Den Haag (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3264) oordeelde op 1 november 2016 dat een ambtelijke aanstelling bij een gemeente niet in de weg staat aan het aannemen van opvolgend werkgeverschap (in de zin van art. 7:673 lid 4 sub b BW).

Dit betekent dat de periode vande werknemer gedurende de ambtelijke aanstelling meetelt voor de berekening van de hoogte van een transitievergoeding. De transitievergoeding ex artikel 7:673 BW bedroeg zodoende € 22.270,51.

Hierbij was van belang dat de werknemer steeds dezelfde werkzaamheden had verricht en, nadat zijn aanstelling bij de gemeente was beëindigd, zonder enige onderbreking bij werkgever had gewerkt, waar hij voorheen ook al werkzaam was uit hoofde van zijn ambtelijke aanstelling.

Arbeidsongeschiktheid

Het hof overwoog verder dat een uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid niet gold als een vergoeding die in aftrek worden gebracht op de transitievergoeding, omdat de uitkering geen regeling was wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de zin van de overgangsregeling.

Redelijkheid en billijkheid en transitievergoeding

Ook vond het Hof in de argumenten van de werkgever geen aanleiding om te overwegen dat het toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

advocaat-amsterdam-transitievergoedingAdvocaat transitievergoeding Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in ontslagvergoedingen, waaronder de transitievergoeding.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over het corona-virus of andere vragen over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

Call Now Button