Billijke ontslagvergoeding na ontslag UWV

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag, billijke vergoeding en ontslagvergunning afgegeven door het UWV. Het UWV kan een werkgever toestemming geven om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werknemer wordt daardoor met toestemming van het UWV ontslagen. Voor veel werkgevers is daarmee de kous af. Echter, sinds de invoering van de WWZ kan de werknemer bij de kantonrechter (artikel 7:682 lid 1, onderdeel a BW) beroep instellen tegen een verstrekte opzegvergunning door het UWV, en vragen om de arbeidsrelatie alsnog te herstellen of, als dat niet mogelijk is, een billijke vergoeding aan de rechter vragen. Dat betekent dat ondanks het feit dat de werknemer met toestemming van het UWV is ontslagen, het ontslag nog een financieel staartje kan krijgen. Opgepast dus voor werkgevers, vooral als er sprake is van een groot bedrijf.
[Lees meer]

Vragen over arbeidsrecht in Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over arbeidsrecht en ontslag. Heeft u een vraag over uw rechten of plichten bij ontslag of andere onderdelen van het arbeidsrecht, zoals werk en inkomen, de vaststellingsovereenkomst, de transitievergoeding, de WIA of WW-uitkering? Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp aan werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Heeft u een vraag of wilt u informatie op een van de volgende gebieden:
arbeidscontracten opstellen en beoordelen;
arbeidsconflicten;
ziekte en reïntegratie;
reorganisatie en boventalligheid;
ontslag / ontslag op staande voet / ontbinding / vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst);
concurrentiebeding en relatiebeding;
goed werkgeverschap.
Neem voor professioneel persoonlijk advies contact op met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht.[Lees meer]

Juridisch advies arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Juridisch advies arbeidsrecht Amsterdam: specialist bij arbeidsconflict en ontslag Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over ontslag, arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke problemen. Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij juridische hulp aan werkgevers en werknemers op de volgende gebieden: vaststellingsovereenkomst; arbeidscontracten (opstellen en[Lees meer]

Salaris na terecht ontslag in hoger beroep?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag en salaris (loon) in arbeidszaken in hoger beroep over ontslag op staande voet. Binnen 2 maanden na een ontslag op staande voet kan de op staande voet ontslagen werknemer de rechter vragen om het ontslag op staande voet te vernietigen. Sinds 2015 is ook hoger beroep en cassatie tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter) mogelijk. Dat kan gaan om (toegewezen of afgewezen) ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het wel of niet vernietigen van ontslag op staande voet. Het gerechtshof kan in hoger beroep de arbeidsovereenkomst beëindigen, (door de rechter ontbonden) arbeidsovereenkomst herstellen of in plaats daarvan een billijke vergoeding opleggen aan de werkgever. Vooral als er veel tijd is verstreken tussen ontslag en de behandeling van de zaak in hoger beroep, ligt dat laatste voor de hand, bijvoorbeeld als er al na het (eerder goedgekeurde) ontslag nieuw personeel is aangenomen. Een probleem ontstaat als de kantonrechter het ontslag vernietigt, maar het hof in hoger beroep het ontslag op staande voet later toch rechtsgeldig acht. Heeft de werknemer dan met terugwerkende kracht op zijn salaris?[Lees meer]

Overtreden wederindiensttredingsvoorwaarde UWV Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en verleent rechtsbijstand bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de herintredingsvoorwaarde. Is een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen ingediend dan kan het UWV toestemming geven om het arbeidscontract op te zeggen. Bij afgifte van een ontslagvergunning wordt tevens de geldigheidsduur van de vergunning vermeld, maximaal vier weken. Binnen die termijn moet de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. Daarbij moet de werkgever de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Daar mag van worden afgetrokken de periode tussen de dag waarop het (complete) verzoek is ontvangen en de dag waarop de toestemming is verleend. Er moet altijd minimaal een opzegtermijn van een maand overblijven. Mocht een medewerker worden ontslagen via het UWV, en er vervolgens achter komen dat de werkgever iemand inhuurt die binnen 26 weken hetzelfde werk doet, dan kan hij middels een advocaat binnen 2 maanden na ontdekking een verzoek doen aan de kantonrechter om opnieuw in dienst te komen, danwel tot betaling van een billijke vergoeding. Uit de zinsnede “door een ander laat verrichten” in de beslissing van het UWV lijkt te volgen dat deze voorwaarde ook geldt indien een uitzendkracht of zzp’er wordt ingehuurd voor dezelfde werkzaamheden als de werkzaamheden die voorheen door de ontslagen werknemer werden verricht.[Lees meer]

Transitievergoeding bij deelontslag in het bijzonder onderwijs wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over transitievergoeding bij ontslag in het bijzonder onderwijs. Vooral in het onderwijs komt het voor dat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (ziekte) het aantal uren van de aanstelling door middel van ontslag wordt verminderd. De medewerker wordt ontslagen en vervolgens bij akte weer aangesteld, maar dan voor minder uren. Hij of zij ontvangt daarvoor een Akte van Ontslag en een nieuwe Akte van Benoeming maar voor minder uren. Heeft de werknemer in het bijzonder onderwijs in dat geval bij ontslag en nieuwe aanstelling recht op een transitievergoeding en zo ja op de gehele ontslagvergoeding? De rechtspraak is hier verdeeld over. In een recente zaak oordeelde de rechter (Gerechtshof) dat de werknemer geen aanspraak heeft op een transitievergoeding, noch een volledige noch een partiële. De kantonrechter dacht daar eerder anders over. Tegen de beslissing van het Hof stelde de werknemer cassatie in bij de Hoge Raad. Het Parket bij de Hoge Raad gaf in een uitgebreide toelichting als advies aan de Hoge Raad dat in dit soort gevallen een gedeeltelijke transitievergoeding in het onderwijs mogelijk is, tenzij sprake is van een vaststellingsovereenkomst.[Lees meer]

Arbeidsrecht: ontslag

avatar

Bij een arbeidsgeschil geven onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam juridisch advies over rechten van werknemers en werkgevers bij ziekte en ontslag.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button