Strafrechtelijk verleden niet gemeld: ontslag arts

avatar

Strafrechtelijk verleden en Artikel 8 EVRM

Kantonrechter te Enschede heeft een arbeidsovereenkomst tussen een verpleegtehuis en een arts ontbonden omdat de arts bij zijn sollicitatie ten onrechte geen mededeling had gedaan over zijn strafrechtelijk verleden en persoonlijkheidsstoornis, en zijn cv dit verbloemde.
De rechter overwoog dat een in het verleden begaan strafbaar feit, zeker in de privésfeer,  na het uitzitten van de  straf, in beginsel tot iemands privédomein behoort en de bescherming van artikel 8 EVRM. In dat geval gold echter een  mededelingsplicht, niet alleen ten aanzien van zijn detentie en het strafbare feit, maar vooral ook met betrekking tot de destijds gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis en het oordeel dat hij toen verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht. Het had de arts duidelijk moeten zijn dat dit relevante informatie betrof om te beoordelen of men met hem een arbeidsovereenkomst als arts wilde aangaan, zodat desgewenst een onderzoek naar de persoonlijkheidsstoornis had kunnen plaatsvinden:

Verzwijgen en niet recht zetten strafrechtelijk verleden

‘Door niet te spreken daar waar dat nodig was, heeft [verweerder] het vertrouwen  ernstig geschaad. Vervolgens heeft [verweerder] ten onrechte nagelaten deze tekortkoming in de sollicitatiefase recht te zetten op het moment dat hij geconfronteerd werd met het feit dat Livio door een journalist van het AD werd gebeld’.

Informatie- versus onderzoeksplicht bij strafrechtelijk verleden

‘Voorts heeft [verweerder] aangevoerd dat Livio een Verklaring Omtrent Gedrag had kunnen of moeten aanvragen. Dat was zeker indachtig het gat in het CV wenselijk geweest. Dat neemt niet weg dat binnen de context van de feiten en omstandigheden van dit geval de informatieplicht in de pré-contractuele fase zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht’.

‘Door de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden heeft [verweerder] het vertrouwen van Livio ernstig beschadigd en dient reeds om die reden de arbeidsovereenkomst, voor zover in rechte komt vast te staan dat die na 1 maart 2013 nog bestaat, wegens verandering van omstandigheden te worden ontbonden’.

Er werd vanwege het strafrechtelijk verleden geen vergoeding toegekend.

Call Now Button