Strafontslag ambtenaar en eervol ontslag

avatar

strafontslag advocaat Ambtenaar AmsterdamAdvocaat ambtenaar en strafontslag in Amsterdam

Onze advocaten gespecialiseerd in het ambtenarenrecht in Amsterdam staan ambtenaren bij in ontslagzaken, ook bij strafontslag. Aan ambtenaren worden bij integriteit zwaardere eisen gesteld dan aan ‘gewone’ werknemers. Het zonder goede reden raadplegen van systemen kan een ambtenaar duur komen te staan en een disciplinaire maatregel of ontslag, ook strafontslag, opleveren. Strafontslag heeft hetzelfde gevolg als ontslag op staande voet in het arbeidsrecht. Strafontslag is geen eervol ontslag. Dit betekent dat de ambtenaar met strafontslag geen WW en (bovenwettelijke) uitkering ontvangt.

Strafontslag mogelijk bij verwijtbaar gedrag of nalaten

Strafontslag kan aan een ambtenaar worden opgelegd als deze zich schuldig heeft gemaakt aan verwijtbaar gedrag of nalaten. De ambtenaar moet zich daarbij schuldig hebben gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het niet opvolgen van voorschriften of anderszins verwijtbaar handelen. Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam kan bij strafontslag onderhandelingen starten met de werkgever, waardoor het strafontslag mogelijk voorwaardelijk wordt opgelegd, of wordt omgezet in een vorm van ontslag die wel eervol is en recht geeft op een WW uitkering. Hierbij kan men denken aan:

  • Ontslag wegens ongeschiktheid
  • Ontslag wegens overige redenen.

Advocaat in Amsterdam voor bezwaar en kort geding bij strafontslag

Daarnaast kan onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

  • bezwaar maken tegen het ontslagsbesluit
  • en een voorlopige voorziening (spoedprocedure, kort geding) aanvragen bij de bestuursrechter in verband met de salarisbetalingen.

De rechter kan het ontslagbesluit schorsen en te bepalen dat uw salaris voorlopig moet worden doorbetaald totdat er in bezwaar een uitspraak is gedaan.

Centrale Raad van Beroep en strafontslag

Een voorbeeld van strafontslag is ontslag wegens het ten onrechte raadplegen van interne systemen. Op 24 januari 2013 heeft de Centrale Raad voor Beroep bepaald dat het raadplegen van het GBA-systeem en het SUWI-systeem door een ambtenaar voor niet zakelijke doeleinden mag leiden tot strafontslag van de ambtenaar.

Uit een onderzoek van het Bureau Integriteit van de Interne Accountants Dienst bleek dat de ambtenaar  twaalf keer de GBA en twee keer het SUWI-net voor niet zakelijke doeleinden had geraadpleegd. Als reden was opgegeven dat de ambtenaar hulp bood in de privé-sfeer bij indienen van een bezwaarschrift, waar bepaalde gegevens voor nodig waren. Tijdens de hoorzitting werd aangevoerd dat  de raadplegingen geschiedden om jongere medewerkers uit te leggen hoe de systemen werkten. Aan de laatste uitleg hechtte de Centrale Raad van Beroep geen doorslaggevende betekenis.

Vertrouwelijke gegevens raadplegen door ambtenaar

Ook de verwijzing van de ambtenaar naar de cultuur binnen zijn afdeling, waar wel vaker niet-zakelijke raadplegingen werden gedaan, kon hem niet baten. In de eerste plaats niet, omdat de ambtenaar te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid bezit met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Geheimhoudingsverklaring ambtenaar

Het handelen van de ambtenaar was ook niet verenigbaar met de door hem ondertekende geheimhoudingsverklaringen. Verder vond de Centrale Raad van Beroep niet, dat van het bestaan van die cultuur was gebleken. Integendeel, de gedingstukken, waaronder berichten op intranet, wezen erop dat  nadrukkelijk was aangegeven dat zorgvuldig moest worden omgegaan met persoonsgegevens uit bedoelde systemen.

Strafontslag ambtenaar wegens eisen van betrouwbaarheid en integriteit

De Raad acht de opgelegde straf van onvoorwaardelijk (straf)ontslag gezien

  • de aard,
  • de ernst van de gedragingen,
  • in het licht van de  gestelde eisen van betrouwbaarheid en integriteit van de ambtenaar,

niet onevenredig aan het plichtsverzuim en voldoende om het ontslag te onderbouwen.

Procedure bij ontslag: hoor en wederhoor

Het strafontslag, al dan niet voorwaardelijk, wordt altijd neergelegd in een besluit. In het kader van hoor en wederhoor wordt een ambtenaar vooraf in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen ontslag. Als na deze zienswijze het ontslag in stand blijft, is het zaak om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen dit ontslag. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Als deze zes weken zijn verstreken, is het besluit onherroepelijk en staat het vast.

Advies bezwaarschriftencommissie bij ontslag ambtenaar

Als er tijdig bezwaar is ingediend tegen het besluit zal de bezwaarschriftencommissie het bestuursorgaan adviseren over het ontslag. Tot die tijd blijft het ontslag in stand. Dat betekent dat de ambtenaar vanaf het ontslag geen salaris meer ontvangt. Alleen een uitspraak in kort geding van de bestuursrechter kan dit veranderen. Hiervoor moet wel worden aangetoond dat er een spoedeisend belang is voor de ambtenaar.

Ontslagbesluit

In de meeste gevallen volgt het bestuursorgaan het advies van de bezwarencommissie op, maar dit is niet verplicht. Het bevoegde gezag kan bijvoorbeeld ook, in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie, kiezen voor een minder vergaande straf, zoals overplaatsing. Tegen dit besluit staat beroep bij de rechtbank open. Ook dit moet binnen zes weken worden ingesteld. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep. Deze beslist in hoogste instantie. Onze advocaten ambtenarenrecht en bestuursrecht in Amsterdam hebben de nodige ervaring met ontslagzaken en staan ambtenaren terzijde bij ontslag en andere disciplinaire maatregelen.

Contact met advocaat Amsterdam ambtenarenrecht voor juridisch advies bij ontslag Contact met advocaat Amsterdam ambtenarenrecht voor juridisch advies bij ontslag en strafontslag

Voor meer juridisch advies en informatie over strafontslag en andere disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren kunt u contact opnemen met onze in het ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat in Amsterdam.

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button