Rechter staat ‘sideletter’ bij arbeidsovereenkomst niet toe

avatar

Opzegging: side-letter die afweek van de arbeidsovereenkomst

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 18 oktober 2013 bepaald dat een advocaat-stagiaire niet gehouden kan worden aan een side-letter die afweek van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst was niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten. Onder meer de studiekostenregeling bij tussentijdse beëindiging, waarbij de opleiding geheel terugbetaald moest worden, vormde een probleem. Naar aanleiding van deze bezwaren stelde het kantoor een nieuwe arbeidsovereenkomst op waarbij onder meer het beding van tussentijdse opzegging en de studiekostenregeling was weggelaten. In de “side-letter” werd echter bepaald dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen partijen volledig van kracht bleef. De Raad van Toezicht, die die brief niet kende, heeft vervolgens de tweede arbeidsovereenkomst goedgekeurd. Toen de stagiaire de arbeidsovereenkomst opzegde, eiste het kantoor dat de stagiaire op basis van de sideletter 100% van de opleidings- en cursuskosten terug zou betalen, zijnde € 8.333,00. De stagiaire weigerde dat:

‘Ik stel mij op het standpunt dat er één rechtsgeldige arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en wel die overeenkomst die door de Raad van Toezicht in Leeuwarden is goedgekeurd’.

Het kantoor heeft daarop verklaard dat er geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging was, omdat een dergelijke bepaling schriftelijk moest zijn overeengekomen. Het kantoor vorderde vervolgens bij de kantonrechter voor recht te verklaren dat de stagiaire haar verplichtingen op gebied van goed werknemerschap heeft geschonden en eiste schadevergoeding.

Uitspraak over side-letter

Naar het oordeel van de kantonrechter was echter genoegzaam komen vast te staan dat het dienstverband eindigde per 1 november 201, omdat het kantoor het ontslag onvoorwaardelijk had aanvaard:

‘Gelet op de juridische expertise aan de zijde van Birne – blijkens de door [A] overgelegde productie 21 is de aan Birne verbonden advocaat mr.[B], die de patroon van [A] was, zelfs specialist arbeidsrecht – had zij in vorenbedoelde e-mail naar het oordeel van de kantonrechter tevens en terstond melding moeten maken van de onregelmatigheid van de opzegging. Dit heeft Birne niet gedaan. Opvallend is dat Birne zich pas op het standpunt heeft gesteld dat er sprake is van een onregelmatig ontslag, nadat [A] te kennen had gegeven zich niet gebonden te achten aan het door Birne ingeroepen studiekostenbeding uit de – door de Raad van Toezicht op dat punt niet goedgekeurde – eerste arbeidsovereenkomst. Gelet op het vorenstaande mocht [A] er naar het oordeel van de kantonrechter gerechtvaardigd op vertrouwen dat Birne de gedane opzegging als regelmatig beschouwde’.

Geen belang

Verder merkte de kantonrechter op dat het kantoor ‘op geen enkele wijze had onderbouwd’ welk belang zij heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. Dat het kantoor met een uitspraak op zak wilde onderhandelen over de studiekosten, leverde niet een dergelijk belang op. Los daarvan overwoog de kantonrechter dat het tot het normale bedrijfsrisico van een werkgever behoort dat een werknemer zijn dienstverband kan opzeggen en dat er vervolgens in vervanging moet worden voorzien.

Beding niet goedgekeurd

‘Overigens heeft [A] zich naar het oordeel van de kantonrechter tegenover Birne terecht op het standpunt gesteld dat op haar geen terugbetalingsverplichtingen uit hoofde van het studiekostenbeding rustten, nu dit beding is opgenomen in een niet door de Raad van Toezicht goedgekeurde arbeidsovereenkomst. Hieraan kan niet afdoen dat Birne en [A] in een “side-letter” alsnog zijn overeengekomen dat tussen hen het studiekostenbeding uit de – door de Raad van Toezicht afgekeurde – eerste arbeidsovereenkomst gold’.

De vordering werd afgewezen met veroordeling van het kantoor in de kosten.

Opmerkelijk is verder aan deze -gepubliceerde- uitspraak dat de naam van het advocatenkantoor, de eisende partij, niet zoals gebruikelijk is geanonimiseerd. Wellicht om de Orde van Advocaten de gelegenheid te bieden hierop terug te komen.

Call Now Button