Ontslag wegens seksueel getinte opmerkingen, kan dat?

avatar

Ontslag wegens seksueel getinte opmerkingen advocaat arbeidsrecht amsterdamHoe ver mag een werknemer gaan bij het maken van seksueel getinte opmerkingen? Mag een werkgever een werknemer ontslaan als hij grove opmerkingen en grappen maakt over collega’s? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 20 november 2019 bepaald dat een medewerker mag worden ontslagen wegens het veelvuldig maken van seksueel getinte opmerkingen. Het betrof een supermarktmanager die tevens lid van de vertrouwenscommissie was. Wat ging er aan het ontslag vooraf?

Ontbinding op de e-grond (verwijtbaar handelen) vanwege seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer

De supermarkt manager was 23 jaar in dienst. Sinds 2013 was hij lid van de vertrouwenscommissie van werkgever. Bij die vertrouwenscommissie kunnen werknemers onder meer terecht met zaken als seksuele intimidatie, agressie of geweld op het werk.

De advocaat van de werkgever heeft bij de kantonrechter verzocht om ontbinding op de e-grond (verwijtbaar handelen), vanwege seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer. De manager geeft op de zitting toe dat hij regelmatig in groepsverband vroeg aan mannelijke collega’s of ze nog seksueel contact hadden gehad, terwijl er ook vrouwelijke collega’s aanwezig waren. Ook heeft hij bij de rechter toegeven dat hij een keer na afloop van een sollicitatiegesprek de kantine in liep met de sollicitante en toen heeft uitgebeeld dat zij een grote boezem heeft. Dit alles bedoelde hij grappig.

Ontoelaatbaar gedrag op de werkvloer is niet grappig

De kantonrechter dacht er anders over. Uit de verklaringen van een aantal collega’s bleek dat de seksueel getinte opmerkingen van de manager onplezierig en ongepast waren. De rechter vond de opmerkingen ongepast en ontoelaatbaar op de werkvloer. Het feit dat hij lid was van de vertrouwenscommissie werd hem zwaar aangerekend. Hierdoor zou hij moeten weten dat de opmerkingen ongewenst waren.

Tien medewerkers hebben een verklaring afgelegd over zijn opmerkingen. De werknemer is vervolgens op non-actief gesteld.

Uiteindelijk heeft de advocaat van de werkgever bij de kantonrechter verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair vanwege verwijtbaar handelen, zonder toekenning van de transitievergoeding. De advocaat van de werknemer verzocht om toekenning van een transitievergoeding van € 51.369 bruto alsmede een billijke vergoeding van € 200.000.

Seksueel getinte opmerkingen: onplezierige en ongepaste opmerkingen

De kantonrechter was het met de advocaat van de werkgever eens dat er een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is, omdat er sprake was van onaanvaardbaar seksueel getinte opmerkingen. Werknemer heeft zich, naar het oordeel van de kantonrechter, er onvoldoende rekenschap van gegeven dat zij zijn opmerkingen als zodanig zouden kunnen ervaren. De gedane uitlatingen zijn volgens de rechter in een werkgerelateerde setting volstrekt ongepast en ontoelaatbaar.

Supermarktmanager en voorbeeldfunctie als lid van de vertrouwenscommissie

Dat geldt temeer nu werknemer vanuit zijn functie als supermarktmanager een voorbeeldfunctie heeft. Daardoor moet hij zorgen voor een veilige, respectvolle werkomgeving. Daar komt nog bij dat hij lid is van de vertrouwenscommissie, zodat hij zou moeten weten dat zijn uitlatingen ongewenst gedrag vormen.

Ontslagvergoeding: 25% transitievergoeding bij grensoverschrijdend gedrag

Omdat de werknemer al 23 jaar naar tevredenheid heeft gewerkt, is de kantonrechter van oordeel dat (slechts) een gedeeltelijke transitievergoeding, te weten 25%, recht doet aan de omstandigheden van het geval.

Let dus altijd op dat grappig bedoelde ‘’seksuele’’ opmerkingen en of handelingen naar collega’s toe als ongewenst kunnen worden ervaren. Met name als het om een voorbeeldfunctie gaat, kan dat een werknemer duur komen te staan.

Rechtbank Den Haag in andere ontslagzaak: gedrag zorgt voor onveilig gevoel op het werk

Rechtbank Den Haag heeft hier ook in een andere zaak een uitspraak over gedaan. De kantonrechter vond dat een werknemer met regelmaat uitlatingen jegens collega’s deed, zoals grappen en seksueel getinte omringen, die niet door de beugel kunnen. Dit geldt ook indien collega’s amicaal met elkaar omgaan. Het regelmatig plaatsen van dergelijke opmerkingen zorgt voor een onveilig gevoel op het werk. De opmerkingen en grappen waren niet binnen de cultuur van het bedrijf passend en hadden een (negatieve) impact op een collega. Zij is arbeidsongeschikt geraakt.

Gedragingen ook in objectieve zin grensoverschrijdend en niet passend

De gedragingen vond de kantonrechter ook in objectieve zin grensoverschrijdend en niet passend binnen een werkkring. De werkgever mag op de werkvloer een professionelere houding en gedrag verwachten van een werknemer. Ook moet er een veilige en betrouwbare werkomgeving zijn voor alle werknemers. Daarbij betrekt de kantonrechter dat voor alle werknemers een General Code of Conduct van toepassing is. De advocaat van de werknemer vond dat de werkgever daar te laat een beroep op had gedaan maar de rechter verwierp dat verweer. In de Code of Conduct is onder meer bepaald dat intimiderende, afkeurende en beledigende gedragingen niet worden geaccepteerd. Daarom ontbond hij de arbeidsovereenkomst. De werknemer kreeg wel op verzoek van zijn advocaat een transitievergoeding mee omdat er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Ontslag op staande voet

Of dergelijk gedrag voldoende is voor een ontslag op staande voet, ligt alleen bij zeer ernstige gevallen voor de hand. In een soortgelijk geval oordeelde de kantonrechter te Overijssel dat het gedrag van de medewerker gedrag weliswaar grensoverschrijdend was, maar vond ook dat de werknemer daarbij niet primair seksuele motieven zou hebben gehad. De contacten waren bovendien tot op bepaalde hoogte wederzijds. Ook spelen in dit verband de grote persoonlijke gevolgen van een ontslag op staande voet mee, plus het feit dat hij inmiddels bewust is van zijn tekortkomingen en daarvoor hulp heeft gezocht.

Ontslag wegens seksueel getinte opmerkingen advocaat arbeidsrecht amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over grensoverschrijdend gedrag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag (ontbinding) bij grensoverschrijdend gedrag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button