Schadevergoeding bij posttraumatisch stressstoornis (PTSS) ambtenaar

avatar

Horen heftige werkzaamheden bij het werk van een ambtenaar?

Bij sommige beroepsgroepen wordt men eerder geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen. In dit artikel bespreekt onze ambtenarenrecht advocaat, mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een brandweerman ging in hoger beroep tegen een afwijzende uitspraak van de bestuursrechter over een schadevergoeding voor zijn opgelopen PTSS.

Geen (na)zorg aan de ambtenaar

De ambtenaar heeft ruim twintig jaar als brandweerman gewerkt bij de gemeentelijke brandweer. In die tijd heeft hij veel heftige dingen gezien en gedaan. Tien jaar na de beëindiging van zijn dienstverband werd hij gediagnostiseerd met posttraumatisch stressstoornis (PTSS). De ambtenaar verzocht het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) om een schadevergoeding.

Schadevergoeding bij posttraumatisch stressstoornis (PTSS)

Het college wees zijn verzoek af omdat niet is gebleken dat de ambtenaar ten tijde van zijn dienstverband werkzaamheden heeft moeten verrichten die – objectief bezien – een buitensporig karakter droegen. Dit besluit is, na bezwaar, door het college gehandhaafd. De bestuursrechter vond dit besluit van het college terecht. De ambtenaar ging in hoger beroep.

Zorgplicht en buitensporig karakter

Een bestuursorgaan als werkgever heeft volgens onze ambtenarenrecht specialist een zorgplicht. Die zorgplicht houdt in dat het bestuursorgaan de werkzaamheden van de ambtenaar zodanig moet inrichten, en voor het verrichten daarvan, zodanige maatregelen moet treffen en aanwijzingen moet geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Geen recht op vergoeding bestaat indien het bestuursorgaan aantoont dat het zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.

(Na)zorg bij traumatische gebeurtenissen

De ambtenaar voerde aan dat hij geen (voor/na)zorg heeft ontvangen tijdens zijn werkzaamheden. Evenmin kon hij over de gebeurtenissen terecht bij zijn leidinggevenden en collega’s.

Buitensporigheidscriterium bij psychische schade

Wanneer sprake is van psychische schade beoogt het buitensporigheidscriterium ervoor te zorgen dat de ontstaansfactoren worden geobjectiveerd. Op voorhand kan immers moeilijk bescherming worden geboden tegen alle denkbare klachten.

In deze uitspraak maakt de Centrale Raad van Beroep een ommekeer. Voorheen was de Raad van oordeel dat omstandigheden die weliswaar zeer ingrijpend zijn, maar inherent zijn aan de functie in beginsel niet buitensporig zijn. Ondanks het feit dat heftige ervaringen horen bij het werk van brandweerman kunnen deze ervaringen in het gewone leven zeer uitzonderlijk zijn. Het buitensporigheidscriterium blijft gehanteerd, maar staat nu los van de vraag of de heftige gebeurtenissen horen bij de functie van de ambtenaar.

Behorend bij de functie van de ambtenaar?

De Raad oordeelt dan ook dat werkzaamheden van de ambtenaar als buitensporig zijn aan te merken. Het college en de rechtbank hebben ten onrechte geoordeeld dat dit niet zo was.

Zorg voor, tijdens en na de werkzaamheden van de ambtenaar

Gezien bovenstaande conclusie is het aan het college om aan te tonen dat de zorg voor, tijdens en na de werkzaamheden voldoende is geweest. Dit heeft het college onvoldoende kunnen onderbouwen met bewijs.

De raad vernietigde dan ook de uitspraak en het besluit van het college. Het college zal opnieuw moeten beslissen op het bezwaar van de ambtenaar.

Contact met advocaat ambtenarenrecht Amsterdam over een schadevergoeding bij PTSS

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht voor vragen en juridisch advies over ambtenarenrecht, bezwaren en schadevergoedingen.

Call Now Button