Advocaat militaire rechtspositie Amsterdam

avatar

jurist militaire rechtspositie AmsterdamRechtspositie van de militair in het ambtenarenrecht

Onze specialist advocaat militair ambtenarenrecht in Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies beantwoordt al uw defensie-gerelateerde rechtspositionele vragen. Altijd al gedroomd van een baan als militair bij Defensie: landmacht, luchtmacht, marine of marechaussee? Let op: de rechtspositie van de militair in het militaire ambtenarenrecht is bijzonder. Zo kan een militair in de uitoefening van zijn grondrechten worden beperkt. De militair mag niet staken, niet overal meer naar toe reizen en kan zelfs worden verplicht mee te werken aan een onderzoek in het kader van mogelijk alcohol of drugsgebruik.

Militair en krijgsmacht

Aan een militair worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bijzondere eisen gesteld en verplichtingen opgelegd. Deze eisen en verplichtingen zijn deels neergelegd in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en houden verband met de taken van de krijgsmacht. Deze taken zijn vastgelegd in de Grondwet. Het uitgangspunt is dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden beschikbaar en inzetbaar moet zijn gezien het belang van de Staat en Defensie als werkgever. Het is met name vanwege dit uitgangspunt dat een militair te maken heeft met bijzondere eisen en verplichtingen die in andere arbeidsorganisaties in mindere mate of niet voorkomen. Een militair zal zich vanwege zijn bijzondere rechtspositie als militair in principe moeten neerleggen bij het feit dat wetgeving zijn of haar persoonlijke vrijheid flink kan beperken. Deze beperkingen moeten zo gezegd wel herleidbaar zijn tot de beperkingsclausules van de betreffende artikelen.

Grondrechten militair

In de eerste plaats valt te denken aan beperkingen ten aanzien van het uitoefenen van grondrechten. Voor de militair zijn deze beperkingen uiteengezet in de Militaire Ambtenarenwet 1931. Deze beperkingen zien bijvoorbeeld op:

 • de vrijheid van meningsuiting en van vereniging, vergadering en betoging (artikel 12a);

 • godsdienstige of levensovertuiging geldende feest- en rustdagen (artikel 12b);

 • het bekleden van politieke ambten (artikel 12c);

 • een verplicht onderzoek van zijn urine of adem in het kader van onderzoek naar drugs- en/of alcoholgebruik (artikel 12d, lid 2);
 • reizen naar danwel te verblijven bij koninklijk besluit aangewezen landen (artikel 12e);

 • de eis van Nederlanderschap voor functies bij de krijgsmacht (artikel 12g);

 • de binding van de militair aan de militaire gezondheidszorg (artikel 12h);

 • het stakingsverbod voor militairen (artikel 12i) en,

 • de dienverplichting (artikel 12k en artikel 12m).

Rechtspositionele maatregelen tegen militaire ambtenaren werkzaam bij defensie

Wanneer de militair de grondrechtelijke beperkingen overtreedt, kunnen rechtspositionele maatregelen tegen hem of haar worden getroffen. Zo zou een militair in geval van herhaaldelijke overtreding zelfs kunnen worden ontslagen wegens ongeschiktheid of verregaande nalatigheid in de vervulling van zijn plichten. Ook zouden schendingen kunnen worden verwerkt in een beoordeling of een ambtsbericht. De genomen rechtspositionele maatregelen hoeven voor de militair geen einde oefening te betekenen. De militair kan hiertegen optreden door bijvoorbeeld bedenkingen in te dienen en/of in bezwaar en beroep te gaan. ook kan een klachtprocedure worden gevolgd.

Regelingen rechtspositie

Het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) bevatten ook regels over de rechtspositie, waaronder:

 • aanstelling en bevordering
 • beoordelingen
 • functietoewijzing
 • schorsing
 • functiewaardering
 • ambtsberichten
 • plichtsverzuim
 • ontslag

Daarnaast zijn er nog tal van andere regelingen van belang, zoals:

 • Inkomstenregeling Militairen (IRM)
 • Voorlopige Voorziening Uitvoeringsreglement AMAR (VV URAMAR).
 • Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD)
 • Regeling Huisvesting en Voeding Militairen (RHVM)
 • Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)
 • Veteranenwet
 • Besluit Dienstreizen Defensie (BDD)

Contact met jurist militaire rechtspositie in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen ambtenarenrecht. Onze specialist militair ambtenarenrecht advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam, voormalig officier bij de marechaussee (KMar), geeft juridisch advies en kan u in alle voorkomende militaire juridische procedures bijstaan.

Call Now Button