Geen transitievergoeding na ontslag wegens onvoldoende medewerking aan reintegratie?

avatar
transitievergoeding na ontslag wegens onvoldoende medewerking aan reintegratie Amsterdam

Recht op transitievergoeding en ernstig verwijtbaar handelen


Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De transitievergoeding krijgt een werknemer mee als de werkgever ontslag aanvraagt. Toch is daar een uitzondering op. De transitievergoeding is niet in alle gevallen bij ontslag verschuldigd, vooral niet als de werknemer zich voorafgaande aan het ontslag ernstig verwijtbaar heeft gedragen. Is dat ook het geval als de werkgever de werknemer een verwijt maakt over de medewerking aan reintegratie bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)? De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of een ontslagen medewerker, die volgens de werkgever bij ziekte niet genoeg meewerkte aan reintegratie, bij ontslag toch recht heeft op een transitievergoeding. De uitspraak is hier te vinden: ECLI:NL:HR:2020:1501.

Transitievergoeding bij reintegratie


Was de transitievergoeding voor de werknemer in gevaar? De werkgever vond dat de medewerker helemaal geen recht had op een transitievergoeding in verband met ernstig verwijtbaar handelen. Ze zou niet voldoende hebben meegewerkt aan re-integratie.

Verstoorde arbeidsrelatie

Werkneemster had korte tijd met de directeur een affectieve relatie gehad. Daarna was zij arbeidsongeschikt geraakt wegens burn out. Haar advocaat liet de werkgever weten dat verdere samenwerking haar gezondheid zou schaden. Ook stelde de advocaat dat er sprake is van een totaal verstoorde arbeidsrelatie.

Seksueel geïntimideerd

Verder stelde haar advocaat dat zij seksueel was geïntimideerd door haar directeur. Het UWV vond de werkneemster niet geschikt voor haar werk. De werkgever stelde een onderzoek in en kwam tot de conclusie dat de werkneemster er niet in geslaagd was de seksuele intimidatie te bewijzen.

Arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding

Op verzoek van de advocaat van de werkgever werd de arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever moest ook een transitievergoeding betalen aan de werkneemster van € 22.109,12 bruto. In hoger beroep bleef dat zo. De werkgever ging toen in cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Ernstig verwijtbaar handelen, aangestuurd op een verstoring van de arbeidsrelatie

De werkgever vond dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werkneemster. Daarom zou de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd zijn. De werkneemster zou doelbewust hebben aangestuurd op een verstoring van de arbeidsrelatie, onder meer door de beschuldiging dat zij seksueel zou zijn geïntimideerd door de directeur van de werkgever.

Verplichting om mee te werken aan re-integratie

De adviseur van de Hoge Raad stelde zich op het standpunt dat de Wet Verbetering Poortwachter en de UWV Werkwijzer Poortwachter, die regels geven over reintegratie, niet de status van beleidsregels hebben en geen recht is in de zin van artikel 79 Wet RO.

Wel is van belang artikel 7:660a BW, waarin de verplichtingen van de werknemer om mee te werken aan zijn re-integratie zijn neergelegd.

De A-G verwees bovendien naar de Woondroomzorg-beschikking waarin de medewerker was bijgestaan door onze specialist arbeidsrecht mr. P.Chr. Snijders. In die zaak oordeelde de Hoge Raad een werknemer een transitievergoeding alleen kan kwijtraken in uitzonderlijke gevallen. Daarbij moet het evident zijn dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Bij ziekte moet het dus gaan om ernstig verwijtbaar veronachtzamen door de werknemer van zijn re-integratieverplichtingen.

De Hoge Raad heeft deze redenering gevolgd. Het handelen van de werknemer werd niet zodanig ernstig beschouwd dat er geen transitievergoeding mocht worden opgelegd. De werknemer behield dus haar de transitievergoeding.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over transitievergoeding

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

transitievergoeding na ontslag wegens onvoldoende medewerking aan reintegratie Amsterdam

Call Now Button