Problemen met bank of hypotheek, opzegging

avatar

Problemen bij het openen van een  bankrekening of afsluiten van een hypotheek

Advocaat mr. Roland Gerritsen staat cliënten bij als zijn problemen ondervinden in de relatie met hun bank. Veel startende ondernemingen, maar ook particulieren,  ondervinden problemen bij het openen van een  bankrekening of afsluiten van een hypotheek vanwege de fraudebestrijdingswetgeving en de zgn Wwft wetgeving.  Ook  bestaande ondernemingen, vaak ook met een langdurige relatie met een bank, voelen zich nogal eens overvallen door zogenaamde Know Your Customer (KYC) onderzoeken van hun bank of verzekeraar.

Vragen van banken

Die instellingen leggen dan vaak grote reeksen vragen voor aan hun klanten, die zij in korte tijd moeten beantwoorden. Die vragen ervaren de bankklanten veelal als weinig doeltreffend, doelmatig c.q. doelgericht met het oog op het te bereiken doel van de financiële instelling, namelijk onderzoek naar fraude en de integriteit risico’s die de financiele instelling  zou lopen en het voorkomen van witwaspraktijken c.q. terrorismefinanciering (de Wft en Wwft wetgeving).

De vraagstellingen gaan vaak heel ver, zijn zeer omvangrijk en belastend en trekken zich ook vaak weinig aan van de privacy van de klanten. Dat brengt mede dat het opereren van de financiele instelling nogal eens als intimiderend wordt beschouwd, in het bijzonder als de financiële instelling dreigt met opzegging van de relatie of zelfs daartoe overgaat.

Algemene Bankvoorwaarden

Banken mogen op grond van artikel 35 Algemene Bankvoorwaarden (ABV) de relatie met de klant opzeggen. De vraag is echter of deze opzegging niettemin is onderworpen aan beperkingen door de wet en de jurisprudentie. Ook als de bank het argument hanteert dat zij geen zekerheid kan verkrijgen dat haar producten niet onrechtmatig worden gebruikt of meent dat de klant onvoldoende informatie heeft aangereikt, hoeft de klant niet weerloos te zijn.  Welke relevante uitspraken van de Nederlandse rechter kunnen als maatstaf dienen?

Onderzoeksplicht bank naar integriteit, risico’s en incidenten

Dat de financiële instellingen  een onderzoeksplicht hebben naar integriteit risico’s en incidenten , die zien op fraude-activiteiten of activiteiten die door de Wft en Wwft-wetgeving bestreden dient te worden, is geen discussie. De vraag is wel welke maatstaven mogen/moeten de banken/financiële instellingen hanteren bij het beoordelen van de (fraude) risico’s en in hoeverre zijn zij bij het stellen van vragen aan hun relaties gehouden om te motiveren op basis van welke feitelijke bevindingen zij tot hun vraagstellingen komen.

Hypotheek of een bankrekening voor criminele activiteiten

Onrechtmatig gebruik van haar producten hoeft de financiële instelling  niet te accepteren, bijvoorbeeld het gebruik van een hypotheek of een bankrekening voor criminele activiteiten, zoals witwassen of terrorisme een. Een bank kan dan met recht een rede op grond van artikel 35 ABV de bankrelatie opzeggen. Die opzeggingsbevoegdheid moet wel voldoen aan de eisen van de zorgplicht, redelijkheid en billijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Banken en verzekeraars  moeten bijvoorbeeld rekening houden met de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de klanten.

Incidentenregister, het Intern Verwijzingsregister (IVR), het Extern Verwijzingsregister (EVR), het register van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Als er vragen worden gesteld aan relatie’s over integriteit risico’s en incidenten die zien op activiteiten, die door de Wft en Wwft  wetgeving bestreden dienen te worden, dan zijn de banken  gehouden om te motiveren hoe zij tot deze vraagstellingen komen.  Dat geldt ook voor fraude beschuldigingen van verzekeraars of hypotheekverschaffers. De financiële instellingen dreigen niet alleen met opzegging maar ook met opname van gegevens van de relatie in door derden te raadplegen registers, zoals het incidentenregister, het Intern Verwijzingsregister (IVR), het Extern Verwijzingsregister (EVR), het register van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), het Bureau Krediet Registratie (BKR) e.d.

Recente uitspraken van rechters over beëindigen bankrelatie

Recente uitspraken van Nederlandse rechters, die relevant zijn voor dergelijke  kwesties,  zijn onder andere:

  • Een uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding d.d. 28 februari 2023 van de rechtbank Amsterdam, gewezen tussen een echtpaar wiens hypotheek wegens een fraudebeschuldiging door de RABO-bank werd beëindigd en hun gegevens voor acht jaar in het SFH register werden opgeslagen. De consequenties waren bar en boos. Veilingverkoop van het zojuist gekochte woonhuis, een grote resterende hypotheekschuld en geen mogelijkheid om elders te financieren. De Voorzieningenrechter oordeelde dat de maatregelen van de hypotheekbank niet proportioneel en niet subsidiair waren, De RABO bank werd bevolen de opzegging van de relatie direct in te trekken en de hypotheek voort te zetten, alsmede alle registraties in de registers te verwijderen.
  • Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 16 november 2022, gewezen  tussen een ticket handelaar en ABNAMRO. De rechter oordeelde op grond van belangenafweging dat de onderneming geen onaanvaardbare reputatie of aansprakelijkheidsrisico’s voor de bank meebracht en dat hangende een bodemprocedure het belang van de ondernemer op voortzetting van de relatie zwaarder woog dan het belang van de bank bij beëindiging van de relatie.

Uit talloze uitspraken blijkt dat de bank- of hypotheekklanten zich niet kansloos hoeven te achten als zij zich geconfronteerd zien met rigide maatregelen van de financiële instellingen. Maar klanten met “rafelrandje” lopen wel een grotere kans op afwijzing van hun vordering tot voortzetting van de relatie.

Professionele juridische hulp van een advocaat in Amsterdam

Ondervindt u problemen van deze aard, dan is het raadzaam om bezwaar te maken en zo nodig professionele juridische hulp van een gespecialiseerde advocaat in te roepen.

Mr R.E. Gerritsen, advocaat
WS Advocaten & Mediators Amsterdam

Call Now Button