Privacy en persoonsgegevens in het arbeidsrecht

avatar

Privacy en persoonsgegevens op het werkPersoonlijke levenssfeer werknemer

Is de werkgever gebonden aan privacyregels? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft antwoord op vragen op het gebied van privacy van werknemers. Hoe moet een werkgever omgaan met de privé persoonsgegevens van het personeel? Iedereen als werknemer heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor het verwerken hiervan. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is sinds 25 mei 2018 is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In bijna elk bedrijf worden persoonsgegevens verwerkt waarbij er invloed wordt uitgeoefend op de persoonsgegevens, zoals:

• verzamelen, vastleggen en ordenen;
• bewaren, bijwerken en wijzigen;
• opvragen, raadplegen, gebruiken etc.

Wet bescherming persoonsgegevens

Als er sprake is van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, met behulp van ICT, is de verantwoordelijke rechtspersoon hiervoor verantwoordelijk. De gegevensverwerking moet dan in overeenstemming zijn met de Wbp. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld met een bepaald doel, bijvoorbeeld voor de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De gegevensverwerking moet dan worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Dit geldt niet voor alle gegevens:

 • verwerkingen met betrekking tot sollicitanten,
 • personeelsadministratie
 • en de salarisadministratie

bijvoorbeeld vallen hier niet onder. Zo mogen de

 • NAW-gegevens van de werknemer,
 • gegevens over zijn functie,
 • aard, inhoud en beëindiging van het dienstverband
 • aanwezigheid
 • of de personeelsbeoordeling

zonder melding worden verwerkt.

Vrijstellingsbesluit

In de Handreiking Vrijstellingsbesluit (Artikel 7 Vrijstellingsbesluit) staat gedetailleerd aangegeven welke handelingen van een werkgever vrijgesteld zijn van de meldingsplicht.

Verantwoordelijk

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier. Zij mogen niet meer gegevens bevatten dan nodig en de gegevens moeten ter zake doen. De persoonsgegevens moeten beveiligd zijn en mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Ook moeten werknemers de mogelijkheid hebben om hun gegevens in te zien en zo mogelijk te corrigeren.

Privacy

Verwerking van gegevens over:

 • godsdienst,
 • ras,
 • politieke gezindheid,
 • seksuele leven
 • en het lidmaatschap van een vakvereniging

is sowieso verboden. Ook medische gegevens van personeel mogen niet worden verwerkt. Het aanspreken van werknemers op basis van beelden van beveiligingscamera’s, anders dan voor beveiligingsdoeleinden, kan ook in strijd met de wet zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt moeten worden beveiligd tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 13 Wbp). Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp). Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer (artikel 34a, tweede lid, Wip). Aldus is de privacy van de werknemers bij de verwerking van persoonsgegevens redelijk gewaarborgd. Of dit alles in de praktijk altijd strikt wordt nageleefd, is een andere vraag.

 Voor meer informatie over privacy op het werk kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Afgifte persoonsdossier aan werknemer

Ten aanzien van de afgifte van het personeelsdossier heeft de rechtbank Den Haag op 31 augustus 2018 een uitspraak gedaan. De werkgever weigerde bepaalde  stukken uit het dossier af te geven, omdat deze al zijn verstrekt of dat de werkgever met de gegevens die daarin staan bekend is of moet zijn. Dit behoort echter volgens de rechter niet niet tot de uitzonderingen genoemd in artikel 41 UAVG. Bekendheid met gegevens is volgens de rechter geen grond voor het niet verstrekken van stukken. De werknemer kan dus ook om een kopie vragen van stukken die al eerder aan hem zijn verstrekt. De kantonrechter meent dat de werknemer daarbij een spoedeisend belang heeft omdat het bij een arbeidsconflict van belang is om te weten wat er in zijn personeelsdossier zit.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, privacy en persoonsgegevens van werknemers, en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button