Geen re-integratie eerste spoor statutair directeur

avatar

Bijzondere positie statutair directeur bij ziekte

statutair directeur bij ziekte advocaat Amsterdam

Ook bij ziekte neemt een statutair directeur een bijzondere positie in. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de statutair directeur en ziekte. Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 12 april 2013 een vordering van een statutair directeur, die arbeidsongeschikt was geweest, tot re-integratie in het eerste spoor afgewezen. Bij re-integratie in het eerste spoor wordt getracht de werknemer bij de eigen onderneming te werk te stellen. Bij re-integratie in het tweede spoor wordt gezocht naar externe oplossingen.

Regels over (begeleiding bij) ziekte en re-integratie ook voor de statutair directeur

Rechtbank Amsterdam overwoog dat de regels terzake van (begeleiding bij) ziekte van werknemers en verplichtingen van de werkgever in het kader van re-integratie na arbeidsongeschiktheid in beginsel ook gelden voor de statutair directeur. Maar of dat bij de beoordeling of re-integratie bij de eigen onderneming een haalbare kaart is, is een andere vraag. De bijzondere aard van diens positie mag niet uit het oog worden verloren.

Verstoorde relatie: vertrouwen in de statutair directeur is verloren

Daarbij overwoog Rechtbank Amsterdam dat de advocaat van de werkgever in voldoende mate duidelijk had gemaakt:

  • dat het vertrouwen in de statutair directeur was verloren,
  • tengevolge waarvan hij als bestuurder was geschorst
  • en dat sprake was van een verstoorde relatie.

Stijl van leidinggeven

Uit de inhoud van de door de advocaten in het geding gebrachte producties kon volgens Rechtbank Amsterdam worden afgeleid dat de stijl van leidinggeven (gekenschetst als ‘autoritair en solistisch’) daaraan mede debet is geweest.

Toen de directeur zijn werkzaamheden hervatte, is deze problematiek nogmaals onder zijn aandacht gebracht en is hem in overweging gegeven pas op de plaats te maken in overleg met degenen die hem tijdens zijn afwezigheid hadden vervangen, wat hij weigerde.

Ernstig arbeidsconflict dat los staat van de ziekte

‘Onder deze omstandigheden is voldoende aannemelijk dat sprake is van een ernstig arbeidsconflict dat los staat van de ziekte van [eiser]. De omstandigheid dat Mediabrands en haar werkmaatschappijen onder leiding van [eiser] belangrijke commerciële successen hebben behaald en dat aan [eiser] tengevolge daarvan, ook tamelijk recent nog, bonussen zijn uitgekeerd, maakt dat niet anders, aldus Rechtbank Amsterdam.

Er kan niet van werkgever worden gevergd om de directeur te laten re-integreren in zijn oude functie

Dit zo zijnde kan, anders dan [eiser] heeft gesteld en daarin tot op zekere hoogte gesteund door de arbeidsdeskundige, naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet van Mediabrands worden gevergd om [eiser] te laten re-integreren in zijn oude functie.

Geen mogelijkheden voor re-integratie in het eerste spoor

Voorts wordt, overeenkomstig het betoog van Mediabrands, niet aannemelijk geacht dat binnen Mediabrands andere mogelijkheden beschikbaar zijn voor re-integratie van [eiser] in het eerste spoor. Nu [eiser] als statutair directeur gewend is aan een leidinggevende functie is re-integratie, mede tegen de achtergrond van zijn stijl van leidinggeven, in een lagere/aangepaste functie binnen Mediabrands op het eerste gezicht immers niet goed denkbaar’.

Geen passende functies aangedragen

De directeur had volgens Rechtbank Amsterdam zelf ook geen concrete functies genoemd die in dit kader passend zouden kunnen zijn.

Directeur moet meewerken aan tweede spoor

Alle omstandigheden in aanmerking genomen achtte de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam re-integratie in het tweede spoor de aangewezen weg. De vordering van de advocaat van de directeur tot medewerking aan re-integratie in het eerste spoor werd afgewezen.

In reconventie (tegeneis) is de directeur daarentegen door Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot meewerken aan re-integratie in het tweede spoor en bevolen om, na de betekening van het vonnis, een keuze te maken uit één van de door de werkgever voorgestelde re-integratiebureaus.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over statutair directeur en ziekte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, statutair directeur en ziekte.

 

Call Now Button