Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

avatar

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies behandelt regelmatig (spraakmakende) zaken op het gebied van het ambtenarenrecht.

Op 13 december 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep weer een uitspraak gedaan over het leerstuk plichtsverzuim. In deze zaak ging het om een politieambtenaar die onder invloed van alcohol heeft gereden en daarnaast herhaaldelijk in strijd met de waarheid heeft verklaard.

Wat was precies de casus?

Op 20 december 2016 hebben betrokkene en haar collega [X] een kerstbijeenkomst en aansluitend een café bezocht. Ze hebben daarbij beiden alcoholhoudende drank genuttigd. Rond 22.30 uur zijn betrokkene en [X] in de auto van [X] naar de woning van betrokkene gereden. Betrokkene heeft de auto bestuurd tot zij thuis was. Vervolgens is [X] met haar auto naar haar woning gereden. Tijdens deze laatste rit is bij de politie een melding binnengekomen over het rijgedrag van [X] . Naar aanleiding van deze melding zijn twee agenten naar de woning van [X] gegaan alwaar zij de beschadigde auto van [X] tegen een boom hebben aangetroffen. [X] was nergens te bekennen. Nadat betrokkene op de hoogte was geraakt van de situatie, heeft zij zich bij de woning van [X] gemeld. Op grond van het naar aanleiding van dit voorval verrichte onderzoek heeft de korpschef geconcludeerd dat betrokkene en [X] zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim.

Wanneer is volgens de rechtspraak sprake van plichtsverzuim?

Voor de constatering van plichtsverzuim dat tot het opleggen van een disciplinaire maatregel aanleiding kan geven is volgens vaste rechtspraak noodzakelijk dat

  • op basis van de beschikbare,
  • deugdelijk vastgestelde gegevens
  • de overtuiging is verkregen
  • dat de betrokken ambtenaar de hem verweten gedragingen heeft begaan.

Welke gedragingen werden in deze zaak volgens de CRvB aangemerkt als plichtsverzuim?

Gelet op de verklaring van betrokkene over de aard en de hoeveelheid van de door haar gebruikte alcoholhoudende drank (ten minste twee witbiertjes en twee speciaal biertjes), de tijdspanne waarin zij deze drank heeft genuttigd, de in het algemeen geldende uitgangspunten voor de afbraak van alcohol door het lichaam, de verklaringen van collega’s van betrokkene over de toestand waarin betrokkene en [X] verkeerden toen zij vanaf het bureau naar huis vertrokken en de verklaringen van collega’s die betrokkene bij de woning van [X] en daarna op het bureau hebben meegemaakt, is de Raad er van overtuigd dat betrokkene toen zij de auto van [X] bestuurde nog zodanig (lees: te veel) onder invloed van alcohol was dat zij daarmee gezien de negatieve invloed die alcohol heeft op de waarneming, concentratie en reactiesnelheid een risico heeft genomen dat een politieambtenaar niet mag nemen.

De ambtenaar was een politieagente. In hoeverre was dit gegeven van belang?

De Centrale Raad van Beroep heeft overwogen dat betrokkene op de avond van het incident en in de dagen erna in strijd met de waarheid heeft verklaard en heeft herhaald dat [X] niet dronken of vermoeid was. Betrokkene heeft dit erkend en verklaard dat ze dit vanwege de vriendschap met [X] , uit collegialiteit en uit bezorgdheid om [X] heeft gedaan. Betrokkene heeft erkend dat zij niet de politie heeft gebeld toen [X] onder invloed van alcohol was weggereden.

De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven dat gezien haar functie van politieambtenaar van betrokkene mocht worden verwacht dat zij melding had gemaakt van een dergelijk (mogelijk) strafbaar feit, mede met het oog op de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. De vriendschap met [X] maakt dit niet anders. Dat betekent dat betrokkene zich ook op dit punt schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.

Wat is het gevolg van het verweten plichtsverzuim?

De Centrale Raad van Beroep is in deze zaak van oordeel dat het opgelegde onvoorwaardelijke strafontslag gezien de aard en de ernst van de verweten gedragingen niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim. Daartoe overweegt de Raad het volgende.

Betrokkene heeft zich niet alleen schuldig gemaakt aan rijden onder invloed van te veel alcohol, maar daarnaast herhaaldelijk in strijd met de waarheid verklaard. Dit rekent de korpschef haar zwaar aan. Bovendien heeft betrokkene geen contact opgenomen met de politie toen [X] een strafbaar feit pleegde door onder invloed van te veel alcohol naar huis te rijden. Reeds deze optelsom van als plichtsverzuim aan te merken gedragingen maakt, gelet op de aan politieambtenaren zoals betrokkene terecht gestelde eisen van integriteit en betrouwbaarheid, dat de korpschef aan betrokkene de straf van onvoorwaardelijk ontslag mocht opleggen.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

Call Now Button