Mag een werkgever mij dwingen een andere functie te accepteren?

avatar

Veel werkgevers maken gebruik van een bepaling in een arbeidscontract om een functie te wijzigen, een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Zo kan het gebeuren dat een werknemer opeens geacht wordt een andere positie in het bedrijf, soms zelfs een verslechtering, te accepteren. Niet altijd is dat rechtvaardig. Een werkgever hoort immers de belangen van de werknemer mee te wegen voordat zo’n ingrijpende maatregel wordt genomen. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een werkgever dit niet mocht doen, alleen omdat een medewerker bevriend was met de vriendin van een oude mede-oprichter. De werkgever vreesde dat door die vriendschap bedrijfsgeheimen zouden kunnen worden doorverteld. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft een toelichting op deze uitspraak en maakt duidelijk wanneer een werknemer een andere positie hoort te accepteren.[Lees meer]

Wat verandert er in het arbeidsrecht in 2020?

avatar

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het arbeidsrecht gaan veranderen op het gebied van vast personeel, ontslag, opvolgende arbeidscontra­­cten, concurrentiebeding, WW-premie en nog meer zaken. Wat gaat er precies veranderen? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders zet de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers op een rijtje. [Lees meer]

Kosten advocaat arbeidsrecht bij een arbeidsconflict

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Is er recht op ontslagvergoeding (transitievergoeding) bij verzwijgen nieuwe baan in het kader van een vaststellingsovereenkomst?

avatar

Vaststellingsovereenkomst, verzwijgen nieuwe baan en ontslagvergoeding Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten, het verzwijgen van een nieuwe baan en het recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). In een vaststellingsovereenkomst, waardoor een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt (ontslagovereenkomst), wordt vaak de bepaling opgenomen dat de werknemer[Lees meer]

Arbeidsongeschiktheid en ziekte: de rol van de bedrijfsarts en UWV

avatar

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers geeft onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies. Een goed werkgever is op grond van de wet verplicht om een arbodienst in te schakelen voor een medewerker als deze zich ziek meldt. Deze verplichting is neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, die bepaalt dat een werkgever verplicht is om een gecertificeerde arts in te schakelen om een eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer vast te laten stellen. Deze bedrijfsarts kan dan op verzoek van de werkgever controleren of er wel of geen sprake (meer) is van arbeidsongeschiktheid. Als de werkgever en medewerker het niet eens zijn over het advies van de bedrijfsarts, kan het UWV een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts verzorgen. Ook kan een werknemer bij twijfel over het oordeel van de bedrijfsarts, sinds juli 2017, vragen om een second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Soms blijkt dat een ‘zieke’ medewerker wel degelijk kan werken. Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst laten beëindigen als blijkt dat de medewerker ondanks zijn ziekmelding toch fysieke arbeid kan verrichten?
[Lees meer]

Eenzijdige wijziging in arbeidscontract: mag een werkgever na ziekte zomaar ander werk aanbieden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over functiewijziging en wijziging van andere arbeidsvoorwaarden in het arbeidsrecht. Alleen als met een werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, mag de werkgever eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden tegen de wil van de werknemer doorvoeren. Het uitgangspunt is echter dat in de arbeidsovereenkomst de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer zijn neergelegd, en dat hier niet eenzijdig van mag worden afgeweken. Met name als er sprake is van een nadelige gevolgen voor de werknemer, schrijft de wet voor dat er eerst overleg over de wijziging met de werknemer moet plaatsvinden. In de rechtspraak wordt in veel gevallen een functiewijziging die eenzijdig tot stand is gekomen, afgewezen.[Lees meer]

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding, hoe moeilijk is dat?

avatar

Vaak denk men dat het ontbinden van een arbeidscontract wegens een verstoorde arbeidsverhouding niet mogelijk is als de werknemer hiervan geen verwijt kan worden gemaakt. In de praktijk blijkt het echter best wel mee te vallen, want als een werkgever een personeelslid wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie dan staat de rechter dat vaak toe. Uitgangspunt is een uitspraak van hof Amsterdam, die bij de Hoge Raad stand heeft gehouden. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.[Lees meer]

Ontslag tijdens proeftijd, wat zijn de gevolgen?

avatar

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven wij juridisch advies bij conflicten over een proeftijd. Een proeftijd is bedoeld om kennis te maken met het bedrijf en de functie. Gedurende de proeftijd kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst direct beëindigen, zonder toestemming van UWV of de rechter. Dat kan ook tijdens ziekte, zwangerschap en gedurende het OR-lidmaatschap. De werkgever is, als de werknemer daar om vraagt, verplicht om de reden van ontslag tijdens proeftijd mede te delen. Als blijkt dat de werkgever bij opzegging tijdens de proeftijd discrimineert, zoals opzegging: wegens zwangerschap, chronische ziekte of onderscheid tussen man en vrouw,
biedt de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogelijkheden om het ontslag te vernietigen. Een ander aspect dat bij ontslag in de proeftijd meespeelt, is het inleveren eigendommen na proeftijd. Meestal staat in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat aan het einde van het contract, dus ook na opzegging in de proeftijd, de werknemer de eigendommen van de werkgever moet inleveren. Dat is echter niet altijd verplicht. Rechtbank Rotterdam oordeelde dat dit niet in alle gevallen opgaat.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam