Final discharge and settlement agreement

avatar

Our Dutch lawyer employment law and dismissal law in Amsterdam provides legal advice on settlement agreement and final discharge. What does final discharge mean in a settlement agreement? Any determination agreement or termination agreement in The Netherlands by which an employee is dismissed by mutual consent ends with ‘final discharge’. Usually, an employment lawyer specializing in dismissal law assists an employee before he or she signs such an agreement. This Amsterdam employment lawyer can explain to you that if you sign for voluntary dismissal by means of a dismissal agreement, the parties grant each other a final discharge. This means, among other things, that afterwards, after the reflection period of 14 days has expired, you no longer have a claim against your employer. For example: due to unpaid salary, or compensation to which you are still entitled. After all, with a final discharge you renounce any claim.
Does that also apply to compensation for a work-related accident? Suppose you slip during work in Amsterdam and you become incapacitated for work. Normally, a Dutch employment lawyer then holds the employer liable for the consequences of the injury. Can your attorney still recover this damage from your employer in spite of a settlement agreement?[Lees meer]

Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en finale kwijting. Wat betekent finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst? Alle vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomsten waarmee een werknemer ontslag met wederzijds goedvinden krijgt, sluit af met ‘finale kwijting’. Meestal staat een arbeidsrecht advocaat die gespecialiseerd is in ontslag, een werknemer bij voordat hij zo’n overeenkomst tekent. Die advocaat kan je uitleggen dat als je tekent voor vrijwillig ontslag middels een ontslagovereenkomst, partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dat betekent o.a. dat je achteraf, na verloop van de bedenktermijn, geen claim meer hebt tegen je werkgever. Bijvoorbeeld wegens niet betaald salaris, of schadevergoeding waar je nog recht op hebt. Met finale kwijting zie je af van eke vordering.
Geldt dat ook voor schadevergoeding wegens een arbeidsongeval? Stel je glijdt uit tijdens het werk en je raakt arbeidsongeschikt. Normaal stelt een advocaat de werkgever dan aansprakelijk voor de gevolgen van het letsel. Kun je deze schade ondanks een vaststellingsovereenkomst nog verhalen op je werkgever?
Rechtbank Limburg heeft hier een uitspraak over gedaan.
[Lees meer]

Ontslag door reorganisatie: hulp van ontslagadvocaat

avatar

Bij ontslag wegens reorganisatie geeft onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam juridisch advies en rechtshulp. Wat zijn de rechten van een werknemer bij reorganisatie als personeel boventallig (bovenformatief ) is of waarbij de functie vervalt?
Een werkgever is te allen tijde bevoegd om het bedrijf anders in te richten en mag dus ook reorganiseren, zeker in tijden van crises zoals corona. Hij mag dan ook personeel daarvoor ontslaan, mits er toestemming is van het UWV. De werkgever komt hier een ruime mate van beleidsvrijheid toe. Zo mag een bedrijf personeel boventallig verklaren en functies laten vervallen bij: bedrijfsverhuizing of bedrijfsbeëindiging; als het economisch slecht gaat, bijvoorbeeld werkvermindering; technologische veranderingen of andere veranderingen in de organisatie; vervallen van (loonkosten)subsidie, maar ook om het bedrijf efficiënter te laten functioneren of meer winst te maken.
Dat alles kan ook bij fusie of samenwerking met andere bedrijven.

In veel gevallen betekent dit dat sommige werknemers boventallig zijn verklaard en dat de arbeidsovereenkomst eindigt door middel van ontslag. Niet in alle gevallen gaat de werkgever echter daarvoor meteen naar het UWV. Vaak probeert de werkgever het eerst met het personeel eens te worden over ontslag, bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.[Lees meer]

Immediate dismissal (summary or instant dismissal) in Amsterdam according to Dutch Labour Law

avatar

For immediate dismissal (summary or instant dismissal) you need a Dutch lawyer in Amsterdam who is a specialist in dismissal law. This specialist attorney will give expats and employers immediate legal advice and assistance. You need to act quickly in case of immediate dismissal (summary or instant dismissal), because there are very short legal deadlines. There are in The Netherlands also many rules on whether immediate dismissal is valid. After all, in the event of summary dismissal the employment contract ends without a decision of a Dutch judge or UWV. What are your rights and obligations in the event of dismissal or if you have been dismissed because of an urgent reason? Examples of an urgent reason are: serious crimes at work, for example theft or violence. The consequences of immediate dismissal are therefore also serious: no Dutch unemployment benefit and no salary. That is why the court in or outside Amsterdam will deal with this carefully and will always ask the employer to prove the urgent reason.[Lees meer]

Should an employee provide medical information to the Dutch employer?

avatar

Our Amsterdam employment law lawyer advises expats in case of illness and privacy in employment law and the question whether an employee has to provide medical information to his employer. Even in case of illness, an employee has a right to privacy under Dutch employment law when providing medical information. Some time ago this issue was in the news because aa employerwas careless with employee medical information by asking these employees for personal medical information, including ‘whether you have ever had psychological complaints’. The employer also asked for a medical report. Does this violate the privacy as regulated in Dutch labour law?[Lees meer]

Ziekte en privacy in het arbeidsrecht: verstrekken medische gegevens aan werkgever

avatar

Onze Amsterdamse arbeidsrecht advocaat adviseert bij ziekte en privacy in het arbeidsrecht en de vraag of een werknemer medische gegevens aan zijn werkgever moet verstrekken. Ook bij ziekte heeft een werknemer volgens het arbeidsrecht recht op privacy bij het verstrekken van medische gegevens. Enige tijd geleden kwam deze kwestie in het nieuws omdat een Jumbo filiaal onzorgvuldig omging met medische gegevens van werknemers door deze medewerkers naar persoonlijke medische informatie te vragen, o.a ‘of je weleens psychische klachten hebt gehad’. Jumbo vroeg ook om een rapport waarin staat wat je precies hebt. ‘Je bent wettelijk verplicht om ons van deze informatie te voorzien’. Is dit in strijd met de privacy zoals geregeld in het arbeidsrecht?

Corona-klachten

Ook bij Corona-klachten schakelt een werknemer niet altijd de bedrijfsarts is. De vraag is voor wiens risico dat komt. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam gaat in op deze onderwerpen.
[Lees meer]

Zelf een advocaat kiezen als u een rechtsbijstandverzekering heeft

avatar

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan mag u zelf een advocaat Amsterdam als specialist uitkiezen, bij een procedure of buitengerechtelijke bemiddeling. Rechtsbijstandsverzekeraars lossen juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden op. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Bij iedere gerechtelijke of administratieve procedure heeft de rechtsbijstand verzekerde zelf de keuze tussen een professionele jurist of advocaat van een rechtsbijstandsverzekeraar, of een externe advocaat. Het recht op vrije advocaatkeuze gold al voor die procedures waarin het inschakelen van een advocaat volgens de wet noodzakelijk (verplicht) is. Maar wat valt er onder het begrip gerechtelijke procedure? Dit is voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Volgens het hof kan het begrip ‘gerechtelijke procedure’ niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een procedure. Volgens het Hof valt een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling ook onder het begrip gerechtelijke procedure. [Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en fraude bij ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomst, fraude en finale kwijting. Bij geregeld ontslag via een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) leggen werkgever en werknemer een ontslagregeling definitief in detail vast. In de vaststellingsovereenkomst staat altijd het beding dat partijen elkaar ‘finale kwijting verlenen’. Wat betekent dat? Finale kwijting betekent dat als de handtekeningen onder het contract staan, partijen definitief van elkaar af zijn en over en weer geen financiële claim meer tegen elkaar kunnen indienen. Met andere woorden, als je nog iets te vorderen hebt van de ander, moet je dat in de vaststellingsovereenkomst duidelijk vastleggen, zoals het recht op een ontslagvergoeding of terugbetaling van studiekosten. Is er niets geregeld bij de beëindiging van het dienstverband dan heb je pech omdat je daar achteraf dan ook geen recht op hebt. [Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam