Moet werkgever passend werk aanbieden na WIA-uitkering?

avatar

WIA na 2 jaar ziekte en aanbieden van passend werk adocaat ontslag AmsterdamWIA na 2 jaar ziekte en het aanbieden van passend werk

Veel medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, vragen een WIA uitkering aan. Deze wordt toegekend als de werknemer voldoende arbeidsongeschikt wordt geacht door het UWV. In de meeste gevallen eindigt de werkgever dan de arbeidsovereenkomst in samenspraak met de werknemer. Doorgaans gebeurt dat met een vaststellingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst. Veel werknemers gaan er mee akkoord, omdat na twee jaar de werkgever ook geen loon meer hoeft te betalen, tenzij er sprake is van onvoldoende re-integratie inspanningen. Toch komt het soms wel degelijk voor dat de afgekeurde werknemer aangeeft liever niet uit dienst te gaan en ondanks de afkeuring nog wel (passende) werkzaamheden wil uitvoeren bij de werkgever. Is de werkgever in zo’n geval dan verplicht om passend werk aan te bieden?

Werkgever is tijdens de hele duur van het dienstverband verantwoordelijk voor de re-integratie

Uit artikel 7:658a BW volgt dat de werkgever tijdens de hele duur van het dienstverband verantwoordelijk is voor de re-integratie van de zieke werknemer, als de werknemer zich beschikbaar houdt voor passend werk, zelfs na twee jaar arbeidsongeschiktheid en toekenning van een WIA-uitkering. Biedt dit aanknopingspunten om de werkgever in kort geding te dwingen om alsnog passend werk aan te bieden? Onze specialist arbeidsrecht, mr. Paul Snijders, gaat hier op in.

Het antwoord is ja.

Bereid verklaren om andere passende arbeid te verrichten

Als een blijvend ongeschikte werknemer zich bereid verklaart andere passende arbeid te verrichten, dan moet de werkgever zo spoedig mogelijk onderzoeken of in zijn organisatie passend werk voorhanden is. Passende arbeid als bedoeld in artikel 7:658a lid 4 BW kan bijvoorbeeld inhouden de eigen arbeid, maar dan voor minder uren dan bedongen of in een lager tempo of aangepast qua takenpakket dan wel andere passende arbeid.

Moet de werkgever dit onder alle omstandigheden aanbieden, ook als dat problemen oplevert? Het antwoord hierop is nee.

Passend werk: wat redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevergd

Volgens een uitspraak in kort geding hoeft de werkgever op een aanbod van een werknemer niet in te gaan als dat in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. Wat redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevergd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder

  • de inhoud van het aanbod van de werknemer,
  • de aard van de arbeid en
  • de organisatie van het bedrijf van de werkgever.

Het is aan de werkgever om te stellen en zo nodig te bewijzen dat sprake is van omstandigheden waardoor passende arbeid in redelijkheid van hem niet valt te vergen. De grens is in elk geval bereikt als

  • de re-integratie-inspanningen het productieproces in gevaar zouden brengen
  • of de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

Kortom, het verkrijgen van een WIA uitkering betekent nog niet dat de werkgever definitief van de re-integratie verplichtingen af is.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over reintegratieverplichtingen na toekennen WIA uitkering

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals over reintegratieverplichtingen en WIA.

Call Now Button