Overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap Amsterdam advocaat jurist adviesWat is overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander bedrijf de zeggenschap en verantwoordelijkheid. Bij overgang van een onderneming blijven de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst echter zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming: opvolgend werkgeverschap waardoor de medewerker in dienst komt bij de nieuwe werkgever en daarmee automatisch dezelfde rechtspositie verkrijgt.

Door de Europese (EG-richtlijn 2001/23) en Nederlandse regelgeving (artikel 7:662-666 BW) zijn werknemers beschermd tegen de gevolgen van een overgang van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Overgang van onderneming: art. 7:663 BW en arbeidsvoorwaarden

Artikel 7:663 BW bepaalt:

“Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de nieuwe werkgever.”

Artikel 7:668 lid 2 BW: “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn”

Uitzonderingen op overgang van onderneming

Dit geldt niet voor overheidsinstellingen of als de werkgever failliet gaat. Ook bij een aandelentransactie is er geen overgang van onderneming.

Behoud van de eigen identiteit bij overgang van onderneming

Er is sprake van een overgang als een economische eenheid met behoud van de eigen identiteit door een overeenkomst (verkoop, fusie of splitsing) wordt overgedragen. Een overdracht van aandelen of alleen de overname van een gebouw valt hier niet onder. Van overgang is in het algemeen sprake als de ondernemingsactiviteiten, zoals de naam van de organisatie, het klantenbestand, de vaste activa, het personeel, pand, huurcontracten etc., zijn overgenomen. Dit kan de hele onderneming of een vestiging of onderdeel betreffen.

Rechter kijkt naar feitelijke gang van zaken

Ook de feitelijke gang van zaken kan duiden op de overgang van een onderneming, als maar duidelijk is dat de identiteit van de overgedragen onderneming is behouden. De rechter toets dit aan de hand van omstandigheden zoals:

  • de aard van de betrokken onderneming
  • het al dan niet overnemen van vrijwel het gehele personeel
  • het al dan niet overnemen van de klantenkring
  • het karakter van de activiteiten vóór en ná de overdracht
  • de duur van een eventuele onderbreking van de activiteiten
  • de partijen bij de overgang (oude werkgever en nieuwe werkgever)
  • de inhoud van de overeenkomst.

Rechten en verplichtingen uit de arbeidscontracten, o.a. transitievergoeding

Als vaststaat dat er sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW, dan gaan de (rechtstreekse) rechten en verplichtingen uit de arbeidscontracten, dus alle schriftelijke en mondelinge afspraken over, zoals:

Ook de diensttijd die bij de overgegane onderneming gold blijft in stand. Dat geldt ook voor directeuren van een NV of BV. Het maakt hierbij niet uit of de nieuwe eigenaar op de hoogte was van de arbeidsovereenkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de transitievergoeding bij ontslag.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Wel kunnen na de overname de arbeidsvoorwaarden wijzigen: op de overgenomen werknemers blijft de oorspronkelijke CAO (van voor de overgang) van toepassing, totdat er een nieuwe CAO van kracht wordt die van toepassing is op de overgegane onderneming. Vanaf dat moment is die nieuwe CAO van toepassing op de overgenomen werknemers. De werknemers vallen vanaf het moment van de overname onder de pensioenregeling van de nieuwe eigenaar.

Aansprakelijkheid oude werkgever bij overgang van onderneming

De oude werkgever blijft, naast de nieuwe werkgever, tot een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn ontstaan vóór het tijdstip van de overgang

Ontbindingsprocedure kantonrechter

Als er op het moment van de overgang een ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter loopt, dan moet de nieuwe werkgever als belanghebbende worden opgeroepen, zodat de procedure tussen de werknemer en de nieuwe werkgever kan worden gevoerd.

Een voor de oude werkgever bestaande plicht om een ontbindingsvergoeding gaat ook over op de nieuwe werkgever.

Werknemer weigert mee te gaan bij overgang van onderneming

Een werknemer is niet verplicht mee over te gaan. De Hoge Raad heeft in de arresten Boode/Hoheisel en Veenendaal/Van Vuuren beslist dat een werknemer niet verplicht kan worden mee te gaan naar de nieuwe verkrijger, maar dat in dat geval eindigt de oude arbeidsovereenkomst per datum van de overgang van onderneming.

De weigering van de werknemer in dienst te treden bij de verkrijger leidt daarmee tot een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege, zie HvJ EG 11 juli 1985, NJ1988/907 (Mikkelsen) en HR 7 oktober 1988, NJ1989/240 (Boode/Hoheisel).

Dat besluit heeft gevolgen voor de WW-uitkering dus wees daar voorzichtig mee.

Afstand doen van de ontslagbescherming: ondubbelzinnige afstandsverklaring

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2009 (HR 26 juni 2009, JAR 2009/183) volgt dat er niet snel mag worden aangenomen dat de werknemer afstand heeft gedaan van zijn baan. Soms moet een werkgever de werknemer die wil vetrekken wijzen op de gevolgen daarvan:

‘mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, ligt het op de weg van de werkgever om voldoende opening van zaken en duidelijkheid te geven over door de werknemer te maken keuzes en een volledige voorlichting te geven over de rechtspositie van de werknemer. Van een ondubbelzinnige afstandsverklaring van de werknemer kan alleen sprake zijn, als de werkgever zijn informatieplicht juist en volledig is nagekomen’.

In het arrest Mikkelsen / Danmols Inventar is bepaald dat de werknemer zich kan verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsovereenkomst:

  • ofwel door de arbeidsovereenkomst met de werkgever te beëindigen door middel van opzegging (dus door zelf op te zeggen)
  • dan wel door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
  • ook kan men de arbeidsovereenkomst beëindigen op basis van een overeenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over overgang van onderneming

overgang van onderneming advocaat op volgend werkgeverschap in Amsterdam rechten en plichten Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, overgang van onderneming en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button