Overgang van onderneming: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Advocaat Overgang van onderneming Amsterdam advocaatWat is overgang van onderneming? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.

Door de Europese (EG-richtlijn 2001/23) en Nederlandse regelgeving (artikel 7:662-666 BW) worden werknemers beschermd tegen de gevolgen van een overgang van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn.

Overgang van onderneming: art. 7:663 BW en arbeidsvoorwaarden

Artikel 7:663 BW bepaalt:

“Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de nieuwe werkgever.”

Uitzonderingen op overgang van onderneming

Dit geldt niet voor overheidsinstellingen of als de werkgever failliet gaat. Ook bij een aandelentransactie is er geen overgang van onderneming.

Behoud van de eigen identiteit bij overgang van onderneming

Er is sprake van een overgang als een economische eenheid met behoud van de eigen identiteit door een overeenkomst (verkoop, fusie of splitsing) wordt overgedragen. Een overdracht van aandelen of alleen de overname van een gebouw valt hier niet onder. Van overgang is in het algemeen sprake als de ondernemingsactiviteiten, zoals de naam van de organisatie, het klantenbestand, de vaste activa, het personeel, huurcontracten etc., worden overgenomen. Dit kan de hele onderneming of een vestiging of onderdeel betreffen.

Rechter kijkt naar feitelijke gang van zaken

Ook de feitelijke gang van zaken kan tot de conclusie leiden dat er wilsovereenstemming bestaat over de overgang van een onderneming, als maar duidelijk is dat de identiteit van de overgedragen onderneming is behouden. De rechter toets dit aan de hand van omstandigheden zoals:

  • de aard van de betrokken onderneming
  • het al dan niet overnemen van vrijwel het gehele personeel
  • het al dan niet overnemen van de klantenkring
  • het karakter van de activiteiten vóór en ná de overdracht
  • de duur van een eventuele onderbreking van de activiteiten
  • de partijen bij de overgang (oude werkgever en nieuwe werkgever)
  • de inhoud van de overeenkomst.

Rechten en verplichtingen uit de arbeidscontracten, o.a. transitievergoeding

Als vaststaat dat er sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW, dan gaan de (rechtstreekse) rechten en verplichtingen uit de arbeidscontracten, zoals schriftelijke en mondelinge afspraken over:

die op dat moment bij oude werkgever bestonden, over op de nieuwe werkgever.

Ook de diensttijd die bij de overgegane onderneming gold blijft in stand. Dat geldt ook voor directeuren van een NV of BV. Het maakt hierbij niet uit of de nieuwe eigenaar op de hoogte was van de arbeidsovereenkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de transitievergoeding bij ontslag.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Wel kunnen na de overname de arbeidsvoorwaarden wijzigen: op de overgenomen werknemers blijft de oorspronkelijke CAO (van voor de overgang) van toepassing, totdat er een nieuwe CAO van kracht wordt die van toepassing is op de overgegane onderneming. Vanaf dat moment is die nieuwe CAO van toepassing op de overgenomen werknemers. De werknemers vallen vanaf het moment van de overname onder de pensioenregeling van de nieuwe eigenaar.

Aansprakelijkheid oude werkgever bij overgang van onderneming

De oude werkgever blijft, naast de nieuwe werkgever, tot een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn ontstaan vóór het tijdstip van de overgang

Ontbindingsprocedure

Als er op het moment van de overgang een ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter loopt, dan moet de nieuwe werkgever als belanghebbende worden opgeroepen, zodat de procedure tussen de werknemer en de nieuwe werkgever kan worden gevoerd.

Een voor de oude werkgever bestaande plicht om een ontbindingsvergoeding of vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag te betalen, gaat ook over op de nieuwe werkgever.

Werknemer weigert mee te gaan bij overgang van onderneming

Een werknemer is niet verplicht mee over te gaan. De Hoge Raad heeft in de arresten Boode/Hoheisel en Veenendaal/Van Vuuren weliswaar overwogen dat een werknemer niet verplicht kan worden mee te gaan naar de nieuwe verkrijger, maar dat in dat geval, vanwege de ondubbelzinnige weigering, de arbeidsovereenkomst per datum van de overgang van onderneming eindigt.

De weigering van de werknemer in dienst te treden bij de verkrijger leidt tot een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege, zie HvJ EG 11 juli 1985, NJ1988/907 (Mikkelsen) en HR 7 oktober 1988, NJ1989/240 (Boode/Hoheisel).

Dat besluit heeft gevolgen voor de WW-uitkering. In de literatuur wordt de opvatting van de Hoge Raad echter bestreden, omdat de Nederlandse wet niet zou voorzien in een einde van rechtswege in geval van een overgang van onderneming, dus voorzichtigheid is hier geboden.

Ook is van belang dat de de werkgever zijn informatieplicht juist en volledig is nagekomen en de werkgever vervolgens ondubbelzinnig weigert om mee over te gaan naar de verkrijger.

Afstand doen van de ontslagbescherming: ondubbelzinnige afstandsverklaring

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2009 (HR 26 juni 2009, JAR 2009/183) volgt dat er niet snel mag worden aangenomen dat de werknemer afstand heeft gedaan van de ontslagbescherming:

‘mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, ligt het op de weg van de werkgever om voldoende opening van zaken en duidelijkheid te geven over door de werknemer te maken keuzes en een volledige voorlichting te geven over de rechtspositie van de werknemer. Van een ondubbelzinnige afstandsverklaring van de werknemer kan alleen sprake zijn, als de werkgever zijn informatieplicht juist en volledig is nagekomen’.

In het arrest Mikkelsen / Danmols Inventar is bepaald dat de werknemer zich kan verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsovereenkomst:

  • ofwel door de arbeidsovereenkomst met de werkgever te beëindigen door middel van opzegging
  • dan wel door ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • ook kan men de arbeidsovereenkomst beëindigen op basis van een overeenkomst die vrijelijk wordt gesloten tussen de werkgever en werknemer.

advocaat Overgang van onderneming amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over overgang van onderneming

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, overgang van onderneming en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam