Ots advocaat Amsterdam

avatar

Ots advocaat AmsterdamOndertoezichtstelling preventief?

Als ots advocaat in Amsterdam gebeurt het wel eens dat je geconfronteerd wordt met een verzoek tot (preventieve) ondertoezichtstelling van een minderjarige door de Raad voor de Kinderbescherming uit voorzorg. De gecertificeerde instelling lijkt dan enkel een oogje in het zeil te willen houden of ter preventie de ondertoezichtstelling te willen laten voortduren.

Jeugdzorg advocaat

Als ots advocaat te Amsterdam adviseer ik cliënten dan zoveel mogelijk de eventuele zorgen die vanuit de Jeugdzorg en/of de Raad voor de Kinderbescherming worden geuit weg te nemen of op mogelijke zorgen voor te sorteren. An sich voorziet de wet niet in een preventieve ondertoezichtstelling voor langere duur. De wet voorziet echter wel in de mogelijkheid tot een voorlopige ondertoezichtstelling.

Door mijn ruime ervaring als ots advocaat kan ik met zekerheid zeggen dat het verstandiger is aantoonbaar eventuele ongefundeerde uitspraken van de gecertificeerde instelling te elimineren dan enkel het verweer te voeren dat iets niet zo is. Vanzelfsprekend ligt dit niet altijd zo eenvoudig. U kunt van mij dan ook verwachten dat ik u hierover uitgebreid zal adviseren en op juiste wijze zal begeleiden.

advocaat-gezag-amsterdam-jeugdrechtContact met advocaat ots Amsterdam

Mocht u vragen hebben over gezag, een ots, uhps, gezagsbeëindigende maatregel of anderszins neem dan gerust contact op met onze ots specialist, advocaat jeugdrecht te Amsterdam: 020-5221999.

 

De minderjarige onder toezicht:

Raad voor de Kinderbescherming

Op grond van artikel 1:255 BW kan onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en indirect:

  • William Schrikker
  • Samen Veilig
  • Regiecentrum Bescherming Veiligheid
  • Leger des Heils
  • Jeugdzorg

de kinderrechter verzoeken om een minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:

  1. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende wordt geaccepteerd, en
  2. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat zijn te dragen. (Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe).

Kinderrechter

De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen op verzoek van de raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie. Tevens zijn een ouder en degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt bevoegd tot het doen van het verzoek indien de raad voor de kinderbescherming niet tot indiening van het verzoek overgaat.

Weigering ots door Raad voor de Kinderbescherming, inmenging Burgemeester:

Indien de raad niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat nadat hij een verzoek tot onderzoek als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van de Jeugdwet heeft ontvangen, deelt hij dit schriftelijk mee aan het college van burgemeester en wethouders dat het verzoek heeft gedaan. De burgemeester kan na ontvangst van die mededeling de raad voor de kinderbescherming verzoeken het oordeel van de kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling. De raad voor de kinderbescherming die van de burgemeester zodanig verzoek ontvangt, vraagt binnen twee weken na de dagtekening van dat verzoek het oordeel van de kinderrechter of een ondertoezichtstelling van de minderjarige moet volgen. In dat geval kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling ambtshalve uitspreken.

Preventieve ondertoezichtstelling

Zoals hierboven omschreven moet er voor de rechtvaardiging van een ondertoezichtstelling sprake zijn van een ernstige ontwikkelingsbedreiging van de minderjarige, de noodzakelijke hulp door ouders wordt geweigerd en voorts niet de verwachting bestaat dat deze situatie zich in de toekomst oplost.

Een preventieve langdurige ondertoezichtstelling kan niet. Wel voorziet de wet in een voorlopige ondertoezichtstelling voor de duur van drie maanden.

Artikel 257 BW stelt dat;

  1. De kinderrechter kan de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een ernstig vermoeden bestaat dat de grond, bedoeld in artikel 255, eerste lid, is vervuld en de maatregel noodzakelijk is om een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen.
  2. Het tweede lid van artikel 255 is van overeenkomstige toepassing. De kinderrechter bepaalt de duur van dit toezicht op ten hoogste drie maanden en kan de beslissing te allen tijde herroepen

Men zou kunnen stellen dat indien bij de gecertificeerde instelling het vermoeden van een ontwikkelingsbedreiging is gerezen men preventief kan ingrijpen door een voorlopige ondertoezichtstelling te verzoeken bij de rechter. Let wel op dat deze ondertoezichtstelling hooguit drie maanden mag duren. Anders gaat het voorlopige karakter er vanaf.

Preventieve langdurige ondertoezichtstelling

Zoals gezegd voorziet de wet niet in een preventieve langdurige ondertoezichtstelling. Enkel de wens om een gezin langer te willen volgen vanwege hun verleden of een oogje in het zeil te willen houden volstaat niet. Als ots advocaat merk ik op dat Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming toch soms de neiging te hebben om niet te willen loslaten. Hoewel het verleden van de minderjarige en de gezinsleden wellicht de angst voor een terugval rechtvaardigen is dit juridisch niet te rechtvaardigen.

Advocaat ondertoezichtstelling Amsterdam

Op het moment dat u zich hiermee geconfronteerd ziet adviseer ik u zeker een advocaat in te schakelen

Toch is het enkel betwisten van de zorgen niet voldoende. Probeer concreet aan te tonen met uw ots advocaat dat de geuite zorgen onterecht zijn. Verlenging van een ondertoezichtstelling uit voorzorg is niet terecht. Als ots advocaat te Amsterdam zal ik u helpen en zal ik namens u verweer voeren tegen een dergelijk verzoek. Als u een zeer belastend verleden hebt gehad is het niet altijd makkelijk om een rechter ervan te overtuigen dat het op dat moment anders is en er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een terugval niet voor zal komen. Nogmaals u moet onderbouwd verweer voeren. Mocht u in een soortgelijke situatie beland zijn of hebt u hulp nodig bij het voorkomen, tegengaan of stoppen van een ondertoezichtstelling (of uithuisplaatsing) dan kunt u mij als ots advocaat te Amsterdam raadplegen.

OTS-advocaat-amsterdamLees meer over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen op onze website of neem contact op met onze Jeugdzorg Advocaat te Amsterdam.

 

 

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam