Opzegging arbeidsovereenkomst werknemer

avatar

Opzegging arbeidsovereenkomst werknemer amsterdamInstemmen met de beëindiging arbeidsovereenkomst door werknemer

Ons advocatenkantoor is sinds 1997 specialist arbeidsrecht, met name in rechtshulp bij opzegging arbeidsovereenkomst (ontslag nemen) door werknemer. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 2 december 2014 een uitspraak van de kantonrechter Heerlen vernietigd. De kantonrechter oordeelde volgens het hof ten onrechte dat een werknemer, die verdacht werd van verduistering en daarvoor een terugbetalingsregeling voor € 8.000,– had aangeboden, gehouden kan worden aan de schriftelijke verklaring dat zij instemde met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. De werknemer was op 1 februari 2010 bij de werkgever in dienst getreden als medewerker bediening op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst zou eindigen per 1 februari 2013.

Verklaring opzeggen arbeidscontract

De werknemer en de werkgever hebben een door de werknemer met de hand geschreven verklaring ondertekend waarin staat vermeld dat zij er spijt van heeft dat zij geld heeft ontvreemd en een terugbetalingsregeling wil treffen om € 8.000 terug te betalen. Ook zegt zij ‘per vandaag’ het contract op.

Verklaring opzeggen arbeidscontract door advocaat vernietigd

Na overleg met een advocaat heeft zij om stukken gevraagd waaruit de schade van € 8.000 uit blijkt. Bij brief van 7 december 2012 heeft de werknemer haar verklaring vernietigd wegens misbruik van omstandigheden en aanspraak gemaakt op doorbetaling van loon.

Misbruik van omstandigheden en doorbetaling van loon

De kantonrechter heeft de stelling van de werknemer dat de verklaring op 13 november 2012 tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden, verworpen omdat de werknemer onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat de werknemer werd bewogen door bijzondere omstandigheden zoals

 • noodtoestand,
 • afhankelijkheid,
 • lichtzinnigheid,
 • abnormale geestestoestand
 • of onervarenheid.

Volgens de kantonrechter viel dat ook niet te rijmen met de verklaring waarin zij erkende dat zij € 8.000,- zou betalen.

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring bij opzegging werknemer

Het hof kwam tot een ander oordeel. Zij stelde  voorop dat voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer:

 • ‘een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer is vereist,
 • die erop is gericht de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen.

Deze strenge maatstaf dient ertoe de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem of haar kan hebben, zoals

 • het verloren gaan van de mogelijkheid om zich op ontslagbescherming te beroepen
 • en een mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering’.

Ernstige gevolgen opzegging arbeidsovereenkomst werknemer

Ook oordeelde het hof dat gezien de ernstige gevolgen, een werkgever niet snel mag aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking. Er kan zelfs op de werkgever een onderzoeksplicht rusten om na te gaan of de werknemer daadwerkelijk wilde opzeggen en een verplichting om de werknemer over de gevolgen van de opzegging voor te lichten.

Zware druk werkgever bij opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Volgens het hof stond vast dat de werknemer werd geconfronteerd met de beschuldiging van diefstal of verduistering door twee ingeschakelde bedrijfs-rechercheurs tijdens een ongeveer anderhalf uur durend gesprek. De werknemer kreeg niet de mogelijkheid voor beraad of om advies in te winnen. Tijdens dit gesprek is zware druk op haar uitgeoefend, zo is gedreigd met de politie, met een verblijf in de cel en met het feit dat zij haar kinderen als alleenstaande moeder niet meer zou kunnen verzorgen. Toen de werknemer verklaarde dat zij tijdens het gesprek graag een advocaat wilde raadplegen, werd daarop geantwoord dat dan gelijk aangifte bij de politie zou worden gedaan.

Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging

Het hof oordeelde dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht, zodat aangenomen moest worden dat de opzegging door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen, temeer omdat zij niet is geïnformeerd over de gevolgen van een einde van de arbeidsovereenkomst voor een werkloosheidsuitkering:

‘De werkgever heeft door het uitoefenen van ontoelaatbare druk getracht de werknemer in een positie te brengen dat zij haar ontslagbescherming prijsgaf en dat zij bewijsrechtelijk in een minder sterke positie kwam te staan dan bij een ontslag op staande voet’ aldus het hof.

Eindafrekening

Voor onbetaald gebleven loon gold dat de werkgever dit wilde verrekenen in de eindafrekening, waarin ook de  terugbetalingsregeling ter waarde van € 8.000,- een rol speelde. Het hof oordeelde dat de werkgever moet bewijzen dat de werknemer € 8.000,- heeft ontvreemd. Over dit punt wordt verder geprocedeerd.

Conclusie: vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2005 bepaald dat een werkgever de werknemer moet behoeden voor

 • een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • en het verlies van een werkloosheidsuitkering.

Gezien deze ernstige gevolgen zal de werkgever niet spoedig mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking, zelfs niet als bij diefstal een terugbetalingsregeling wordt aangeboden.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over opzegging arbeidsovereenkomst werknemer

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor arbeidsrecht advies over ontslag, opzegging en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button