Opvolgend werkgeverschap (voor 1 juli 2015)

Opvolgende arbeidsovereenkomsten: opvolgend werkgeverschap

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies over opvolgend werkgeverschap. Als werknemers bij een nieuwe werkgever hetzelfde werk blijven doen, zoals na doorstart bij faillissement, kan een werknemer rechten ontlenen aan zijn oude arbeidsovereenkomst(en), bijvoorbeeld als deze voor bepaalde tijd zijn aangegaan en elkaar opvolgen. Dat heet ook wel opvolgend werkgeverschap.

Verlengen arbeidscontract

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden verlengd. Bovendien mag de totale duur van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet langer zijn dan 36 maanden. De volgende (4e) arbeidsovereenkomst geldt automatisch voor onbepaalde tijd, tenzij de ‘keten van overeenkomsten’ langer dan drie maanden onderbroken is geweest. Voor contracten na 1 juli 2015 geldt de volgende regeling: maximaal drie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en maximaal twee jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een tussenperiode van maximaal zes maanden. Dit heet de ketenbepaling.

Faillissement en opvolgend werkgeverschap

Dit geldt ook als er sprake is van elkaar opvolgende werkgevers, bijvoorbeeld bij doorstart van een failliet bedrijf waarbij de nieuwe werkgever werknemers van het failliete bedrijf in dienst neemt. De werknemer die bij verschillende bedrijven achtereenvolgend heeft gewerkt, kan alleen rechten ontlenen aan de vorige arbeidscontracten, als er sprake is van ‘opvolgend werkgeverschap’.

Opvolgend werkgeverschap

De Hoge Raad heeft in twee arresten, 11 mei 2012 en 25 mei 2012, bepaald wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap: indien

  • de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als in de vorige overeenkomst en
  • tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Vaak is aan voorwaarde 1 wel voldaan, maar aan voorwaarde 2 niet. Als die band bij een doorstart ontbreekt is er geen sprake van opvolgend werkgeverschap en kan de nieuwe werkgever opnieuw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan die van rechtswege eindigen.

Lagere rechtspraak over opvolgend werkgeverschap

  • Gerechtshof Leeuwarden heeft op 26 juni 2012 geoordeeld dat er sprake was van opvolgend werkgeverschap, omdat vaardigheden en verantwoordelijkheden die van de werknemer werden verlangd niet waren veranderd. Daarnaast werden de inzichten in de hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer die in het verleden waren opgedaan, toegerekend aan het moederbedrijf.
  • Opmerkelijk is dat rechtbank Zutphen, Locatie Apeldoorn, op 24 oktober 2012 geen woord wijdde aan dat laatste, en alleen oordeelde dat er relevante verschillen waren tussen de oude en nieuwe werkzaamheden, waarbij ook de toepasselijke CAO en andere arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris, verschillend zijn. Daar volgt uit dat de arbeidsovereenkomst niet gezien kan worden als een opvolgende arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:668a BW.
  • Rechtbank Amsterdam volgde op 28 februari 2013 strikt de leer van de Hoge Raad: ‘De enkele omstandigheid dat Zelkova de voormalig directeur van Zelkova B.V. als bedrijfsleider in dienst heeft genomen is voorshands onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. De kennis die deze voormalig directeur over [eiser] had kan niet zonder meer aan Zelkova dan wel Stammes worden toegerekend’.

Van opvolgend werkgeverschap was dus geen sprake, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de nieuwe werkgever was automatisch (van rechtswege) geëindigd.

Nieuw recht opvolgend werkgeverschap

In het nieuwe artikel 7:668a BW geldt sinds 1 juli 2015 dat de ketenregeling ook van toepassing is bij opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers ‘ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer’. Als bijvoorbeeld het initiatief voor de overstap naar de doorstartende ondernemer van de werkgever uitgaat, zal er al snel sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

Voor meer informatie over opvolgend werkgeverschap kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.

Call Now Button