Toch ontbindingsvergoeding na meer dan 3 jaar ziekte

avatar

Ontslagvergoeding en ziekte

Sector kanton Rechtbank Alkmaar heeft op 10 januari 2013 in een zaak die ging over ontslagvergoeding en ziekte, aan een werknemer die meer dan 3 jaar arbeidsongeschikt was een ontbindingsvergoeding toegekend, hoewel er kritiek was op de werkhouding van de werknemer tijdens de reintegratie. De kantonrechter overwoog dat de werknemer inmiddels ruim 3½ jaar wegens ziekte ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid en dat ervan moet worden uitgegaan dat er geen re-integratiemogelijkheden meer bestaan. Om die reden werd de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Vergoeding

Voor de vraag of het billijk is om aan de werknemer een ontslagvergoeding bij ziekte toe te kennen, nam de kantonrechter  tot uitgangspunt dat bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst na (meer dan) twee jaar arbeidsongeschiktheid in beginsel geen vergoeding wordt toegekend, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als de werkgever is tekortgeschoten bij de re-integratie. daarbij overwoog de kantonrechter dat de werkgever in het re-integratietraject steken had laten vallen.

Deskundigenoordelen van het UWV

Zo was in  twee deskundigenoordelen van het UWV geoordeeld dat de re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest. Ook had het op de weg van de bedrijfsarts gelegen om in geval van een melding van toegenomen klachten van een werknemer, een nadere FML op te stellen, althans de (toegenomen) medische beperkingen in kaart te brengen, en vervolgens de passendheid van aangeboden werk aan de hand daarvan te beoordelen. De nalatigheid van de bedrijfsarts komt voor rekening en risico van de werkgever. Het voorgaande brengt mee dat de reden voor het mislukken van de re-integratie deels ook geacht moet worden te zijn gelegen in genoemde tekortkomingen van de kant van de werkgever.

Alles afwegend ziet de kantonrechter aanleiding voor toekenning van een vergoeding met toepassing van correctiefactor C=0.5, op basis van het maandsalaris dat de werknemer sedert juni 2011 verdient op basis van een werkweek van 20 uur, nadat hij arbeidsongeschikt werd. Het recht op volledige loondoorbetaling tijdens ziekte was geëindigd op of rond 9 februari 2011. Dat leidt tot een vergoeding van afgerond € 8.792,00 bruto (aantal gewogen dienstjaren 13, salaris € 1.352,68 bruto, correctiefactor C=0.5).

Deze uitspraak onderstreept hoe belangrijk het oordeel is van het UWV over de vraag of er voldoende reintregratie-inspanningen zijn geleverd.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslagvergoeding en ziekte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over ontslagvergoeding en ziekte.

Call Now Button