Advocaat ontslagvergoeding bank personeel

avatar

Ontslagvergoeding voor personeel werkzaam bij een bank en financiële instelling

AdvocaatOntslagvergoeding voor personeel werkzaam bij een bank amsterdamAls gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven wij juridisch advies over ontslagvergoedingen aan personeel en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen bij banken. Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag (door de rechter of het UWV) recht op een transitievergoeding, ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Deze bruto-vergoeding geldt o.a. als aanvulling op de WW en is fiscaal belast. De ontslagvergoeding kan ook toegekend worden in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden.

In uitzonderlijke situaties kan de kantonrechter, naast of in plaats van de transitievergoeding, een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen, als het dienstverband eindigt en de werkgever daarbij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Hierbij moet worden gedacht aan:

  • laakbaar gedrag van de werkgever,
  • discriminatie,
  • niet nakomen van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst waardoor er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat,
  • het aanvoeren van een valse ontslaggrond,
  • arbeidsongeschiktheidvan de werknemer door onvoldoende zorg van de werkgever voor arbeidsomstandigheden.

Vaststellingsovereenkomst met financiële instelling

Volgens de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen mag een Nederlandse financiële instelling per 7 februari 2015 geen vertrekvergoedingen meer toekennen die hoger zijn dan een jaarsalaris. Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2015 echter bepaald dat een beëindigingsvergoeding van € 450.000,00 aan een werknemer moet worden betaald, veel hoger dan toegestaan.

Werknemer was bij Rabobank in dienst als statutair directeur. Eind 2014 werd de samenwerking beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, gedateerd op 14 januari 2015. Daarin werd de werknemer een beëindigingsvergoeding toegekend van € 450.000,00, te betalen op 1 augustus 2015.

Vertrekregeling bij financiële ondernemingen

Na het sluiten van deze overeenkomst trad met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking. Deze wet bepaalt o.a. dat vertrekregelingen worden gemaximeerd op een bruto vast jaarsalaris, veel meer dan de afgesproken € 450.000,00. Van de € 450.000,00 wilde Rabobank slechts het jaarsalaris van € 163.555,32 voldoen.

Kort geding herstel van de dienstbetrekking

De werknemer vorderde in kort geding

  • betaling van € 450.000,00,
  • danwel herstel van de dienstbetrekking tot (tenminste) 21 maanden.

Sancties bij nietigheid beëindigingsvergoeding

Rabobank voerde o.a. aan dat als zij tot betaling zal overgaan, zij te maken zal krijgen met door de DNB op te leggen sancties en maatregelen en dat zij, zodra zij bekend werd met de nietigheid van de bedongen beëindigingsvergoeding, direct de werknemer hierover heeft geïnformeerd.

Rechtszekerheidsbeginsel en de beëindigingsvergoeding

De voorzieningenrechter stelde voorop dat partijen er gezamenlijk van uit gingen dat de overeengekomen beëindigingsvergoeding

  • niet strijdig was met de wet,
  • maar als gevolg van de latere inwerkingtreding van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen wel met artikel 1:125 Wft.

Dwingend recht en het rechtszekerheidsbeginsel

Dat is een dwingende wetsbepaling. Zo’n artikel kan alleen buiten toepassing blijven als het artikel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en/of de terugwerkende kracht van dit artikel in dit geval in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Ontslagvergoeding is eigendom

Volgens de rechter heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Onder eigendom valt ook het recht op uitkering van een geldsom. Een inmenging door de overheid is aan regels gebonden. Omdat het wetgevingsproces van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen was vertraagd en pas op 7 februari 2015 met terugwerkende kracht in werking is getreden, was een in het wetsvoorstel opgenomen overgangsregeling niet aangepast. Dat vond de rechter een ongewenst scenario. Om die reden moest het het huidige artikel 1:125 Wet financieel toezicht in dit geval buiten toepassing blijven. Dat Rabobank mogelijkerwijs te maken krijgt met door de DNB op te leggen sancties en maatregelen komt voor risico van Rabobank. Rabobank werd veroordeeld om de € 450.000,00 te voldoen.

Deze uitspraak bevestigt dat het lastig is om onder een vaststellingsovereenkomst uit te komen, vooral als de werknemer vooraf juridisch advies heeft gehad.

advocaat Ontslagvergoeding voor personeel werkzaam bij een bank amsterdamContact met advocaat ontslagvergoeding Amsterdam

Voor vragen en juridisch advies over ontslagvergoeding, waaronder de transitievergoeding en de billijke vergoeding, ook voor personeel werkzaam bij een bank, kunt u contact opnemen met onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders.

Call Now Button