Ontslag Amsterdam

avatar

Ontslagrecht advocaat Amsterdam

Ontslag Amsterdam ontslagrecht advocaat

Advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Als ontslag advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in alle vormen van ontslag. Sinds 1997 geeft onze specialist ontslagrecht in Amsterdam juridische hulp en advies bij ontslag. Ontslag heeft grote gevolgen. Men kan echter niet ‘zomaar’ worden ontslagen. Een werknemer heeft ontslagbescherming. Daarvoor moet er een goede, redelijke ontslaggrond zijn. Ontslag betekent immers het einde van de arbeidsovereenkomst: geen werk meer en soms, zoals bij ontslag op staande voet of ernstig verwijtbaar gedrag, ook geen WW. Daarom beoordeelt de kantonrechter of het UWV of het ontslag terecht is verzocht.

Ontslag AmsterdamOntslag in Amsterdam?

Voor informatie en juridisch advies over ontslag in Amsterdam kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij staan werkgevers en werknemers sinds 1997 bij in ontslagzaken bij de kantonrechter in Amsterdam en in het hele land. Ontslag wordt ook opzegging genoemd. De Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek) biedt diverse vormen van opzegging als gevolg waarvan een werknemer gedwongen moet vertrekken. Als ontslag advocaten in Amsterdam zijn wij specialist in juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij alle voorkomende vormen van ontslag:

Ontslag op staande voet wegens een dringende reden

Ontslag op staande voet betekent het onmiddellijk einde van het arbeidscontract. Deze vergaande vorm van opzeggig van een arbeidsovereenkomst is in het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen (dringende reden), zoals:

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen voor werknemers bij de kantonrechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle ontslagvoorwaarden is voldaan, zoals het bestaan van een dringende, onverwijld medegedeelde ontslagreden aan de werknemer. Krijgt de werkgever ongelijk, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand en moet de werkgever mogelijk een billijke vergoeding betalen.

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan ook in overleg, met wederzijds goedvinden, eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Een ontslagovereenkomst is mogelijk als partijen on speaking terms zijn, samen men een arbeidsconflict kunnen oplossen of als het bedrijf economisch in zwaar weer verkeert. Soms gaat mediation vooraf aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging, zoals de einddatum en een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Het initiatief voor de ontslagovereenkomst moet bijvoorbeeld afkomstig zijn van de werkgever.

Rechter of het UWV in Amsterdam

Komen partijen er zelf niet uit, of ligt overleg minder voor de hand gezien de ernst van de situatie, dan  kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever of werknemer worden beëindigd door de rechter, of door het UWV. In beide gevallen kan de werknemer verweer voeren tegen het verzochte ontslag. De reden voor het ontslag bepaalt of de kantonrechter of het UWV moet worden ingeschakeld.

ontslag amsterdamOntslagvergunning aanvragen bij het UWV

Een werkgever kan in bepaalde gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De procedure bij het UWV neemt enkele weken in beslag. De werkgever kan de vergunning digitaal (werkgeversportaal) aanvragen op de website van het UWV. De reden van ontslag moet worden onderbouwd met bijvoorbeeld jaarstukken van de afgelopen 3 jaar en een prognose van de accountant, ofwel, bij langdurige ziekte, een verklaring van de bedrijfsarts. De werkgever moet ook aantonen dat hij genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Als bij cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan behandelt deze de ontslagaanvraag.

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

Vaak stelt het UWV voorwaarden aan de toestemming, zoals de eis dat binnen 26 weken niet een nieuwe werknemer voor dezelfde werkzaamheden mag worden aangenomen. Is de toestemming ontvangen, dan mag de werkgever met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de maand. In de CAO kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is:

korter dan 5 jaar1 maand
 5 tot 10 jaar  2 maanden
 10 tot 15 jaar  3 maanden
 15 jaar of langer  4 maanden

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter in Amsterdam

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan alleen in een procedure bij de rechtbank aan de hand van een ingediend verzoekschrift. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat betekent dat de rechter uitsluitend ontslag kan verlenen op de gronden die de wet noemt. Dat kan alleen in de volgende gevallen:

  1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
  2. Regelmatig ziek zijn;
  3. Disfunctioneren;
  4. Verwijtbaar handelen;
  5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
  6. Verstoorde arbeidsverhouding;
  7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers en managers).

Tenslotte kan een werkgever ontbinding aanvragen wegens wanprestatie.

Tijdens de zitting kan het voorkomen dat rechter met de advocaten onderzoekt of een andere oplossing mogelijk is, zoals mediation of een schikking.

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. c, d en e worden vaak aangevoerd. De werkgever moet dit goed motiveren aan de hand van een opgebouwd dossier. Disfunctioneren bijvoorbeeld, wordt alleen aangenomen als blijkt dat de werkgever de werknemer op disfunctioneren heeft gewezen, en de werknemer in de gelegenheid is gesteld om het functioneren te verbeteren, door middel van coaching of een verbetertraject.

De werknemer mag in de ontbindingdprocedure verweer voeren. Als de rechter het verzoek tot ontbinding toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan tevens, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Alleen bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden, ontslag tijdens de proeftijd en na afloop van een contract voor bepaalde tijd, hoeft de werkgever geen toestemming te vragen aan de kantonrechter of het UWV.

Ontslagvergoeding

Normaalgesproken heeft een werknemer die 2 jaar of langer in dienst geweest bij een werkgever recht op een vergoeding bij ontslag, een transitievergoeding en in uitzonderingsgevallen een billijke vergoeding.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen dit instellen bij het gerechtshof. Het gerechtshof kan:

  • herstel van de arbeidsovereenkomst opleggen,
  • de arbeidsovereenkomst ontbinden
  • of een billijke vergoeding toekennen.

Contact met specialist (advocaat) ontslagrecht in Amsterdam

Onze ontslagrecht advocaten te Amsterdam geven gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Wij kunnen als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht u bij (een voorgenomen) opzegging juridisch advies geven en verder bijstaan in de ontslagprocedure. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam voor meer informatie. 

Call Now Button