Advocaat ontslagrecht Amsterdam

avatar

Ontslagrecht advocaat Amsterdamarbeidsconflict Advocaat ontslagrecht Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist op het gebied van arbeidscontracten en procedures over ontslag. De arbeidsrecht- en ontslagrecht advocaten van ons kantoor treden op voor zowel de werkgever als de werknemer.

Ontslag in het arbeidsrecht kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door automatische afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ook kan een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen. Natuurlijk zijn er ook minder vrijwillige vormen van ontslag mogelijk, zoals ontslag op staande voet, opzegging van het arbeidscontract met toestemming van het UWV of ontbinding van het contract door de kantonrechter. Ook kan een werknemer door de curator worden ontslagen als een bedrijf failliet gaat.

Tenslotte kunnen werkgever en werknemer het ook eens worden over een bepaalde manier van ontslag met wederzijds goedvinden, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarnaast zijn er minder vergaande maatregelen, zoals inhouding van salaris of schorsing.

Opzegging na toestemming van het UWV Werkbedrijf

Opzegging na toestemming van het UWV WerkbedrijfDe ontslagvergunning wordt door de werkgever aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf. De werkgever moet deze ontslagaanvraag onderbouwen bij  ziekte langer dan twee jaar of bij bedrijfseconomische omstandigheden.

Na het verkrijgen van de vergunning kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De opzegtermijn is gerelateerd aan de duur van de arbeidsovereenkomst ten tijde van de opzegging en bedraagt bij een duur van het dienstverband van korter dan 5 jaar: 1 maand, 5 – 10 jaar: 2 maanden, 10 – 15 jaar: 3 maanden, langer dan 15 jaar: 4 maanden. In een aantal gevallen is opzegging door de werkgever onmogelijk:

  • De eerste twee jaar van ziekte
  • De periode van zwangerschap tot en met zes weken na het einde van het zwangerschapsverlof
  • De duur van het lidmaatschap van de ondernemingsraad
  • Wegens discriminerende redenen
  • Wegens het lidmaatschap van een vakbond.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechterOntbinding door de kantonrechter is mogelijk met behulp van onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam als er geen sprake is van een bedrijfseconomische reden of arbeidsongeschiktheid korter dan twee jaar. De kantonrechter onderzoekt of de volgende gronden voldoende zijn voor ontslag:

 

(c) regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering,

(d) disfunctioneren van de werknemer,

(e) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer,

(f)  werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar,

(g) verstoorde arbeidsrelatie, of

(h) overige omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Een voorbeelden voor deze laatste grond is detentie of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning. De werkgever moet voldoende dossier hebben om de gronden te kunnen bewijzen.

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Einde contract voor bepaalde tijd

contract voor bepaalde tijdDe arbeidsovereenkomst kan twee keer verlengd worden mits de totale contractsduur niet meer bedraagt dan drie jaar. Bij deze wijze van beëindiging arbeidsovereenkomst is geen toetsing door het UWV of de kantonrechter nodig.
Bij een derde verlenging, of indien de contractsduur méér dan drie jaar is, wordt de arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dan is bij beëindiging inschakeling van het UWV of de kantonrechter vereist.

Ontslagrecht WWZ

Is de eerste arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 afgesloten dan gaan de arbeidsovereenkomsten twee jaar na de ingangsdatum van de eerste arbeidsovereenkomst automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een werkgever mag maximaal twee keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden, dus in totaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvan de eerste is ingegaan op of na 1 juli 2015, zijn opeenvolgend als er minder dan zes maanden tussen zit. De cao mag niet afwijken van deze tussenperiode. Dit is ook van toepassing als de eerste arbeidsovereenkomst is ondertekend vóór 1 juli 2015, maar ingaat op of na juli 2015. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is bepalend.

Uitzonderingen gelden voor leerlingen in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleiding) of als de werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt.

Een cao die vanaf 1 juli 2015 nieuw gaat gelden of wordt verlengd mag in bepaalde gevallen afwijken van deze ‘ketenbepaling’.

Aanzegvergoeding bij contract voor bepaalde tijd

Aanzegvergoeding bij contract voor bepaalde tijd AmsterdamBij een aflopende arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer (als er geen uitzendbeding van toepassing is) is de werkgever verplicht om uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan heeft de werknemer recht op vergoeding van een maandsalaris. Als de werkgever te laat is met de aanzegging, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding naar verhouding. Dit geldt niet als de werkgever in zwaar weer verkeert. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan deze vergoeding bij verzoekschrift voor u aanvragen of namens de werkgever verweer voeren. Uit de rechtspraak blijkt dat niet in alle gevallen een dergelijke vergoeding is verschuldigd.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvindenMet het oog op het behoud van rechten op een WW-uitkering, vindt een beëindiging met wederzijds goedvinden plaats ofwel via een ‘formele’ ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (pro forma ontbinding, waarbij inhoudelijk geen verweer wordt gevoerd) of door middel van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens de bedongen proeftijd kan ieder der partijen eenzijdig, zonder opgave van reden, de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen, als een proeftijd in het arbeidscontract is opgenomen. Voor contracten voor bepaalde tijd gelden beperkingen voor een proeftijd beding.

Ontslag op staande voet wegens dringende reden

In geval van een dringende reden kan de arbeidsovereenkomst met directe ingang eenzijdig op staande voet worden beëindigd, zonder dat de opzegbepalingen in acht worden genomen. Hier gelden strenge voorwaarden, zoals diefstal, geweld of werkweigering. De werknemer is verplicht om op korte termijn een verzoekschrift bij de kantonrechter in te laten dienen als hij het ontslag wil laten vernietigen. Uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam hierbij behulpzaam zijn.

Opzegging door de curator bij faillissement

Ook hier gelden de opzegbepalingen.

Werknemer zegt op of dient ontslag in; ontslag nemen

Bij opzegging moet de overeengekomen opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegging vindt altijd plaats tegen het einde van de maand. Wanneer er niets in het arbeidscontract is geregeld over de duur van de opzegtermijn geldt dat men één maand opzegtermijn heeft. Partijen mogen een langere opzegtermijn met elkaar overeenkomen.

Als dat niet afgewacht kan worden kan de werknemer ontslag op staande voet nemen wegens een dringende reden. Dringende reden voor een medewerker zijn bijvoorbeeld als geen salaris wordt betaald. Als het ontslag op staande voet wordt genomen, moet gelijktijdig de dringende reden worden medegedeeld.

Huidig ontslagrecht

Het ontslagrecht is ingrijpend veranderd in 2015. Omdat onze hoogste rechtsprekende instantie, de Hoge Raad, nog niet op alle onderdelen uitspraken heeft gedaan over het nieuwe ontslagrecht zijn sommige zaken over ontslagrecht nog onduidelijk.

Advocaat ontslagrecht AmsterdamContact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Ontslag kan vergaande gevolgen hebben. Voor juridisch advies over ontslagrecht kunt u zich wenden tot onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders.

[ratings]

Call Now Button