Moet DAS advocaat betalen bij ontslagprocedure UWV?

avatar

In kort geding eiste de verzekerde dat DAS Rechtsbijstand de zaak zou overdragen aan een door hem aan te wijzen advocaat.

Rechtsbijstandverzekering

DAS stelde zich echter op het standpunt dat in een procedure bij het UWV geen sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure zoals is bedoeld in de Europese Richtlijn voor Rechtsbijstandsverzekeraars, de Wet op het financieel toezicht (en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013, C-442/12, Sneller/DAS), omdat het UWV een overheidsorgaan is, en dus geen gerecht of overheidsrechter.

Ontslagprocedure bij het UWV

De voorzieningenrechter oordeelde dat betrokkene een spoedeisend belang heeft, omdat de ontslagprocedure bij het UWV al was aangevangen. Verder stelde de rechter vast dat het UWV geen rechterlijke instantie is maar een overheidsorgaan en dat het hier niet gaat om een gerechtelijke procedure. Ook is tegen de beslissing van het UWV geen beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Wel zijn er –beperkte- mogelijkheden om zich tot de civiele rechter te wenden om het ontslag te voorkomen of een vergoeding te krijgen.

Administratieve procedure

Omdat in de Europese en Nederlandse rechtspraak het begrip ‘administratieve procedure’ niet duidelijk is omschreven, kon de rechter geen uitspraak doen en heeft hij aan de Hoge Raad de volgende vraag voorgelegd:

‘Wat wordt verstaan onder het begrip ‘gerechtelijke of administratieve procedure’, en valt de procedure bij het UWV, die volgt op een verzoek van een werkgever om toestemming te verlenen voor opzegging van een arbeidsverhouding (ex artikel 6BBA), onder dit begrip?’

Hoge Raad

Nadat de Hoge Raad deze vraag heeft beantwoord kan de rechter alsnog een oordeel geven. Gevreesd moet echter worden dat de procedure bij het UWV allang zal zijn afgelopen voordat de Hoge Raad hier uitspraak over heeft gedaan, ook omdat de mogelijkheid bestaat dat de Hoge Raad deze vraag zelf niet beantwoordt maar eerst voorlegt aan het Europese Hof van Justitie. Natuurlijk zal die uitspraak voor andere UWV-gevallen wel van belang zijn.

Call Now Button