Advocaat ontslag Amsterdam

avatar

advocaat ontslag amsterdam
Advocaat ontslag Amsterdam: specialist in ontslag

WS Advocaten Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies en gerechtelijke procedures over ontslag. Bent u ontslagen of wil een werkgever iemand ontslaan, dan is het verstandig om meteen contact op te nemen met een gespecialiseerde ontslagadvocaat in Amsterdam. Bij ontslag gelden allerlei voorschriften en wettelijke termijnen, dus wacht niet te lang met het inschakelen van een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Een werknemer ontslaan wegens niet goed functioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of ontslagen worden wegens reorganisatie (‘boventallig’): het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is aan (strenge) regels gebonden. Sinds 1997 geeft WS Advocaten Amsterdam juridische hulp bij ontslag.

Ontslagen worden betekent het einde van een arbeidsovereenkomst: geen werk of mogelijk geen WW uitkering. Daarom is er wettelijke ontslagbescherming. De ontslagregels zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Ook de arbeidsovereenkomst of CAO kunnen hier bepalingen over hebben.

Wanneer mag een werkgever iemand ontslaan?

Er zijn diverse vormen van opzegging/ontslag waardoor een werknemer -meestal gedwongen- moet vertrekken. Onze ontslagadvocaat in Amsterdam geeft als arbeidsrecht specialist advies en rechtshulp als een medewerker wordt ontslagen wegens:

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht mogelijk bij zeer ernstige misdragingen (dringende reden). Het wordt wel een ‘ultimum remedium’ genoemd: het laatste redmiddel als alle andere mogelijkheden al zijn geprobeerd. Meestal gebeurt dat in een gesprek (hoor en wederhoor) en vervolgens in een ontslagbrief of mail. Omdat dit ingrijpende gevolgen heeft, is ontslagen worden op staande voet aan veel regels gebonden.

Dringende reden

Eerst moet er sprake zijn van een dringende reden. Voorbeelden van een dringende reden kunnen zijn:

  • werkweigering
  • geweld op het werk
  • fraude of diefstal

Voorbeelden zijn genoemd in de wet, artikel 7:678 lid 1 BW. Daarin gaat het om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet hoeft te laten voortduren. Omdat er geen ontslagbescherming is, moet ontslag op staande voet aan veel voorwaarden voldoen. Zo moet de werkgever het verwijt kunnen bewijzen.

Onverwijld opzeggen en ontslagreden mededelen

Ook moet de werkgever ‘onverwijld’ (meteen) opzeggen als deze situatie zich voordoet. De werkgever moet de dringende ontslagreden ook meteen en duidelijk kenbaar maken aan de ontslagen werknemer, zodat de werknemer weet waar hij aan toe is. Hij kan dan ook meteen juridisch advies vragen aan een in ontslagrecht gespecialiseerde jurist.

Bezwaar tegen ontslag op staande voet

Dat is nodig zodat een ontslagen werknemer binnen 2 maanden bezwaar kan laten maken tegen ontslag op staande voet. Dat gaat middels een verzoekschrift dat een advocaat ontslagrecht bij de rechtbank indient. De kantonrechter Amsterdam of elders controleert dan achteraf of aan alle wettelijke voorwaarden voor ontslag is voldaan.

Is het ontslag niet rechtsgeldig, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan kan de rechter de opzegging op staande voet op verzoek van een ontslagadvocaat vernietigen. Bij vernietiging van de opzegging moet het achterstallige loon worden doorbetaald, vaak vermeerderd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging (tot 50%). De medewerker wordt dan wedertewerkgesteld en het arbeidscontract is hersteld.

Schadevergoeding bij ontslag op staande voet

Wil de ontslagen werknemer niet meer bij deze werkgever werken, dan kan  de advocaat ontslagrecht de rechter vragen om een schadevergoeding, zoals een billijke vergoeding, de transitievergoeding en de opzegvergoeding.

Klik hier voor meer informatie over ontslag op staande voet.

 advocaat ontslag AmsterdamVaststellingsovereenkomst

In overleg, dus met wederzijds goedvinden, kan een arbeidscontract  eindigen. Dat gebeurt door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst).

Met wederzijds goedvinden

Als partijen on speaking terms zijn, samen een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf bijvoorbeeld in zwaar weer verkeert, mag een werknemer met een ontslagaanbod akkoord gaan.

De ontslagovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging. Een beëindigingsovereenkomst moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Zo mag een medewerker niet ernstig verwijtbaar handelen, of zelf zijn baan willen opzeggen.

Onze advocaten adviseren en onderhandelen dagelijks over vaststellingsovereenkomsten. Veel voorkomende onderwerpen in een VSO zijn:

Klik hier voor meer informatie over de vaststellingsovereenkomst

Rechter of het UWV? Ontslagreden bepaalt de instantie

Ook kan de rechter of het UWV de arbeidsovereenkomst beëindigen. In beide gevallen kan de advocaat ontslagrecht van WS Advocaten Amsterdam werkgever of werknemer vertegenwoordigen.

advocaat ontslag AmsterdamOntbinding door de kantonrechter

De kantonrechter kan een arbeidscontract ontbinden. De redenen voor ontbinding staan in de wet. Het gaat meestal om persoonlijke redenen, zoals regelmatig ziek zijn. Maar in de meeste gevallen gaat het om disfunctioneren als de werknemer ongeschikt is voor het werk, ondanks een verbetertraject. Een andere veel voorkomende reden is verwijtbaar handelen – zoals alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen of niet meewerkt aan zijn re-integratie bij ziekte. Een verstoorde arbeidsverhouding of ernstige vertrouwensbreuk die duurzaam is, wordt ook vaak aangevoerd als ontslagreden. Uiteraard besluit ook hier de rechter of om deze reden iemand moet worden ontslagen. Het verzoek zal o.a. worden afgewezen als de werkgever helemaal geen dossier heeft. U kunt zich dus ook hier laten vertegenwoordigen door een van onze ervaren ontslagadvocaten in Amsterdam.

De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Klik hier voor meer informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning door het UWV

Ook dit betreft een schriftelijke ontslagprocedure op verzoek van de werkgever. Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning) met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Een werkgever kan ontslag aanvragen wegens:

  • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
  • bedrijfseconomische oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een reorganisatie met een sociaal plan.

Klik hier voor meer informatie over de ontslagvergunning.

Hoger beroep in ontslagzaken

Alleen advocaten mogen hoger beroep instellen of verweer voeren in een ontslagprocedure bij het gerechtshof Amsterdam (of een ander gerechtshof). Bij hoger beroep behandelt een gerechtshof de ontslagzaak van de kantonrechter opnieuw. Ook hier kunt u een beroep doen op WS Advocaten.

advocaat ontslag amsterdam Contact met gespecialiseerde ontslag advocaat in Amsterdam

U bent ontslagen of dreigt te worden ontslagen? Onze ontslag advocaat te Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam voor meer informatie over ontslag en opzegging. 

[ratings]

Call Now Button