Ontslag voor onprofessionele leraar?

avatar

Verstoorde arbeidsverhouding met leerkracht

Een leraar van een basisschool die zich onprofessioneel en onbetamelijk had gedragen en daarbij grenzen had overschreden, mag niet worden ontslagen. De werkgever had beroep gedaan op een ernstige verstoring van de arbeidsverhouding, de zogenaamde g-grond (artikel 7:671b en 7:669 BW).

Uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 5 februari 2016 blijkt dat het belangrijk is dat een werkgever de juiste grond aandraagt voor het verzoek om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Leraar

De kantonrechter vond niet dat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding, omdat er niet eerder sprake is geweest van wezenlijke kritiek op de leerkracht. Ook was het bekend dat er problemen waren met het

  • bewaken van de afstand met zijn leerlingen,
  • het omgaan met en beheersen van emoties
  • en het vinden van een goede balans tussen werk en privé,

een al jaren bestaande situatie.

Begeleiding en verbeteringstraject

De school had niets met deze aandachtspunten gedaan, behalve dit te bespreken met de leerkracht. De school heeft verder geen initiatief genomen, zoals het aanbieden van begeleiding terwijl verbetering op die punten wel nodig was:

‘Onder die omstandigheden had naar het oordeel van de kantonrechter van de Vereniging als goed werkgever, op basis van het bepaalde in artikel 7:611 en inmiddels vanaf 1 juli 2015 ook 7:611a BW, (meer) begeleiding mogen worden verwacht. Niet uitgesloten is de het in de zomer van 2015 ontstane grensoverschrijdende situatie met specifieke begeleiding had kunnen worden voorkomen’.

Grenzen overschrijden

Ook toen bekend werd dat er grenzen waren overschreden, heeft dit tot niet meer geleid dan een gesprek hoewel er verdere hulp en begeleiding nodig was. De leraar had hulp heeft gezocht via zijn huisarts, die hem had doorverwezen.

Dat de leraar (toch) een sms had gestuurd en niet direct open kaart had gespeeld, was onvoldoende voor de conclusie dat er geen basis meer zou zijn voor voortzetting van het dienstverband.

Ongeschikt voor functie als leerkracht

De kantonrechter merkte op dat de school eigenlijk meende dat de

  • leraar ongeschikt is voor zijn functie als leerkracht,
  • maar dit niet als ontslaggrond had aangevoerd.

Maar zelfs al dit wel als grondslag zou zijn aangevoerd, had dit volgens de kantonrechter niet tot ontslag kunnen leiden:

‘Een werkgever die zich op ongeschiktheid van zijn werknemer beroept, behoort de werknemer daarvan immers tijdig in kennis te stellen en hem in voldoende mate in de gelegenheid te stellen zijn functioneren te verbeteren, terwijl de ongeschiktheid niet het gevolg mag zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Hier ligt dus een taak voor de Vereniging als werkgever’.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Het verzoek tot ontbinding werd afgewezen en de school werd veroordeeld om de leraar die onprofessioneel had gehandeld in staat te stellen zijn werkzaamheden te hervatten.

advocaat-ontslag-amsterdam

Call Now Button