Ontslag bij niet voldoen aan verzwaarde functie eisen na verbeterplan?

avatar

Ontbinding arbeidscontract wegens disfunctioneren advocaat ontslag in Amsterdam

Ontbinding arbeidscontract wegens disfunctioneren

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over functie-eisen en ontslag. Het komt voor dat een werkgever het niveau van een bepaalde afdeling wil verhogen om efficiënter te kunnen werken. Aan de werknemers worden dan eisen gesteld die aanvankelijk in het arbeidscontract bij indiensttreding nog niet aan de orde waren. Kan een werknemer volgens het arbeidsrecht worden ontslagen als hij aan die nieuwe eisen niet voldoet? Rechtbank Gelderland heeft op 15 juni 2016 een uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever een werknemer kan ontslaan als deze niet voldoet aan verzwaarde eisen.

Praktijkexamen werknemer

In het kader van een te maken efficiëntieslag had de werkgever een uitgebreid Plan van Aanpak opgesteld met een ontwikkelingsplan om het niveau op de afdeling te verhogen. De werknemer kreeg o.a. een leerboek met een huiswerkopdracht. Ook moest hij een opleiding volgen. De betrokken werknemers werden getest door middel van een praktijkexamen. Omdat de werknemer dit niet haalde, verzoekt de werkgever dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden.

Ontslag wegens disfunctioneren in het arbeidsrecht

Volgens de werkgever laat het functioneren van werknemer te wensen over. Een terugkerend thema is dat hij beter kan dan hij laat zien.

De kantonrechter overweegt dat een door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren in zijn algemeenheid aan zware eisen moet voldoen.

Verzwaarde functie-eis

Dat werknemer zoveel mogelijk de werkzaamheden, zoals het stellen van de machine, zelfstandig moest gaan uitvoeren betrof volgens de rechter een nieuwe functie-eis die niet eerder van hem verlangd werd. Op deze wijze heeft de werkgever naar het oordeel van de kantonrechter de functie eisen van werknemer verzwaard. Van een normaal van een werknemer te vergen ‘meegroeien in de functie’ kan in deze situatie niet meer worden gesproken.

Disfunctioneren en goed werkgeverschap in het arbeidsrecht

Het eenzijdig instellen van een geheel in eigen beheer te houden examen is volgens de kantonrechter niet zonder meer een adequaat en redelijk middel om te beoordelen of een werknemer wel of niet op een voldoende niveau functioneert. Daarmee heeft de werkgever naar het oordeel van de kantonrechter niet voldaan aan de eis van objectieve maatstaven bij het afnemen van een examen.

Eenzijdige functiewijziging door de werkgever

Indien de werkgever door het verscherpen van de functie-eisen in het kader van een kwaliteits- en efficiëntieslag de lat voor een of meer of een groep werknemers hoger wil leggen is een dergelijke eenzijdige functiewijziging (althans wijziging van de functie-eisen) enkel binnen de grenzen van goed werkgever- en werknemerschap mogelijk. Daarbij dient te worden voldaan aan de vereisten die zijn geformuleerd in de arresten Taxi Hofman en Stoof/Mammoet. Dit had de werkgever nagelaten.

De kantonrechter gebood dat de werknemer in de functie van Operator te werk wordt gesteld.

Wijzigingsvoorstel

Uit deze uitspraak blijkt dat een verbetertraject alleen acceptabel is als het voldoet aan de normen van zorgvuldigheid als onderdeel van goed werkgeverschap. Als het gaat om verzwaarde eisen waardoor de functie wordt gewijzigd, moet de werkgever eerst een wijzigingsvoorstel doen. Om te beoordelen of het wijzigingsvoorstel van de werkgever redelijk is moet naar alle omstandigheden van het geval gekeken worden waaronder:

  • de aard van de gewijzigde omstandigheden,
  • de aard en ingrijpendheid van het wijzigingsvoorstel
  • en de positie van de betrokken werknemer.

Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over functiewijziging en disfunctioneren werknemer

advocaat arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst-advocaat-gratis-juridisch-advies-amsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over functiewijziging en disfunctioneren kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

 
advocaat amsterdam