Ontslag of vaststellingsovereenkomst?

avatar

Ontslag en vaststellingsovereenkomst advocaat Amsterdam
Ontslag en vaststellingsovereenkomst: advocaat Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst. Ontslag is mogelijk door de kantonrechter, die een arbeidsovereenkomst ‘formeel’ kan ontbinden, vooral voor het recht op een WW uitkering door het UWV. Dat kan alleen als partijen het met elkaar eens zijn over het ontslag.

Er wordt dan inhoudelijk geen verweer gevoerd tegen het door de werkgever verzochte ontslag, en het ontslag wordt automatisch verleend. Vroeger was dat gebruikelijk, maar tegenwoordig kan ontslag ook door een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, een vaststellingsovereenkomst of vso. Is het dan nog wel nodig om naar de rechter te stappen?

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Verzoek ontslag aan de rechter door werkgever

Dat kan als de werkgever en de werknemer het er samen al over eens zijn dat de werknemer vertrekt. De werkgever dient dan een van te voren afgesproken verzoek in, en de werknemer verzet zich er niet tegen. De Kantonrechter doet dan een uitspraak zoals de werkgever dat heeft verzocht. Dit is vooral bedoeld om de kansen op een WW-uitkering zo groot mogelijk te maken. Ook ligt dan

 • de einddatum
 • en de te betalen vergoeding
 • in een rechterlijke uitspraak vast.

Als de werkgever niet betaalt, kan de werknemer de uitspraak via de deurwaarder executeren.

Sinds de wetswijzigingen per 1 juli 2015 is de kantonrechter echter bij elk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dus ook een ‘formeel’ verzoek, gebonden aan

 • de wettelijke termijn waarop hij de arbeidsovereenkomst ontbindt
 • en de hoogte van de vergoeding die hij aan de werknemer mag toekennen.

Daarmee lijkt het einde van de formele ontbinding, waarbij partijen zelf de einddatum en vergoeding konden bepalen, waarbij de rechter zich bij aansloot, in zicht.

Beschikking ontslag

Rechtbank Overijssel heeft op 30 juli 2015 bepaald dat er niet zomaar een ontslagbeschikking meer wordt afgegeven als werknemer en werkgever het over de voorwaarden om uit elkaar te gaan (met name einddatum en vergoeding) eens zijn.

Ontslag voor leerkracht basisonderwijs

Het betrof een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst was als leerkracht basisonderwijs. De werkgever en werknemer hadden de rechtbank samen gevraagd om de arbeidsovereenkomst ‘formeel’ te ontbinden per 1 januari 2016 en een vergoeding toe te kennen van € 23.000,00 bruto. De Kantonrechter bepaalde een mondelinge behandeling. Toen partijen daarvan uitstel vroegen, heeft de kantonrechter de zaak schriftelijk afgedaan.

Ontbindingstermijn arbeidsovereenkomst

Volgens de Kantonrechter was het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden met de door partijen verzochte datum niet mogelijk: volgens artikel 7:671b lid 8 BW moet de kantonrechter (sinds 1 juli 2015) de ontbinding immers uitspreken ‘met inachtneming van de opzegtermijn onder aftrek van, kort gezegd, de behandelduur van de ontbindingsprocedure tegen het einde van de maand’, aldus de kantonrechter. 

De kantonrechter vond dat de wettekst ‘de kantonrechter bepaalt’ weinig ruimte laat voor een afwijkende ontbindingstermijn. De kantonrechter op 31 oktober 2015 als ontbindingsdatum, een andere datum dan partijen hadden gevraagd.

Gezamenlijk ontslagverzoek

Omdat partijen gezamenlijk om ontbinding per 1 januari 2016 hadden gevraagd, oordeelde de kantonrechter dat

 • een door hen gewenste datum, die afwijkt van het systeem,
 • gezien de parlementaire geschiedenis niet is toegestaan.

Bovendien blijkt uit de parlementaire geschiedenis

 • dat de wetgever geen voorstander is van pro-forma procedures
 • vanwege de onnodige belasting van de rechterlijke macht.

Dat kan volgens de rechter eenvoudig worden opgelost door een vaststellingsovereenkomst:

‘Als partijen het eens zijn over ontslag kan de arbeidsovereenkomst, zonder tussenkomst van de rechter, met wederzijds goedvinden worden beëindigd’.

De Kantonrechter oordeelde: ‘Het verzoek lijkt derhalve te moeten worden afgewezen. De kantonrechter zal evenwel een mondelinge behandeling plannen om dit met partijen te bespreken’.

Ontslagvergoeding voor leerkracht

Verder overwoog de Kantonrechter dat ook de aangeboden vergoeding niet kan worden toegewezen.

De kantonrechter merkte op dat hij slechts twee soorten vergoedingen toe mag kennen,

Een transitievergoeding was niet verzocht. Een billijke vergoeding aan een werknemer is alleen mogelijk voor een geval waarin sprake is van

 • ernstig verwijtbaar handelen
 • of nalaten van de werkgever.

Nu daar geen sprake van is, zou ook dit deel van het verzoek moeten worden afgewezen.

Rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst

Enkele kantonrechters hebben dit opgelost door in de uitspraak melding te maken van de tussen partijen op dit punt getroffen regeling: de rechtbank ontbindt dan de arbeidsovereenkomst en ‘verstaat’ dat de overeengekomen vergoeding wordt opgelegd.

Omdat dit geen veroordeling inhoudt, is de vraag of deze uitspraak kan worden geëxecuteerd als de werkgever in gebreke blijft. Hoe dan ook zal de ‘ouderwetse’ formele ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter steeds vaker vervangen worden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tussen werknemer en werkgever, waardoor tegenwoordig de meeste arbeidscontracten eindigen.

Ontslag en vaststellingsovereenkomst advocaat AmsterdamAdvies over ontslag en vaststellingsovereenkomst door advocaat in Amsterdam centrum

Neem voor juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

[ratings]

Call Now Button