Geen ontslag ondanks onbevoegd gebruik Suwinet

avatar

Ontslag op staande voet wegens inzien databanken?

Advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam over ontslag op staande voet

Mag een medewerker op staande voet worden ontslagen als deze, tegen de regels in, misbruik maakt van een databank van de werkgever? Gerechtshof Den Haag heeft hier op 26 september 2017 een uitspraak over gedaan. Werknemer was bij SVB in dienst als Senior Medewerker Serviceteam. Tijdens het werk raadpleegde hij talloze keren het Suwinet, een databank in samenwerking met onder meer UWV, GBA en GSD waarin o.a. de vertrouwelijke inkomensgegevens zijn geregistreerd alsmede hun eventuele partner en kinderen. Dit gebeurde over een periode van ongeveer anderhalf jaar, waarbij 350 keer vertrouwelijke gegevens, waaronder inkomensgegevens, zijn opgevraagd van zeven adressen in de straat waar de medewerker ook zelf woont. Al deze raadplegingen hielden geen verband met het werk. Dit kwam aan het licht bij een steeksproefsgewijs onderzoek naar eventueel oneigenlijk gebruik van Suwinet. De medewerker werd geschorst en vervolgens op staande voet ontslagen.

Oneigenlijk gebruik van Suwinet

De kantonrechter oordeelde in eerste instantie dat het ontslag terecht was gegeven. Hiervan kwam de medewerker in hoger beroep. Het Gerechtshof overwoog dat de medewerker 19 jaar onafgebroken bij SVB gewerkt en steeds goed heeft gefunctioneerd. SVB had na de invoering van Suwinet een mail aan haar medewerkers gestuurd waarin zij heeft gewaarschuwd dat Suwinet slechts mag worden geraadpleegd voor professionele doeleinden en dat het oneigenlijk gebruik van Suwinet zal leiden tot het treffen van disciplinaire maatregelen. Verder had SVB in het beginscherm van Suwinet vermeld: “Alleen personen opzoeken als dat mag en nodig is voor het uitvoeren van uw functie” met een link  naar de Volledige gebruikersvoorwaarden.

Privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens

Het Hof vond dit echter niet voldoende voor het ontslag op staande voet. Daarvoor overwoog het Hof dat SVB haar medewerkers niet op regelmatige basis instrueerde en coachte bij hun dagelijkse en veelvuldige omgang met privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. Daarmee was niet concreet gemaakt welk gedrag wel en niet door de beugel kan. Het hof nam aan dat de medewerker ‘uit pure nieuwsgierigheid’ in die gegevens heeft gekeken:

‘Zeker van een werkgeefster als SVB, een organisatie met een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid waar zich de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van vrijwel alle in Nederland wonende personen bevinden dan wel toegankelijk zijn en daarmee dagelijks veelvuldig wordt gewerkt, mag worden gevergd dat zij haar medewerkers op structurele basis voorlicht, onderricht en begeleidt bij het omgaan hiermee, hen waarschuwt voor de eventuele verleiding om de onder een muisklik voortdurend tot hun beschikking staande gegevens zonder zakelijke noodzaak te bekijken en dat zij hen regelmatig inscherpt en inprent waar de grenzen liggen’.

ontslag advocaat amsterdam

Reglementen, gedragscodes en andere arbeidsrechtelijke regelingen

Naar het oordeel van het hof heeft SVB dit onvoldoende gedaan. Ook stond in de reglementen, gedragscodes en andere regelingen niet vermeld dat het zonder zakelijke noodzaak raadplegen van Suwinet zou (kunnen) leiden tot ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet was in dit specifieke geval een te zwaar middel.

Waarschuwing of het aanvragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Deze uitspraak geeft wederom aan, dat ontslag op staande voet door de rechter zeer kritisch wordt bekeken. Ontslag op staande voet komt eigenlijk alleen nog maar aan de orde als er geen andere mogelijkheden zijn. In dit verband wijst het hof op het geven van een waarschuwing of het aanvragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een andere mogelijkheid is om de medewerker op non-actief te stellen en het salaris niet meer te betalen. Kortom, ontslag op staande voet is alleen nog mogelijk bij apert verwijtbaar gedrag.

Ambtenarenrecht

In het ambtenarenrecht is dit volstrekt anders. Er zijn diverse uitspraken bekend van de Centrale Raad van beroep, waarin strafontslag van een ambtenaar wegens het inzien van databanken, met name Suwinet, is goedgekeurd. De uitspraak van gerechtshof Den Haag geeft aan dat dit in het arbeidsrecht anders ligt: alleen als duidelijk is opgenomen in de voorschriften dat overtreding van de reglementen leidt tot ontslag op staande voet, weet de werknemer waar hij aan toe is. Dit laat onverlet de overweging van de kantonrechter, dat iedere medewerker dient te beseffen dat het ongeoorloofd inzien van databanken tot maatregelen kan leiden. Ontslag op staande voet was volgens het hof echter een stap te ver, mede gezien de verstrekkende gevolgen daarvan.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

Call Now Button