Ontslag statutair directeur en bestuurder Amsterdam

avatar

ontslag statutair directeur bestuurder Amsterdam Advocaat
Advocaat voor bestuurder en statutair directeur Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert over de rechten en plichten van de bestuurder en statutair directeur, met name bij ontslag. Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij conflicten met een statutair directeur. Deze heeft als bestuurder een andere rechtspositie dan een ‘gewone’ werknemer in het arbeidsrecht. Deze bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of Raad van Commissarissen van een  van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.

Arbeidsovereenkomst met een statutair bestuurder

Daarnaast heeft een statutair directeur doorgaans ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Daardoor is niet alleen het arbeidsrecht maar ook het vennootschapsrecht van toepassing. Welke ontslagregels zijn van toepassing op ontslag van een statutair directeur? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht toe.

Vennootschap en bestuurder / statutair directeur

De bijzondere rechtspositie van de statutair directeur als bestuurder brengt met zich mee dat

  • zowel de vennootschappelijke bepalingen (meestal neergelegd in de oprichtingsakte van de BV of aandelenakte),
  • als (een deel van) de arbeidsrechtelijke bepalingen (op grond van een arbeidscontract)

van toepassing zijn op het ontslag van een bestuurder die tevens directeur is.

Benoeming directeur door Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Uit de vennootschappelijke bepalingen blijkt onder meer dat een bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat de bestuurder heeft aangesteld. Dat is meestal de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Dit betekent dat de bestuurder zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf of de rechtbank vennootschapsrechtelijk ontslagen kan worden.

Vereisten voor geldig ontslag van een directeur van de BV

Bij een dergelijk besluit moeten echter alle:

  • wettelijke
  • en statutaire regels

in acht zijn genomen voor een rechtsgeldig ontslagbesluit. Daarvoor zijn de wet, de statuten, een reglement of de redelijkheid en billijkheid van belang.

Vereisten voor geldig ontslag door de AvA

Zo moet de bestuurder voorafgaand aan het ontslagbesluit:

  • in de gelegenheid gesteld zijn om te worden gehoord en advies te geven aan de BV
  • en moet het besluit met de vereiste meerderheid van stemmen zijn aangenomen
  • door het bevoegde orgaan
  • moet aan alle oproepingseisen van de AvA zijn voldaan

Arbeidsovereenkomst met een statutair directeur

Het uitgangspunt is wanneer een bestuurder door een rechtsgeldig besluit van de vennootschap is ontslagen, meteen van rechtswege de arbeidsovereenkomst ten einde komt. Een ontslagvergunning van het UWV is daarbij niet vereist. Wel moet de beëindiging plaats vinden met inachtneming van een opzegtermijn. Dat is meestal een maand.

Opzegverbod bij ontslag van een statutair directeur

Echter in het geval een bijzonder opzegverbod (bijv. wegens ziekte of zwangerschap) van toepassing is, dan leidt een vennootschapsrechtelijke ontslag niet automatisch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een bestuurder kan – nadat hij zich beschikbaar heeft gehouden voor werk- im dat geval aanspraak maken op doorbetaling van zijn salaris.

Schadevergoeding: billijke vergoeding of transitievergoeding

Ook kan een bestuurder schadevergoeding vorderen wanneer het ontslag niet voldoet aan de regels. Bijvoorbeeld als de vereisten niet in acht zijn genomen, of als er geen redelijke ontslaggrond voorhanden is. De wet geeft een opsomming van de redelijke gronden, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, of: “omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijk niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”.

Terugkeer via de rechter is na ontslag  echter niet mogelijk.

Advocaat statutair directeur bestuurder Amsterdam ontslagVoor meer informatie of juridisch advies over de rechtspositie van een statutair directeur kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button