Kan een werkgever ontslag op staande voet intrekken?

avatar
Advocaat ontslagregeling Amsterdam

Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en het intrekken van ontslag op staande voet. Niet elk ontslag op staande voet houdt stand bij de rechter en soms geeft een werkgever al te snel in een emotionele reactie ontslag aan een werknemer. Als de gemoederen zijn bedaard denkt een werkgever er soms toch anders over. Maar kan een werkgever een ontslag op staande zomaar ongedaan maken? 

Instemming werknemer is nodig bij ongedaanmaking ontslag op staande voet 

De rechter in Amsterdam boog zich in deze zaak over de vraag of het ontslag op staande voet wel of niet ongedaan gemaakt kan worden=. In deze zaak ging het om een werknemer die in een project andere werkzaamheden moest verrichten dan dat hij gebruikelijk gewend was voor zijn functie. De werknemer was het hier niet mee eens en weigerde het werk wat hem werd opgedragen, dit leidde tot een ontslag op staande voet.

Per brief in de gelegenheid gesteld om het ontslag op staande voet in te trekken

Vervolgens heeft werknemer per brief werkgever in de gelegenheid gesteld om het ontslag op staande voet ongedaan te maken binnen een bepaalde termijn. Werkgever heeft hier niet mee ingestemd. Een maand later is werkgever hierop teruggekomen en heeft hij aan de werknemer laten weten dat hij op het verzoek van de werknemer de vernietiging van het arbeidscontract alsnog wil terugdraaien. Het gevolg hiervan volgens werkgever dat de arbeidsovereenkomst vanaf het moment dat de werknemer ontslagen was doorliep. Ook het salaris van die periode werd toegekend aan werknemer. De advocaat van de werknemer heeft aangegeven dat hij tijd nodig heeft om te beslissen of hij eigenlijk wel terug wil keren naar zijn werkgever. Hierop heeft werkgever gezegd dat het ontslag blijft staan, omdat de werknemer nu 2x werk heeft geweigerd.

Ontslag op staande voet is einde contract 

De werknemer ging naar de kantonrechter in Amsterdam. Deze heeft het volgende bepaald. Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen, dit betekent dat het arbeidscontract per direct is opgezegd. Een opzegging (ontslag op staande voet) is een handeling die alleen met toestemming van de werknemer teruggedraaid kan worden. In een eerder stadium heeft de werknemer, de werkgever verzocht om het ontslag op staande voet in te trekken binnen een bepaalde termijn.

De rechter in Amsterdam meende dat die brief die werknemer heeft gestuurd naar werkgever kan worden opgevat als een verklaring van de werknemer dat hij instemt met het terugdraaien van ontslag binnen een bepaalde termijn. Het verzoek van de werknemer is echter per brief afgewezen door werkgever. Ook gaf de werkgever in de brief aan dat het ontslag op staande voet blijft.

De kantonrechter in Amsterdam gaf hierbij aan dat de werkgever in redelijkheid had moeten begrijpen dat daarmee de toestemming om een arbeidscontract terug te draaien van tafel was.

Ontslag op staande voet staat vast en terugdraaien van het ontslag kan niet zomaar

Omdat het aanbod van werknemer om het ontslag te vernietigen is afgewezen door werkgever, mag werkgever er niet meer op vertrouwen dat werknemer na de niet-instemming (door de werkgever zelf), zou instemmen met het terugdraaien van het ontslag.

Het gaat er dus om dat als er een verzoek is gedaan om het ontslag op staande voet terug te draaien binnen een bepaalde termijn en een werkgever dat weigert, er een nieuw aanbod gedaan moet worden waarbij de vereiste is dat beide partijen hiermee instemmen. Terugkomen op een eerder al vervallen aanbod wordt niet gezien als een instemming van één van de partijen.  

Ontslag op staande voet: wedertewerkstelling of schadevergoeding?

Ook boog de rechter in Amsterdam zich over de vraag of een switch‘ in de verzoeken gewijzigd kunnen worden. Werknemer heeft in zijn eerste verzoek aangegeven dat hij het ontslag op staande voet wilde laten vernietigen en zijn baan terug wilde. In het tweede verzoek verzocht de werknemer om een ontslagvergoeding, billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging  

Switchen van baan terug naar vergoeding in de ontslagprocedure

Nadat werkgever het ontslag op staande voet ongedaan wilde maken heeft werknemer in de procedure bij de kantonrechter het eerste verzoek laten vallen. Dit heeft werknemer gewijzigd door middel van een ‘switch’ van vernietiging van ontslag op staande voet naar toekenning van een billijke vergoeding. In plaats van het eerste verzoek werd het nu dus een verzoek om billijke vergoeding toe te kennen en het ontslag op staande te laten staan. De werknemer legt zich dan neer bij het ontslag, maar niet bij de gevolgen daarvan.

De rechter in Amsterdam heeft hierover als volgt geoordeeld 

Toen de werkgever op een later moment alsnog het ontslag wilde terugdraaien, had werknemer het recht op bedenktijd om alsnog een “switch te maken in het eerste verzoek. Dit heeft werknemer dan ook tijdig voor de zitting gedaan. Dit betekent dat werknemer ontvankelijk is in zijn verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding.

De rechter in Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet aan werknemer niet rechtsgeldig is gegeven. Er was geen sprake van een dringende reden.

De werkgever heeft geen officiële waarschuwing gegeven aan werknemer waarin werkgever aangeeft dat bij sprake van werkweigering werknemer ontslagen zou worden. Of de andere werkzaamheden die niet bij de functie van werknemer passen, redelijk waren, doen niet ter zakeNu hiervoor is geoordeeld dat de opzegging van het arbeidscontract niet rechtsgeldig is, is de werkgever ontslagvergoeding en een onregelmatige opzeggingsvergoeding verschuldigd. Daarbij is gebleken dat werkgever verwijtbaar en nalatig heeft gehandeld jegens werknemer, vanwege dit feit wordt er ook een billijke vergoeding toegekend aan werknemer. Ook wordt het concurrentiebeding dat is opgenomen in het arbeidscontract vernietigd wegens het nalatige en verwijtbare handelen van werkgever.

De werkgever had dat alles kunnen voorkomen door tijdig akkoord te gaan met het voorstel van de advocaat van de werknemer. 

Kantonrechter Den Haag: intrekken ontslag mag, maar dan dubbele kostenvergoeding

In een zaak die rechtbank Den Haag behandelde, had een werkgever een maand nadat de ontslagen werknemer een verzoekschrift had ingediend, het ontslag op staande voet ingetrokken. Door de intrekking van het ontslag had de werknemer volgens de rechter bereikt wat hij in rechte verzoekt, namelijk dat de opzegging met terugwerkende kracht geen rechtsgevolg heeft. Hij heeft volgens de rechtbank daarom geen belang meer bij een vernietiging van het ontslag.

Genoodzaakt om een verzoekschrift in te dienen, en dus kosten te maken

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever de werknemer, door het geven van een ontslag op staande voet, echter had genoodzaakt om een verzoekschrift in te dienen, en dus kosten te maken. De werkgever had niet toegelicht waarom zij het ontslag had ingetrokken. De kantonrechter hield het er dan voor dat het ontslag op staande voet (ook) ook in de ogen van de werkgever ten onrechte is gegeven. De kantonrechter zag aanleiding om de proceskosten in dit geval te begroten op € 2.986,00 (twee maal het maximale liquidatietarief in WWZ-zaken). 

Contact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam over intrekken ontslag

Onze advocaat arbeidsrecht ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies in arbeidszaken zoals ontslag op staande voet. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

Kan een werkgever ontslag op staande voet intrekken Amsterdam

Call Now Button