Ontslag op staande voet Amsterdam

Advocaat ontslag op staande voet Amsterdamontslag staande voet Amsterdam Advocaat arbeidsrecht ontslagrecht

Ontslag op staande voet in Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij ontslag op staande voet. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang. Een ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag gaat aanvechten. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Een werkgever mag alleen ontslaan op staande voet als daar een goede dringende reden en een redelijke grond voor is. Een redelijke grond voor ontslag is een ontslag wegens

 • verwijtbaar handelen
 • of nalaten van de werknemer.

Daar valt ook een dringende reden onder, zoals diefstal of werkweigering. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures wegens ontslag op staande voet.

Dringende redenen

Voor de werkgever geldt als dringende reden lid 1 van artikel 7:677 BW:

‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (art 7:678BW). De wet noemt -niet uitputtend- als voorbeeld:

 • wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geeindigd,
 • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden,
 • wanneer hij ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag,
 • wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt,
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerkers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt,
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden,
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt,
 • wanneer hij opzettelijk of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt,
 • wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden bekendmaakt,
 • wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt,
 • wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt,
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Omstandigheden van het geval

Ook al is aan de voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de concrete omstandigheden van het geval met zich mee dat er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Anderzijds kunnen er omstandigheden zijn die hier boven niet zijn genoemd, die wel voldoende zijn voor ontslag op staande voet. De opzegging kan rechtsgeldig zijn, ook al heeft het vergaande gevolgen voor de werknemer. Het is aan de rechter om dat alles -achteraf- te wegen. Als omstandigheden die meewegen kunnen worden genoemd:

 • de aard en de ernst van de gedraging;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

Eisen aan ontslag op staande voet

Voor een succesvol ontslag gelden de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden (zie boven);
 • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en zich tegen het ontslag kan verweren;
 • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Er is wel enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van advies, maar deze is beperkt.

Vernietigen van ontslag door advocaat in Amsterdam

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, is de opzegging op staande voet vernietigbaar. Als de werknemer dit -op goede gronden- binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd bij de kantonrechter inroept, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ook kan aan de werkgever bij een onterecht ontslag op staande voet een billijke vergoeding worden opgelegd. Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan namens u hoger beroep instellen.

Kort geding

Tevens kan de werknemer in kort geding een vordering tot doorbetaling van het salaris instellen en eventueel achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover voorlichten.

Ontslag bij ziekte

Of ontslag op staande voet mogelijk is bij een zieke werknemer, die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, is discutabel. De Hoge Raad heeft in het Vixia Gerrits-arrest in 2004 geoordeeld dat de ‘enkele weigering van de werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven’, onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet. Dat neemt niet weg, dat in combinatie met andere (bijzondere) omstandigheden, wellicht alsnog een dringende reden kan worden aangenomen.

Het is aan te bevelen om een ontslag op staande voet grondig voor te bereiden. Ook de ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit kan achteraf niet met nieuwe argumenten worden aangevuld. Niet altijd is duidelijkheid of de arbeidsovereenkomst door het ontslag wel rechtsgeldig is geëindigd. Later kan blijken dat de werkgever alsnog loon moet betalen en/of de medewerker te werk moet stellen. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de ontslagbrief.

Voor zover vereist

Om dit risico te vermijden doet de werkgever er goed aan om na de opzegging ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter te verzoeken. Uiteraard geldt dat er voldoende redenen moeten zijn om dit te rechtvaardigen. Als dit wordt toegewezen dan vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog plaats. Een mogelijke loonvordering van de medewerker wordt dan alleen toegewezen tot aan het tijdstip van deze ontbinding, als tenminste vast staat dat de arbeidsovereenkomst niet al door het ontslag op staande voet is geëindigd. uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam u hierbij behulpzaam zijn.

Nieuw recht

Sinds 1 juli 2015 gelden de volgende wijzigingen bij onmiddellijke opzegging:

 • De dringende reden moet ‘onverwijld’ (was: ‘gelijktijdig met het ontslag’) worden medegedeeld, dus zo spoedig mogelijk na het ontslag.
 • Het buitengerechtelijke vernietigen van de opzegging door middel van een brief is niet meer mogelijk. Ontslag kan alleen op verzoek door de kantonrechter worden vernietigd. Dat verzoek moet uiterlijk binnen 2 maanden na het ontslag zijn ingediend. Laat men dit na, dan is het ontslag rechtsgeldig.
 • Het is niet meer mogelijk om ‘daadwerkelijk geleden schade’ te vorderen, alleen de ‘gefixeerde schadevergoeding’, d.w.z. het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst had behoren voort te duren, of de termijn dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd bij het in acht nemen van de juiste opzegtermijn. Daarnaast kan de schade die verband houdt met de reden voor ontslag, bijvoorbeeld diefstal van een geldsom, worden verhaald op de werknemer.
 • Tegen de beslissing op het verzoek om vernietiging van de opzegging en tegen een ‘ontbindingsverzoek voor zover vereist’ staat hoger beroep en cassatie open.

Ontslag op staande voet AmsterdamContact met  advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Bij ontslag op staande voet moet er snel gehandeld worden door zowel werkgever als werknemer. Neem tijdig contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet.

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam