Ontslag op staande voet aanvechten

avatar

Ontslag op staande voet aanvechten Ontslag op staande voet aanvechten Amsterdam Advocaat arbeidsrecht ontslagrecht

Ontslag op staande voet aanvechten: hulp van een advocaat

Ontslag op staande voet aanvechten? Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij ontslag op staande voet. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract onmiddellijk. Dit ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag wil aanvechten. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Ontslaan op staande voet mag alleen als daar een goede, dringende reden voor is. Een grond voor ontslag is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zoals:

 • diefstal of
 • werkweigering.

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures als het gaat om het aanvechten van ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet aanvechten Amsterdam Advocaat arbeidsrecht ontslagrecht AmsterdamDringende redenen bij ontslag op staande voet

De dringende reden is omschreven in lid 1 van artikel 7:677 BW:

‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (art 7:678BW). De wet noemt als voorbeeld:

 • valse of vervalste getuigschriften, of opzettelijk valse inlichtingen over de manier waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geeindigd,
 • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid mist,
 • wanneer hij ondanks waarschuwing zich schuldig maakt aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag,
 • wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven,
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerkers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt,
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wet of de goede zeden,
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt,
 • wanneer hij opzettelijk of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt,
 • wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden bekendmaakt,
 • wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt,
 • wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, die de arbeidsovereenkomst hem oplegt,
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Ontslag op staande voet aanvechten Amsterdam Advocaat arbeidsrecht ontslagrechtOmstandigheden van het geval

Uiteraard zijn dit alles voorbeelden en zijn er tal van andere gevallen die een dringende reden kunnen opleveren. Maar ook al is aan de voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de concrete omstandigheden van het geval met zich mee dat, als iemand het ontslag wil aanvechten, er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Verweer tegen ontslag heeft vaak zin.

Anderzijds kunnen er omstandigheden zijn die hier boven niet zijn genoemd, die wel voldoende zijn voor ontslag op staande voet. De opzegging kan rechtsgeldig zijn, ook al heeft het vergaande gevolgen voor de werknemer. Het is aan de rechter om dat alles -achteraf- te beoordelen. Als omstandigheden die meewegen, waardoor ontslag alsnog kan stranden, kunnen worden genoemd:

 • de aard en de ernst van de gedraging;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

Eisen aan ontslag op staande voet

Voor een succesvol ontslag gelden de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden (zie boven);
 • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en zich tegen het ontslag kan verweren;
 • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Er is wel enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van advies, maar deze is beperkt.

Ontslag op staande voet AmsterdamOntslag aanvechten door advocaat in Amsterdam: termijn

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan de advocaat van de werknemer het ontslag aanvechten. Als de werknemer dit -op goede gronden- binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd bij de kantonrechter inroept, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ook kan aan de werkgever bij een onterecht ontslag op staande voet een billijke vergoeding worden opgelegd. Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan namens u hoger beroep instellen.

Kantonrechter

Tevens kan de advocaat van de werknemer doorbetaling van het salaris en achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover voorlichten.

Ontslag op staande voet aanvechten Amsterdam Advocaat arbeidsrecht ontslagrechtOntslag op staande voet bij ziekte

Of ontslag op staande voet mogelijk is bij een zieke werknemer, die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, is discutabel. De Hoge Raad heeft in het Vixia Gerrits-arrest in 2004 geoordeeld dat de ‘enkele weigering van de werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven’, onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet. Dat neemt niet weg, dat in combinatie met andere (bijzondere) omstandigheden, wellicht alsnog een dringende reden kan worden aangenomen.

Het is aan te bevelen om een ontslag op staande voet grondig voor te bereiden. Ook de ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit kan achteraf niet met nieuwe argumenten worden aangevuld. Niet altijd is duidelijkheid of de arbeidsovereenkomst door het ontslag wel rechtsgeldig is geëindigd. Later kan blijken dat de werkgever alsnog loon moet betalen en/of de medewerker te werk moet stellen. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de ontslagbrief.

Ontbinding voor zover vereist

Om dit risico te vermijden doet de werkgever er goed aan om na de opzegging ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter te verzoeken. Uiteraard geldt dat er voldoende redenen moeten zijn om dit te rechtvaardigen. Als dit wordt toegewezen dan vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog plaats. Een mogelijke loonvordering van de medewerker wordt dan alleen toegewezen tot aan het tijdstip van deze ontbinding, als tenminste vast staat dat de arbeidsovereenkomst niet al door het ontslag op staande voet is geëindigd. uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam u hierbij behulpzaam zijn.

Nieuw recht sinds 2015 (WWZ)

Sinds 1 juli 2015 gelden de volgende wijzigingen bij onmiddellijke opzegging:

 • De dringende reden moet ‘onverwijld’ (was: ‘gelijktijdig met het ontslag’) worden medegedeeld, dus zo spoedig mogelijk na het ontslag.
 • Vernietigen van de opzegging met een brief is niet mogelijk. Ontslag kan alleen op verzoek door de kantonrechter worden vernietigd. Dat verzoek moet uiterlijk binnen 2 maanden na het ontslag zijn ingediend. Laat men dit na, dan is het ontslag rechtsgeldig.
 • Het is niet meer mogelijk om ‘daadwerkelijk geleden schade’ namens de werkgever te vorderen, alleen de ‘gefixeerde schadevergoeding’, d.w.z. het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst had behoren voort te duren, of de termijn dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd bij het in acht nemen van de juiste opzegtermijn. Daarnaast kan de schade die verband houdt met de reden voor ontslag, bijvoorbeeld diefstal van een geldsom, worden verhaald op de werknemer.
 • Tegen de beslissing op het verzoek om vernietiging van de opzegging en tegen een ‘ontbindingsverzoek voor zover vereist’ staat hoger beroep en cassatie open.

Ontslag op staande voet AmsterdamContact met  advocaat ontslagrecht in Amsterdam bij aanvechten van ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet moet er snel gehandeld worden door zowel werkgever als werknemer. Neem tijdig, binnen de termijn, contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet of (verweer tegen) het aanvechten daarvan.

[ratings]

Call Now Button